Korištenje službenog automobila i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

Odredba članka 15. Zakona o radu uređuje obvezni sadržaj ugovora o radu, pri čemu nema zapreke da ugovorne strane radnog odnosa istim dogovore i druge specifične i njima važne podatke.

Jedan od obveznih podataka ugovora o radu je i podatak o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Umjesto reguliranja samim ugovorom o radu, u odnosu na te podatke ugovor može upućivati i na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja. Također, Zakonom je propisano da je poslodavac dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Plaćom se smatra plaća u bruto iznosu. Poslodavac je dužan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

Stoga smo mišljenja da davanje na korištenje službenog vozila u privatne svrhe može biti sastavni dio ugovora o radu, a ukoliko bi se takvo pravo radnika smatralo dijelom njegove plaće odnosno drugim primitkom koji pripada radniku po osnovi radnog odnosa, mišljenja smo da bi isto također bilo moguće urediti putem ugovora o radu ili aneksa ugovora kako ste naveli, a što može uključivati i uređenje načina obračuna takvog primitka. Dodatno, imajući u vidu reguliranje dohotka od nesamostalnog rada poreznim propisima, informacije vezane uz evidencije o korištenju službenog vozila od strane radnika 24 sata na dan molimo zatražiti od Ministarstva financija -Porezne uprave.

Nadalje, temeljem Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Fond prikuplja novčana sredstva uplatama na osobne račune članova fonda radi isplate mirovina istima. Članovi fonda su osobe koje su pristupile fondu na temelju sklopljenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisane su u registar članova fonda, slijedom čega će ostvariti pravo na mirovinu u skladu s odredbama spomenutog Zakona. Osobne račune vodi mirovinsko društvo, a otvoreni su na ime članova fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Uplate po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) knjiže se u korist osobnog računa na ime člana fonda.

Slijedom navedenog uređenja plaće prema Zakonu o radu te svrhe i načina uplata po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja uređenih posebnim propisom, mišljenja smo da pravna osnova predmetnih uplata, ukoliko bi iste predstavljale dodatak na plaću kojega poslodavac radniku isplaćuje u vidu nagrade ili stimulacije, treba biti uređena ugovorom o radu odnosno drugim izvorom prava na kojega upućuje ugovor.

Povodom posebno upućenog pitanja o mogućnosti i načinu uplate dobrovoljnog mirovinskog osiguranja od strane poslodavca u korist osobnog računa radnika, iz bruto I. iznosa plaće, a imajući u vidu odredbu članka 96. Zakona o radu koja priječi uskratu isplate dijela plaće bez suglasnosti radnika, ali svakako ne prije nastanka potraživanja, mišljenja smo da bi u tom slučaju bila potrebna izjava radnika iz koje će nedvojbeno proizlaziti njegov pristanak da se dio takve plaće izravno uplaćuje na njegov osobni račun u mirovinskom društvu (dakle, na način da radnik za neko buduće razdoblje da nalog računovodstvu svog poslodavca da dio njegove plaće isplaćuje u korist treće osobe -mirovinskog društva).