Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti

Sukladno odredbi članka 95. stavaka 5. i 6. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) visina naknade plaće utvrđuje se ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca. Ako radnik u prethodna tri mjeseca nije ostvario plaću, visina naknade plaće određuje se u odnosu na visinu one plaće koju bi u istom razdoblju ostvario da je radio.

Iznimno od ranije navedenog, odredbom stavka 7. istog članka, u slučaju prekida rada zbog nastanka izvanrednih okolnosti kao što su epidemija bolesti, potresi, poplave i drugih sličnih pojava, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini 70% prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije povoljnije uređeno.

Pri ocjeni radi li se o takvim okolnostima koje bi opravdavale primjenu navedene odredbe, valja uzeti u obzir i niz drugih, posebnih propisa. Primjerice, ako se radi o epidemiji bolesti, primjenom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), posebnom odlukom je proglašava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Nastup izvanrednih okolnosti kao što su požar, poplava, potres ili slična pojava koja je uzrokovala bitan poremećaj u životu ljudi na određenom teritoriju, u skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/19), na području županije utvrđuje župan sam ili na prijedlog načelnika policijske uprave, a na području dviju ili više županija te na cijelom području Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske prema vlastitoj prosudbi ili na prijedlog ministra unutarnjih poslova.

Ujedno je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) propisana obveza tijela javne vlasti, da bez odgađanja, putem sredstava javnog informiranja ili na drugi odgovarajući način, obavijeste javnost o slučajevima neposredne opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš.

Pri tome napominjemo da se navedena odredba o naknadi plaće u svim navedenim okolnostima primjenjuje samo ako su iste ujedno dovele do prekida rada, odnosno onemogućile obje ugovorne strane (dakle i radnika i poslodavca) da ispune svoje obveze iz ugovora o radu.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da nastup okolnosti poremećaja na tržištu rada koji su rezultirali prekidom rada kod određenog poslodavca sukladno navodima u Vašem upitu, ne udovoljava pretpostavkama za primjenu odredbe članka 95. stavka 7. Zakona o radu. Naime, pod okolnostima iz ranije precizirane odredbe smatraju se izvanredni, nepredvidivi događaju koji utječu na život i rad ljudi na određenom području u Republici Hrvatskoj, a za koje su kriteriji i ovlasti za proglašenje takvog događaja predviđeni posebnim propisom.

Obzirom da se u opisanoj situaciji ne radi o takvom događaju, poslodavac je odgovoran za snošenje svih rizika poslovanja te je radniku u slučaju prekida rada dužan isplatiti naknadu plaće u skladu s odredbama članka 95. stavaka 5. i 6. Zakona o radu.