Konzum d.d.: Redovito osposobljavanje radnika za rad na siguran način važna je preventivna aktivnost

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Sanjom Sambol i Nevenom Obradovićem, višim stručnim savjetnicima, te Antonijem Jaićem, stručnim suradnikom posjetio je Konzum d.d..

Tom prilikom razgovarao je s  Marijem  Vrdoljakom, direktorom Službe za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Martinom Švrljugom, voditeljicom Odjela zaštite na radu i Markom Matićem, specijalistom zaštite na radu o  organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, kao i o širem aspektu pitanja koja utječu na mikro i globalnu razinu mjera prevencije i unapređivanja uvjeta rada u djelatnosti trgovine.

Najveći hrvatski trgovački lanac nakon integracije slovenskog trgovačkog lanca Mercator u Hrvatskoj ima 742 trgovine koje poslovanje obavljaju na gotovo 358 tisuća četvornih metara prostora. Od toga 78 objekata su supermarketi koji obuhvaćaju oko 50 posto prodajne površine. Prošle godine izdvojena je internetska prodaja u zasebnu cjelinu pod oznakom Konzum klik te veleprodaja kroz osnivanje tvrtke Velpro centar. Trenutno Konzum d.d. zapošljava više oko 12.600 radnika.

– Sastavni dio naših aktivnosti vezan je za poboljšanje i unapređivanje  uvjeta rada zaposlenih kako bi sprječavali ozljede na radu i  smanjili izostanke s rada. Pored donošenja internih akata i provedbom praktičnih aktivnosti Konzum d.d. implementirao je i međunarodnu normu OHSAS 18001 za upravljanje zaštitom zdravlja i zaštitom na radu s ciljem ispunjavanja  svih zakonskih propisa i unapređivanja sigurnosti radnika na radu, rekao je direktor Mario Vrdoljak.

Na poslovima koji su vezani za sigurne uvjete rada radi šest stručnjaka zaštite na radu koji pokrivaju sve radne lokacije na kojima se odvija poslovanje Konzum d.d. na području Hrvatske.

– Među uzrocima ozljeda na radu bilježi se rad protivan pravilima zaštite na radu, zatim ozljede prilikom dolaska i odlaska s posla te protupravna djelovanja trećih osoba, prezentirajući pokazatelje o stanju zaštite na radu u Konzum d.d. istaknuo je Marko Matić, specijalist zaštite na radu.

Podaci o kretanjima u 2015. godini u Hrvatskoj ukazuju da se od ukupno prijavljenih 16.013 ozljeda na radu u djelatnosti trgovine ozlijedio 2.341 radnik što čini 14,42 posto. Od toga na mjestu rada bilo je  1.977 ozljeda (84,45 posto), a 364 ozljeda (15,54 posto) evidentirano je na putu na posao i s posla. U djelatnosti trgovine stopa ozljede na radu (broj ozljeda na 1000 radnika) u 2015. godini iznosila je  11,55 te je zauzela 12. mjesto prema NKD-u.

Prema vrsti ozljeda na radu u djelatnosti trgovine to su:  rane i površinske ozljede (696 ili 35,20 posto), iščašenja, uganuća i istegnuća (455 ili 23,01 posto), prijelomi kostiju (245 ili 12,39 posto) itd.

Najčešći uzroci ozljeda radnika u djelatnosti trgovine su:  gubitak kontrole nad strojem, prijevoznim sredstvom, opremom, ručnim alatom i  predmetom, a zatim,  šok, strah, nasilje, agresija, prijetnje, pokliznuće, spoticanje, pad osobe.  Jedan od uočenih problema u djelatnosti trgovine je i stres na radu.

sastanak u Konzumu (Foto: ZUZNR)

Radni susret bila je prilika i za razgovor o širem području zaštite na radu i zaštite zdravlja u radnoj i životnoj sredini. Istaknuto je kako je  pozornost i akcije potrebno usmjeriti na uspostavu ravnoteže između radnog i privatnog života. Radni uvjeti neposredno utječu na očuvanje radne sposobnosti. Pri tome je posebno značajno ergonomsko oblikovanje mjesta rada. Uz to, redovita i kvalitetna komunikacija, stil i način rukovođenja mogu  značajno utjecati na radnu motivaciju i učinak.

– Prevencija, informiranje, osvješćivanje, edukacija i provedba niza mjera vezanih za unapređivanje organizacije i uvjeta rada radnika, očuvanje i podizanje njegove radne sposobnosti pridonose povećanju produktivnosti, duljem radnom vijeku, boljem psihofizičkom zdravlju, a smanjuje se stopa bolovanja, izostanci s rada čime se smanjuju i troškovi zdravstvenog sustava. Ukoliko izostaje takav sustavan pristup prilagodbe  mjesta rada radniku cilj produljenja radnog vijeka postaje teško ostvariv. Stručne analize potvrđuju da  se učinkovitim upravljanjem organizacijom rada u psihosocijalnom smislu može utjecati na zdravlje i radni učinak. Ulaganje u razvoj radnika, razvoj ljudskih potencijala i primjerena zaštita na radu u najširem smislu u sadašnjim okolnostima postaju imperativ, rekao je ravnatelj Begović.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i obvezama  poslodavca da provodi mjere prevencije stresa na radu ili u vezi s radom i Konzum d.d. u okviru  procjene  rizika za mjesta rada utvrdio je rizike kao i mjere s kojima se želi spriječiti i smanjiti izloženost radnika stresu. Posebna pozornost u procjeni usmjerena je na određene čimbenike: organizaciju rada i radne postupke, radne uvjete i radni okoliš, komunikaciju te subjektivne čimbenike.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način, i to za sva mjesta rada na kojima radnik obavlja rad omogućava da se radnika nauči obvezi pridržavanja svih mjera zaštite i uporabi zaštitnih sredstava pri radu. Uz to, redovito te sadržajno osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu nije samo obveza već i prijeka potreba, ocijenjeno je tijekom razgovora.

Ravnatelj Begović naglasio je da su redovite praktične radionice iz zaštite na radu uz predavanja, filmove, demonstracije, vježbe i igre uloga, na kojima su akteri neposredni rukovoditelji i radnici u okviru mikro organizacijskih jedinica, prilika za osobno i kolektivno učenje i usavršavanje znanja, vještina i ponašanja. Uz to moguće je primijeniti i stimulativne mjere kroz natjecanje radnika u provedbi mjera zaštite na radu uz dodjelu simboličnih nagrada i priznanja.

– Niti jedna ozljeda na radu u Konzum d.d. ne prolazi bez istraživanja i analize uzroka koji su do nje doveli kako bi se na greškama i propustima učilo, smanjilo broj ozljeda i onemogućilo ponavljanje, istaknula je Martina Švrljuga, voditeljica Odjela zaštite na radu.

Predstavljanje  radnika u području zaštite na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije. Takav pristup omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i potrebe  radnika na području zaštite na radu. Kvalitetna suradnja i socijalni dijalog poslodavca s radničkim predstavnicima u području zaštite na radu nema alternative. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika. Preduvjet je da radnici na demokratski način izaberu svoje povjerenike za zaštitu na radu, da radničko vijeće u potpunosti koristi svoja Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu utvrđena prava i obveze, da je prisutan suradan odnos  sindikata i  svih radnika s radničkim vijećem i povjerenicima radnika za zaštitu na radu. Pored drugih akata i kolektivni ugovor kao dvostrani akt kojim poslodavac i sindikati reguliraju obostrana prava i obveze, prilika su da se naglasak stavi na zdrave i sigurne uvjete rada, zaštitu ranjivih skupina radnika, cjeloživotno učenje, motivaciju i razvoj partnerskih odnosa između poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu, napomenuli su predstavnici Zavoda.

Osiguranjem održivog radnog vijeka, za što su preduvjeti sigurni i zdravi radni uvjeti, moguće je u kontekstu sve starije radne snage i nepovoljnih demografskih kretanja doskočiti takvim izazovima. Putem kampanje europske Agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ namjera je informirati javnost te pružiti pomoć poslodavcima i radnicima kako bi dobre prakse prilagodili svojim uvjetima i potrebama, odnosno pojedinačnim sposobnostima, neovisno o tome je li radnik na početku ili pri kraju svojega radnog vijeka.

Poznato je da su neovisno o djelatnosti i radnom mjestu radnici svakodnevno izloženi raznim  opasnostima i rizicima prilikom obavljanja radnih zadataka. Uz zakonske i podzakonske propise te interne akte u kompanijama, i poslodavci i radnici moraju se zajednički pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te svakodnevno preventivnim aktivnostima zajedno raditi na njihovom unapređenju jer je to njihov zajednički i opći interes.

U svakom poslovnom subjektu raznim aktivnostima potrebno je utjecati na podizanje  razine svijesti o potrebi dosljedne provedbe propisanih mjera zaštite na radu i očuvanja zdravlja radnika. Promoviranje kulture zaštite, odnosno razvoj i unapređenje sigurnosne kulture i ambijenta u kojemu će zaštita na radu biti svakodnevni prioritet mora postati sastavni dio poslovnih planova. Nema nikakve dvojbe da poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju radnika, produktivnost rada te na ekonomski i socijalni razvoj društva, stajalište je predstavnika Zavoda.

sastanak u Konzumu (Foto: ZUZNR)

Ravnatelj  Begović podsjetio je na Seulsku deklaraciju o sigurnosti i zdravlju na radu koju su 2008. godine potpisali predstavnici 46 zemalja i organizacija iz cijeloga svijeta, a to je da pravo na sigurno i zdravo radno okruženje treba biti prepoznato kao osnovno ljudsko pravo. Zato  sigurnost i zaštita  na radu moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti.

Predstojeća nacionalna kampanja koju je pripremio Zavod za unapređivanje zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ prilika je da se u svakoj radnoj sredini učini dodatni napor na smanjivanju ozljeda na radu i bolovanja provedbom preventivnih aktivnosti i sudjelovanjem svakog pojedinca, uključivo i najviše razine upravljanja, a Konzum d.d. će kao najveća tvrtka djelatno sudjelovati u tim aktivnostima.

U okviru društvenog odgoja važno je s edukacijom o zaštiti krenuti od predškolskog odgoja nadalje, jer je čitava zajednica odgovorna za razvoj kulture zaštite i sigurnosti. Potrebno je ulagati u njegovanje i razvoj kulture zaštite na radu tijekom cijelog obrazovanja i radne karijere. Predstavnici Zavoda zahvalili su Konzum d.d. na uključivanju  i podršci tiskanjem određene naklade slikovnica vezano za projekt „S osmjehom korak po korak u siguran dan“  u okviru kojega se provodi edukacija djece vrtićke dobi o sigurnosti u domu, vrtiću i javnim prostorima.

Stručnjaci zaštite na radu u Konzum d.d. podržali su zalaganje Zavoda za uspostavu obvezujućeg, usmjerenog i kvalitetnog sustava stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu te praćenja unapređivanja njihovog znanja, vještina i kompetencija.

Tijekom razgovora predstavnici Konzuma d.d. pokazali su zanimanje i za druge brojne aktivnosti i projekte Zavoda za unapređivanje zaštite na radu usmjerene na pružanje stručne pomoći različitim dionicima u području zaštite na radu te je dogovorena daljnja suradnja.

Radni posjet Konzumu d.d. predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu završili su obilaskom distributivnog centra kojom prilikom su se neposredno upoznali s uvjetima  i načinom rada te provedbom mjera zaštite na radu.

sastanak u Konzumu (Foto: ZUZNR)