Način dostave obračuna plaće

Iako u tekstu Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine, br. 32/15 i 35/17) nije izrijekom naveden način dostave obračuna radniku, mišljenja smo da se isti mogu radniku dostaviti i elektroničkom poštom, u kojem bi slučaju datum predaje radniku bio datum uručenja takve pošte. Međutim, zbog činjenice da neisplaćeni iznosi radnikovih potraživanja ulaze u kategoriju potraživanja za koje radnik može tražiti provođenje ovrhe, mišljenja smo da je kod obračuna neisplaćene plaće, odnosno otpremnine takva dostava moguća isključivo ako kod poslodavca postoji pravo na elektronički potpis odgovorne osobe.

Uzimajući u obzir da je obveza poslodavca da radniku uruči obračun njegove plaće, mišljenja smo da poslodavac može izabrati na koji će način radniku istu uručiti, što bi podrazumijevalo i mogućnost kreiranja zajedničke potpisne liste, na kojoj bi svaki radnik, svojim potpisom potvrdio primitak iste.

U slučaju kada se obračun isplaćene plaće ne dostavlja radniku izravno već se pakira u omotnicu (kuvertu) i šalje poštom ili putem neke ovlaštene osobe, poslodavac može na obrazac unijeti datum kada je pokrenuo postupak predaje navedenog obračuna radniku.

Sukladno navedenome, poslodavac može samostalno izabrati način dostave obračuna isplaćene plaće radniku (osobno, poštom, e-poštom), a ukoliko zbog objektivnih razloga uzrokovanih bolešću radnika ili njegovim izostankom s posla zbog korištenja godišnjeg odmora to nije u mogućnosti učiniti, dužan je obračun isplaćene plaće predati radniku odmah nakon prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

Radnike koji iz neopravdanog razloga odbijaju primiti obračun isplaćene plaće poslodavac može pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati im na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povreda radnih obveza.