Novi pravilnici iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

U „Narodnim novinama“ br. 148/23, od 13. prosinca 2023. godine, objavljeni su novi pravilnici iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, koji stupaju na snagu 21. prosinca 2023. godine. Objavljeni su sljedeći pravilnici:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima,
  • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu i
  • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, implementirana je Direktiva (EU) 2022/431 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2022. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, koja za pojedine opasne kemikalije, u smislu kancerogenih i mutagenih svojstava, naglašava za određene tvari i njihova reproduktivno toksična svojstva s posebnim naglaskom na olovo. Pravilnikom se propisuju značajno niže granične vrijednosti izloženosti (koncentracije u radnom prostoru) za 15 opasnih radnih tvari, a za određene opasne tvari naznačena su, pored ostalog, i njihova reproduktivno toksična svojstva u Prilogu I. Pravilnika. Za usklađivanja s novim, značajno nižim, dopuštenim vrijednostima izloženosti radnika opasnim kemikalijama propisani su i prijelazni rokovi. Pravilnikom se, u odnosu na obvezu osposobljavanja za rad na siguran način, poseban naglasak stavlja na sektor zdravstva u okolnostima izloženosti opasnim lijekovima koji mogu sadržavati kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari, odnosno zbog izloženosti opasnim medicinskim proizvodima.

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, kao i Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu, doneseni su radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti na radu (određena pojmovna i nomotehnička usklađenja).

U odnosu na mjerenja ekvivalentne razine buke na mjestima rada, naglašena je procjena mjerne nesigurnosti, prema priznatoj praksi u području mjeriteljstva, kada su izmjerene razine buke na granicama graničnih vrijednosti izloženosti odnosno upozoravajućih vrijednosti izloženosti. Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu , u suradnji s ministarstvom zdravstva i uz savjetovanje sa socijalnim partnerima, propisana je obveza donošenja praktičnih smjernica za radnike i poslodavce u glazbenom i zabavnom sektoru.

Pravilnike možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://uznr.mrms.hr/propisi/nacionalni-propisi/