Sastav i djelovanje radničkog vijeća od samo jednog predstavnika radnika

Povodom upita vezanog uz sastav i djelovanje radničkog vijeća sastavljenog od samo jednog predstavnika radnika (zamjenika člana), mišljenja smo da sukladno članku 162. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), samo nadležni sud može utvrđivati i donositi odluku o zakonitosti djelovanja i rada radničkog vijeća ili njegova člana, odnosno o poštivanju dužnosti i zakonskih obveza radničkog vijeća.

Pretpostavka za zakonito djelovanje radničkog vijeća, je njegova sposobnost da donosi odluke kojima se štitite i promiču interesi radnika zaposlenih kod poslodavca, bez obzira na to kako je određen način donošenja takvih odluka, odnosno je li broj članova potreban za odlučivanje predviđen poslovnikom ili na drugi način (primjerice, kada radničko vijeće nema poslovnik o radu ili poslovnik o radu radničkog vijeća ne sadrži takvu odredbu).

U okolnostima djelovanja radničkog vijeća u kojemu je zamjenik člana preuzeo poziciju jedinog predstavnika radnika u tome radničkom vijeću, odnosno nakon prestanka funkcije člana (radničkog vijeća koje čini jedan član) i dalje nastavio djelovati (odlučivati) kao radničko vijeće, a radnici i/ili sindikat smatraju da time čini propuste u zaštiti interesa radnika i teške povrede obveza koje su mu kao radničkom vijeću dane Zakonom o radu, mišljenja smo da sukladno članku 162. stavku 2. Zakona, najmanje dvadeset pet posto radnika zaposlenih kod poslodavca i/ili sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod toga poslodavca, mogu zatražiti od nadležnog suda raspuštanje takva radničkog vijeća.