Konferencija „Zaštita na radu – jučer, danas, sutra“: Tehnološke promjene mora pratiti izvrsnost u zaštiti na radu

U povodu obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu, u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i suradnji s Tehničkim muzejom „Nikola Tesla“ u Zagrebu, održana je Konferencija „Zaštita na radu – jučer, danas, sutra“.

Pozdravljajući nazočne Markita Franković, ravnateljica Tehničkog muzeja izrazila je zadovoljstvo da se Konferencija održava u ovom muzeju, ističući da se ovdje nalazi i zbirka predmeta iz područja zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu tradicionalno obilježava Europski tjedan zaštite na radu, kao i prethodne tri godine, nizom edukativno-promotivnih aktivnosti kako bi i na taj način istaknuo zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo, a time i područje od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, uvodno je rekao ravnatelj Zavoda, Vitomir Begović. Zaštita na radu pravo je i obveza, ali i odgovornost poslodavaca i radnika, njihova potreba i zajednički interes, a zadatak je društvene zajednice da pravo na sigurne i zdrave radne uvjete štiti. Održavanjem skupa u Tehničkom muzeju Nikola Tesla naglašavamo i važnost nasljeđa velikog izumitelja, te vrijednosti koje se vežu uz njegov doprinos razvoju suvremenog svijeta. U području zaštite na radu posebno je važno djelovati inovativno, poduzetno, kreativno, imati pogled ne samo u sadašnjost već predviđati i prilagođavati se brzim tehnološkim i drugim promjenama u okruženju koje se događaju svakog dana.

Na Konferenciji želimo predstaviti različita područja industrijskog i tehnološkog razvoja, te uvjeta rada i zaštite na radu, naglasio je Vitomir Begović. Prva industrijska revolucija odnosila se na parni stroj, druga na elektrifikaciju i masovnu proizvodnju, a treća na kompjutorizaciju, dok četvrta industrijska revolucija donosi nove oblike interakcije između radnika i stroja, te nove vrste poslova. Prisjećajući se prošlih vremena, nema zanimanja i djelatnosti u kojima nije došlo do velikih promjena uvjeta i načina rada, a time se mijenjala i zaštita na radu, od propisa do praktične provedbe. Danas tehnička oprema umnogome olakšava rad, a nezgode i nesreće se mogu spriječiti pravilnim izvođenjem radnih postupaka. Čovjek u kombinaciji s tehnologijom predstavlja nove oblike rada i života. Danas tehnologija pruža mogućnosti koje su prije dvadesetak godina bile na rubu znanstvene fantastike. Studija Svjetskog ekonomskog foruma ukazuju da će u roku od samo osam godina roboti obavljati više poslova nego ljudi. Pred sadašnjim, a posebno budućim generacijama, nove su prilike i izazovi u radu, a time i zaštiti na radu. Četvrta industrijska revolucija, automatizacija poslova, umjetna inteligencija i srodne tehnologije neće samo brisati zanimanja već i stvarati nova, a time će se pojavljivati i novi rizici kada je u pitanju sigurnost na radu. Procjenjuje se da će se u narednih pet godina stvoriti 58 milijuna novih radnih mjesta, a otvorit će se zanimanja koja su trenutno malo poznata, a neka čak uopće ne postoje. Veliki izazov u budućnosti bit će i prekvalifikacija radnika, pod pritiskom usvajanja novih vještina, što upućuje na opći trend kontinuiranog učenja i prilagodbe i u području rada na siguran način, kako bi se učinkovito prevenirale nesreće, ozljede na radu, profesionalne i druge bolesti povezane s radom i uvjetima rada.

Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, istaknula je koliko je bitno kontinuirano razvijati svijest o važnosti zaštite na radu. To dolazi do izražaja ne samo u poslovima i okruženju povezanom, primjerice, s korištenjem električne energije gdje su prisutni visoki rizici, nego i u ostalim poslovima koji se tiču svih novih oblika tehnologije koji sa sobom donose i nove oblike rizika. Stoga je potrebno primjenjivati pravila iz područja zaštite na radu, a ona podrazumijevaju određene norme ili u praksi, provjerene načine postupanja pomoću kojih se smanjuju rizici od štetnih utjecaja i posljedica po sigurnost i zdravlje. U tom smislu potreban je i zajednički timski rad sviju stručnjaka, te njihovo multidisciplinirano djelovanje. Nedavno je u Hrvatskom saboru donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji poslodavcima omogućuje određena rasterećenja u području zaštite na radu, ali time se ni na koji način na smanjuje stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja na samom mjestu rada. Naprotiv, posebno se naglašava obaveza sudjelovanja radnika, kao i njihovih predstavnika, u postupcima procjenjivanja rizika na mjestima rada, te se u protivnom uvodi sankcija, što upravo predstavlja osnovnu preventivnu dimenziju upravljanja rizicima. Državna tajnica je čestitala svim dobitnicima priznanja u okviru Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ koji su pokazali izvrsnost u području zaštite na radu.

Mr. sc. Zvonko Kardum iz tvrtke HD usluge u izlaganju se osvrnuo na rad i zaštitu na radu s pogledom u prošlost. Naglasio je da zaštita na radu počinje kada počinje i sam rad, a ozljede na radu zabilježene su kroz cijelu povijest, primjerice, od gradnje piramida u Egiptu pa nadalje. Istaknuo je da je masovno ozljeđivanje radnika vezano uz primjenu parnog stroja i električne energije, da bi uzelo maha sa širom primjenom motora na unutarnje sagorijevanje, te razvojem motorizacije. No usporedo s ozljeđivanjima na radu, donose se i propisi u tom području: od prvog Zakona o zaštiti rada – Zakona o zaštiti dječjeg rada koje je donesen u Engleskoj 1802. godine kojim su utvrđeni radni uvjeti šegrta i zabrana njihova rada noću, do Zakona iz 1833. godine u Engleskoj kojim je pak uspostavljena inspekcija rada. Revizijom tog zakona, 1844. godine propisane su odredbe o zaštitnim uređajima na strojevima i utvrđena obveza prijavljivanja povreda na radu, te ostale obveze poslodavaca. Kao primjere prvih propisa u Hrvatskoj iz zaštite na radu, mr. Kardum je istaknuo 1835. godinu i Dubrovački statut, zatim Vinodolski zakonik, Rudarski zakon iz 1854. godine i Trgovački zakon iz 1875. godine.

Izlaganje o sustavu upravljanja zaštitom na radu danas, održao je Fabjan Ruščić, voditelj zaštite na radu u tvrtki Cemex iz Kaštel Sućurca predstavivši djelatnost i organizaciju tvrtke, s naglaskom na područje provedbe mjera zaštite na radu. Kao dobar primjer provedbe mjera zaštite na radu naveo je provođenje procedura sigurnosnog lockout-a za sprječavanje nedopuštenih ili slučajnih pokretanja strojeva u proizvodnim pogonima. U Tvornici cementa Sv. Juraj instalirana su tako 562 sigurnosna prekidača i podijeljeno je 600 sigurnosnih katanaca, a svi zaposlenici i kooperanti prošli su odgovarajuću obuku za provođenje ovih procedura. Ruščić je istaknuo je važnost edukacije radnika, kontinuirano provođenje kampanja i radionica o sigurnim načinima rada te organizaciju interne Akademije zdravlja i sigurnosti na radu, u čijem radu sudjeluju svi, od radnika do menedžmenta.

Željko Sinković, voditelj Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara i obrambene pripreme u HEP-u d.d. prezentirao je temu o osposobljavanju za rad na siguran način na daljinu (e-learning). Naglasio je da je cilj i svrha osposobljavanja za rad na siguran način upoznati radnike s pravilima zaštite na radu, te s opasnostima i štetnostima koje mogu nastati prilikom obavljanja redovitih radnih zadataka. U programu za osposobljavanje obuhvaćene su opasnosti i rizici koji mogu nastati prilikom obavljanja administrativnih zanimanja u uredskim prostorima i prostorijama. Na kraju je istaknuo da osposobljavanje na daljinu putem e-kolegija omogućava sudjelovanje radnicima koji su dislocirani, odnosno da pruža mogućnost istovremenog sudjelovanja u edukaciji većeg broja polaznika, tijekom 24 sata, a korisnici mogu sami birati kada će i kako pristupiti osposobljavanju u utvrđenom roku.

O primjeni umjetne inteligencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu govorio je Antun Matija Filipović, viši predavač na Veleučilištu Velika Gorica. Istaknuo je da je umjetna inteligencija dinamičan i aktualan dio suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te sigurnost i zaštita zdravlja na radu danas ima obilježja interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti. Moguća primjena umjetne inteligencije ima svoje mjesto u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i zaštiti osoba i imovine s brojnim prednostima: od toga da može spasiti ljudske živote i vrijednu imovinu, uz nadzornu, obrazovnu i savjetodavnu ulogu stručnjaka sigurnosti, te mogućnost trajnog usavršavanja i unaprjeđivanja sustava, čime se u potpunosti ispunjava prevencija u području sigurnosti. Pri tome valja poštovati načela postizanja, osiguranja, kontrole, nadzora i unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Uvjet za primjenu umjetne inteligencije je digitalizacija svih elemenata sustava sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na svim razinama.

Predavanje o robotici u službi zaštite na radu pripremili su mr. sc. Gorana Lipnjak, dipl. ing. kem. i Zlatko Pap, dipl. ing. sig. Mr. Lipnjak u uvodu je istaknula da će, prema Strategiji Europske unije za robotiku 2020., robotika postati dominantna tehnologija i utjecat će na svaki aspekt života na poslu i kod kuće. Istovremeno pružit će okvir za poboljšanje učinkovitost i razine sigurnosti, odnosno stvaranje novih radnih mjesta. Naglasila je da korištenje robota u području zaštite na radu, znači da se oni mogu koristiti i pri opasnim poslovima kako bi eliminirali rizike po zdravlje i život radnika te povećavali proizvodnost rada. U tom smislu roboti se mogu koristiti u poslovima, primjerice, zavarivanja, paletizacije, prenošenja tereta, mužnje ili šivanja. Europska agencija za zaštitu zdravlja na radu EU-OSHA provodi projekt koji će pokazati kako će navedena tehnologija utjecati na zaštitu na radu. Projekt bi trebao ukazati na rizike po zdravlje radnika koje donose novi oblici rada, te šire implikacije načina na koji će robotika promijeniti tržište rada, ekonomiju i društvo. Budući da je uloga pametnih i autonomnih robota sve veća, nemoguće je predvidjeti sva djelovanja samostalnih robota u budućnosti, te u tom smislu postoji zabrinutost o razvoju superinteligencije koji radi slično ljudskom mozgu.

O 3D tehnologijama pri oblikovanju individualizirane zaštitne odjeće i opreme govorila je Slavica Bogović, docentica na Tekstilno tehnološkom fakultetu. Predstavila je način na koji se uzimaju mjere s modela 3D skeniranjem pomoću lasera i sustava 8 kamera. 3D skener digitalizira ljudsko tijelo, a dobiveni podaci koriste se za oblikovanje zaštitne odjeće po mjeri pomoću programa Assyst, Lectra, Optitex i programa za 3D modeliranje poput Solidworksa, Maye, Blendera i sličnih. Modelirana odjeća se virtualno isprobava. Nakon 3D modeliranja, zaštitna oprema se tiska pomoću 3D printera pri čemu se koriste taljeni polimerni materijali. Odjeća se izrađuje prema individualnim tjelesnim mjerama i uzimaju u obzir potrebe krajnjeg korisnika pri specifičnim položajima tijela u kojima se koristi, čime se u konačnici osigurava visoka razina zaštite.

Nenad Papić, samostalni vještak za tehnička vještačenja u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ pri Ministarstvu unutarnjih poslova predstavio je temu „Nesreće na radu uzrokovane udarom električne struje“. Objasnio je načine na koje dolazi do udara električne energije, ukazujući na primjere nesreća iz prakse vještaka elektrotehničke struke – kod električnih udara energije niskog napona i kod električnih udara energije visokog napona, te na kraju iznio analizu uzroka tih nesreća. Najčešći uzroci nesreća su nepridržavanje pravila sigurnosti prilikom rada na električnim instalacijama ili postrojenjima, korištenje neispravnih dijelova električne instalacije npr. gdje zbog dotrajalosti izolacije dolazi do proboja električne energije. Kod električara je čest uzrok nesreća nepravilan rad tj. korištenje mjernog instrumenta za niski napon umjesto instrumenta za visoki napon, a kod građevinskog radnika u trafostanici nepridržavanje pravila da se radovi izvode u beznaponskom stanju. Stoga je važno pridržavati se “pet zlatnih pravila”: ukloniti izvor strujnog napajanja iskapčanjem, osigurati od ponovnog slučajnog uključivanja struje i postaviti pločicu upozorenja, provjeriti je li sve bez napona, uzemljiti i kratko spojiti, te ograditi od dijelova pod naponom.

U nastavku Konferencije Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda prezentirao je pokazatelje o ozljedama na radu, te se osvrnuo na prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“. Njen cilj je bio informirati, motivirati, uključiti i aktivirati sve dionike na poduzimanje mjera za pozitivne promjene u području zaštite na radu.

Nakon dvije godine provedbe intenzivnih aktivnosti prigoda je da iskažemo zahvalnost i nagradimo priznanjima i plaketama tvrtke i ustanove koje su u prvoj nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu 2016.-2018“, ostvarile rezultate i uvjete za dugoročna postignuća na unapređivanju zaštite na radu, dajući primjer i motiv i svim drugim dionicima, tvrtkama i ustanovama. Neprijeporna je važnost zaštite na radu za očuvanje radne sposobnosti, duže zadržavanje radnika u svijetu rada, smanjivanje gubitaka i troškova uzrokovanih ozljedama, profesionalnim i drugim bolestima povezanima s radom, naglasio je ravnatelj Vitomir Begović.

Priznanja i plakete dodijeljene su tvrtkama i ustanovama: AD PLASTIK, CEMEX Hrvatska, DS Smith Plastics Karlovac, HEP d.d., Holcim Hrvatska, INA d.d., Rockwool Adriatic d.o.o. i URIHO.

U ime svih dobitnika priznanja i plaketa zahvalila se Ilijana Brkanović iz tvrtke INA d.d..

Tijekom trajanja Konferencije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje predstavila je u vanjskom prostoru Tehničkog muzeja, dio svojih aktivnosti i programa, te izložila opremu koja se koristi prilikom spašavanja stradalih ispod ruševina, a po završetku službenog dijela, sudionici Konferencije upoznali su Kabinet Nikole Tesle, te prisustvovali prezentaciji o tom velikom izumitelju.