Na gradilištu zagrebačkog rotora: Za sigurnost tijekom i nakon završetka radova

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu obišli su veliko radilište kružnog toka Remetinec u Zagrebu, na kojem su ovih dana započeli obimni radovi na rekonstrukciji, a koji će trajati do kraja 2019.godine. U razgovoru s rukovoditeljima i radnicima, predstavnici Zavoda upoznali su se s organizacijom rada, uvjetima rada i provedbom mjera zaštite na radu na ovom radilištu.

Prilikom obilaska radova idejno rješenje rekonstrukcije predstavili su predstavnici izvođača radova Kamgrad d.o.o., u ime zajednice gospodarskih subjekata – Kamgrad d.o.o., Hidroelektre Niskogradnje d.o.o., Tigre d.o.o. i DIV grupe d.o.o., te Goran Radić, voditelj projekta i Mile Lulić, voditelj građevinskih radova, u ime investitora Grada Zagreba. Predstavnici Zavoda obišli  su gradilište u pratnji Zorana Poljaka, glavnog inženjera i Tomislava Frgeca, voditelja odjela zaštite na radu i zaštite okoline iz tvrtke Kamgrad, te Nikice Korde, koordinatora zaštite na radu i nadzora za građevinske radove, Božidara Rakvina, glavnog nadzornog inženjera i Željka Oreča, nadzornog inženjera iz Centra za organizaciju građenja.

U projektu vrijednom 280 milijuna kuna predviđeno je zadržavanje osnovnog rotora s tri vozna traka uz nadogradnju izdvojenih trakova za desno skretanje, te izgradnja tunela s dvije odvojene tunelske cijevi koje će spajati Jadransku i Aveniju Dubrovnik čime će se omogućiti denivelirani nesmetani promet u smjeru istok-zapad. Osim toga planira se rekonstrukcija tramvajske pruge s mogućnošću proširenja tramvajske mreže do Laništa, izgradnja bukobrana, proširenje nadvožnjaka, postavljanje prometne signalizacije i semaforizacija raskrižja, krajobrazno uređenje te izgradnja nove moderne javne rasvjete. Zbog zahtjevnih aktivnosti tijekom gradnje, prvenstveno zbog potrebe izvođenja građevinske jame tijekom gradnje tunela i potrebe provođenja zaštite iskopa, a radi sigurnosti sudionika u prometu i radnika na gradilištu, rotor će se nakon izgradnje okolnih prometnica uskoro zatvoriti za sav promet sve do okončanja radova krajem 2019. godine.

U tijeku je prva faza projekta premještanja instalacija i poboljšanja infrastrukture pristupnih cesta tj. proširenje Riječke ulice kojom će se voziti iz smjera Karlovca prema Zagrebu, izgradnja novih cesta iz smjera Jadranske avenije prema Karlovcu uz Savski nasip, te iz smjera Velesajma uz Aveniju Dubrovnik, i također izgradnja dva rotora na Kajzerici, istaknuli su predstavnici investitora i izvođača radova.

Nakon obnove, promet u samom rotoru će se smanjiti na 20 posto sadašnjeg, istaknuo je Goran Radić. Naime, kroz remetinečki kružni tok u prosjeku dnevno prođe oko 100 tisuća vozila, zbog čega često nastaju gužve, a prema podacima Policijske uprave Zagrebačke, u proteklih 10 godina su na ovom rotoru evidentirane 1004 prometne nesreće, od čega 22 s teškim, a 211 s lakim tjelesnim ozljedama.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu istaknuo je važnost promicanja sigurnosti u prometu, uzimajući u obzir da se prema iskazanim podacima godišnje bilježi više od 3.000 ozlijeđenih radnika, izvan mjesta rada, što upućuje na potrebu primjerenog djelovanja i na smanjivanje broja ozljeda radnika na putu, odnosno prilikom dolaska na posao i odlaska s posla, posebno u prometu. Podaci za posljednje tri godine ukazuju na trend rasta broja takvih ozljeda koje se prema našim propisima prijavljuju i iskazuju kao ozljede na radu. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj postoji problem sigurnosti u prometu, nedostatak prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila, izostanak uređenih i sigurnih biciklističkih staza, neadekvatnih prometnih rješenja i drugo što posljedično uzrokuje lake, teške i smrtne ozljede. Zajedničkom suradnjom različitih institucija i zainteresiranih dionika potrebno je uz bolja i sigurnija tehnička rješenja, djelovati i na osvješćivanju svih sudionika u prometu o važnosti odgovornog ponašanja i poštivanja propisa.

Očekujemo da se na ovom velikom gradilištu svi zahtjevni radovi izvrše bez nesreća i ozljeda, a nakon završetka radove da novi remetinečki rotor uz novu signalizaciju, omogući veću sigurnost sudionika i konkretno doprinese sprječavanju nesreća i ozljeda, zaključio je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

Tijekom razgovora predstavnika Zavoda i izvođača radova poseban naglasak je bio usmjeren na specifična pitanja vezana uz zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: izradu i ažuriranje procjene rizika, unutarnji nadzor, obveze i odgovornost poslodavca, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi izgradnje, važnost učinkovitog osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ispitivanje sredstava rada, organiziranje pružanja prve pomoći ozlijeđenim radnicima, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova, i druga pitanja. Svaki neposredni rukovoditelj sa svojom grupom radnika prije početka dnevnog rada realizira kratku edukaciju „5 minuta za sigurnost“, kojom prilikom se ukazuje na radne zadaće, mjere zaštite na radu i provjerava potrebna zaštitna oprema.

Izvor: https://www.zagreb.hr/

Pitanje zdravlja i sigurnosti na radu ima vrlo značajan utjecaj na poslovanje, a primjena sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu zakonski je zahtjev u mnogim zemljama. Uz to, od tvrtki se sve više traže izvještaji o provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu, iz čega proizlazi potreba o sustavnom praćenju, mjerenju i dokazivanju predanosti tvrtke politici zaštite zdravlja i sigurnosti svojih radnika, naglasio je Tomislav Frgec, voditelj odjela zaštite na radu i zaštite okoliša u tvrtki Kamgrad d.o.o., ističući primjer dobre prakse na gradilištu u Luci Ploče, gdje je strani investitor zahtijevao da stručnjak za zaštitu na radu bude nazočan na gradilištu puno radno vrijeme za vrijeme odvijanja ugovorenih radova.

U Kamgrad d.o.o. implementirana je norma HRN BS OHSAS 18001, a njena primjena omogućava tvrtki da kontinuirano unapređuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću kako bi prepoznali, kontrolirali i smanjili rizike na mjestima, smanjili rizike od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika, osigurali sukladnost s politikom sigurnosti i zaštite zdravlja, još uspješnije odgovorili na zakonske i korporativne zahtjeve i usklađenost s njima, zadržali ugled među zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima i drugim dionicima, te postigli konkurentnu prednost, osobito u području ispunjavanja zahtjeva na natječajima koji kao jedan od uvjeta zahtijevaju implementiranost tog sustava. Suradnja poslodavca i predstavnika radnika u području zaštite na radu odvija se na dnevnoj razini, a putem Odbora za zaštitu na radu redovito se prate, analiziraju i poduzimaju potrebne aktivnosti s ciljem poboljšanja i provedbe odgovarajućih mjera, zaključio je Tomislav Frgec.

Polazeći od činjenice da je graditeljstvo visoko rizična djelatnost predstavnici Zavoda ukazali su da je u 2017. godini stopa ozljeda na 1.000 radnika bila 15,20 a zabilježeno je i 11 smrtnih ozljeda u toj djelatnosti. Najčešći uzroci nesreća bili su izvođenje radnih operacija na način protivan pravilima zaštite na radu, što upućuje na izostanak odgovarajućeg osposobljavanja za rad na siguran način, nekvalitetna procjena rizika na mjestima rada, neprovođenje redovitog unutarnjeg nadzora, rad s neispravnim sredstvima rada ili nekorištenje propisane zaštitne opreme, i drugo. Zato je nužno jačati preventivno djelovanje, osigurati pravodobno i odgovorno postupanje ovlaštenika poslodavaca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i samih radnika, uz stručnu pomoć stručnjaka za zaštitu na radu.

Radni susret bila je i prilika za razmjenu informacija i mišljenja o zaštiti na radu kao području od posebnog društvenog interesa i osnovnom ljudskom pravu. Ocijenjeno je da je Zavod u proteklom razdoblju svojom inicijativnošću, kreativnošću, poduzetnošću i ponudom različitih usluga za ključne dionike u području zaštite na radu, kao središnja javna ustanova doprinosio jačanju i unapređivanju ovog važnog područja. Polazeći od dostignutih visokih standarda i nadalje je potrebno nastaviti djelovati na podizanju svijesti poslodavaca i radnika o važnosti zaštite na radu, očuvanju zdravlja i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, a državne i javne institucije moraju biti u funkciji svekolike potpore ključnim dionicima, istaknuli su sudionici razgovora. Posebna podrška Zavodu iskazana je u naporima da se u obrazovne kurikulume na svim razinama ugrade sadržaji iz područja zaštite na radu, kao i za provedbu projekta stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu.

Dobro organizirana zaštita na radu i kultura sigurnosti na radu je izravna potpora gospodarskom rastu. Kao članica EU i Hrvatska ima obvezu slijediti utvrđene ciljeve na ovom području. Gospodarski rast utemeljen na primjernim radnim uvjetima kojima se poštuju sigurnost, zdravlje i dostojanstvo radnika vodi do kvalitetnih radnih mjesta, interesa radnika i veće produktivnosti. Cilj strateškog okvira Europske unije o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020. je da Europska unija zadrži vodeću ulogu u promicanju visokih standarda za radne uvjete i unutar EU i na međunarodnoj razini. Bolji radni uvjeti i poboljšanja radnog okruženja pri čemu je osobito važno područje zaštite na radu, jedna su od najvažnijih obveza svake države, istaknuto je u zaključcima Vijeća Europske unije. Studije na razini EU potvrdile su da će poslodavac imati dvostruki povrat svakog uloženog eura potrošenog na sigurnost na radnom mjestu. U našoj zemlji, pored provedbe mjera prevencije i dosljedne primjene propisa, kontinuiranim ulaganjem u poboljšanje uvjeta rada i zaštitu na radu moguće je spriječiti nesreće, ozljede, profesionalne i druge bolesti povezane s radom, smanjiti izostanke s rada zbog bolovanja a time i na konkretan način učiniti vidljive uštede u zdravstvenom sustavu, istaknuto je tijekom razgovora i obilaska radilišta zagrebačkog rotora.