Mišljenje MRMS o sadržaju zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme, te zaključnoj ocjeni u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je sljedeće Mišljenje o primjeni odredaba Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“, br. 16/16.; u nastavku: Pravilnik) u smislu koja radna oprema podliježe obvezama pregleda i ispitivanja na način utvrđen odredbama Pravilnika:

Svrha ovoga mišljenja je osigurati ujednačeni pristup u smislu sadržaja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te prilikom izvođenja zaključne ocjene u odnosu na raspoloživost  dokumentacije za uporabu i održavanje radne opreme.

Naime, odredbom članka 9. Pravilnika je propisano da se tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme. O obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se zapisnik koji najmanje sadrži podatke propisane u odredbama članka 10. stavak 1. Pravilnika, točka 1. do točke 16., odnosno ovlaštena osoba mora sastaviti zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te navesti podatke ili dati osvrt (očitovanje) za svaku od navedenih točaka.

Kada poslodavac odnosno korisnik opreme, nema sve podatke kojima se pobliže određuje radna oprema (kao npr. tip, model, naziv proizvođača ili tvornički broj), odnosno ne posjeduje upute proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme ili neku drugu dokumentaciju, ovlaštena osoba će obaviti pregled i ispitivanje radne opreme te u skladu s odredbom članka 10. stavak 1. točka 15. Pravilnika donijeti zaključnu ocjenu o tome ispunjava li radna oprema sigurnosno zdravstvene zahtjeve.

U vezi s tim, dajemo sljedeće mišljenje u odnosu na pojedine okolnosti sadržaja zapisnika i njegovih zaključaka u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje radne opreme:

a) Nepotpuni sadržaj Zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Kada Zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme ne sadrži podatke koji precizno određuju koja se radna oprema ispituje niti očitovanja po ostalim točkama članka 10. stavak 1. Pravilnika, smatrat će se da zapisnik nije sastavljen u skladu s odredbama Pravilnika a tijelo inspekcijskog nadzora će o tome obavijestiti Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

b) Zaključna ocjena „Radna oprema ispunjava sigurnosno zdravstvene zahtjeve“

U slučaju kada je zaključna ocjena ovlaštene osobe (koja je obavila pregled i ispitivanje) da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme potvrđuju da su ispunjeni sigurnosno zdravstveni zahtjevi, unatoč tome što djelomično nema podataka koji određuju radnu opremu ili nije predočena dokumentacija proizvođača za uporabu i održavanje, uz zaključnu ocjenu je potrebno navesti koji podatci ili dokumentacija nije predočena i navesti u prijedlogu mjera da se ista osigura.

c) Zaključna ocjena „Radna oprema ne ispunjava sigurnosno zdravstvene zahtjeve“

U slučaju kada nema podataka koji određuju radnu opremu ili nije predočena dokumentacija proizvođača, a bez nje nije bilo moguće utvrditi ispunjava li radna oprema sigurnosno zdravstvene zahtjeve, potrebno je, uz zaključnu ocjenu da radna oprema ne ispunjava sigurnosno zdravstvene zahtjeve, opisati nedostatke zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka.