O zaštiti na radu u DM-drogerie markt d.o.o.: Zaštita na radu dio poslovne kulture

Najpoželjnijeg hrvatskog poslodavca DM-drogerie markt d.o.o., dobitnika priznanja za najboljeg trgovca godine posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Antonijem Jaićem, višim stručnim savjetnikom.

Tom prilikom razgovarao je o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, kao i o širem aspektu pitanja koja utječu na mikro i globalnu razinu mjera prevencije i unapređivanja uvjeta rada u djelatnosti trgovine s Brankom Zvonarićem, članom Uprave, Tomislav Macanom, menadžerom ekspanzije operativno zaduženim za zaštitu na radu i Svenom Bukovskim, voditeljem Službe za zaštitu na radu u DM-drogerie markt d.o.o.

Tvrtka posluje u 156 modernih i funkcionalnih prodajnih objekata, ostvarila je 1,99 milijardi kuna prometa u poslovnoj 2015./2016.godini, zapošljava 1.337 radnika, a poslovne objekte dnevno posjećuje 83 tisuće kupaca. Pored toga, DM-drogerie markt d.o.o., posebnu pozornost posvećuje zajednici u kojoj posluje, pa je i dobitnik priznanja za društveno odgovorno poslovanje.

Sastavni dio naših aktivnosti vezan je za poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada zaposlenih kako bi sprječavali ozljede na radu i smanjili izostanke s rada. Posebno skrbimo o tehničkim rješenjima kako bi se olakšalo obavljanje radnih procesa i povećala sigurnost na radu. Svim zaposlenima osigurali smo svake godine mogućnost sistematskih pregleda. Podržavamo sve aktivnosti Zavoda te smo spremni sudjelovati u najširem promicanju kulture zaštite i sigurnosti u Hrvatskoj, naglasio je Branko Zvonarić, član Uprave.

Učinkovitu zaštitu na radu postižemo redovitim unutarnjim nadzorom provedbe mjera zaštite na radu od strane ovlaštenika poslodavca i samih radnika, organizacijom tematskih edukativnih radionica i dobrom suradnjom organizacijske jedinice za upravljanje ljudskim resursima i stručnjaka zaštite na radu, rekao je Sven Bukovski, voditelj Službe za zaštitu na radu.

Predstavljajući Zavod ravnatelj Vitomir Begović, istaknuo je da je programsko i akcijsko djelovanje Zavoda kao javne ustanove, dobrog partnera i „servisa“ usmjereno na ključne dionike – poslodavce, njihove ovlaštenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, stručnjake zaštite na radu i ovlaštene tvrtke za poslove zaštite na radu. Imajući u vidu ograničene ljudske resurse, pred sve zaposlene u Zavodu postavljaju se visoki zahtjevi profesionalnosti, odgovornosti, učinkovitosti, produktivnosti i izvrsnosti. Pri planiranju i provedbi svih aktivnosti vodi se računa o primjeni mjera i općih ciljeva Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva, olakšavajući provedbu mjera ali i zadržavajući odgovarajuću potrebnu razinu sigurnosti na radu. Zavod pomaže poslodavcima i ključnim dionicima da uspješno kombiniraju rast i konkurentnost tvrtki, promičući istovremeno primjerenu zaštitu i sigurnost na radu, zaključio je ravnatelj Begović.

Zavod kontinuirano organizira za poslodavce, njihove ovlaštenike, stručnjake zaštite na radu, povjerenike radnika za zaštitu na radu, koordinatore zaštite na radu na gradilištima i druge dionike različite oblike besplatnih edukacija (savjetovanja, okrugli stolovi, konferencije, radionice) s ciljem povećanja razine znanja, vještina i kompetencija ključnih čimbenika unapređivanja zaštite na radu u svim djelatnostima, i u različitim područjima Hrvatske. U proteklom dugogodišnjem razdoblju u Hrvatskoj je status stručnjaka zaštite na radu polaganjem stručnog ispita ili priznanjem tog statusa temeljem određenih propisa ostvarilo više tisuća osoba, ali zbog izostanka uspostave odgovarajućeg institucionalnog okvira ne raspolaže se konkretnim podacima o njihovom stvarnom broju i strukturi, kao i sudjelovanju u programima cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja a na koju obvezu načelno upućuje Zakon o zaštiti na radu i pod zakonski akt.

Godinama se navodi potreba reguliranja određenih prava i obveza stručnjaka zaštite na radu u cilju podizanja razine stručnosti i profesionalnosti u njihovu radu uspostavom registra i određenog organizacijskog modela, praćenja i vrednovanja usavršavanja

Zato je Zavod izvršio pripreme za uspostavu registra svih stručnjaka zaštite na radu i modela njihovog usavršavanja radi stalne i brze komunikacije te razmjene informacija, omogućavanja stalnog stručnog usavršavanja, a time i unapređivanja rada stručnjaka zaštite na radu kako onih koji rade kod poslodavaca, tako i onih koji rade kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu.

Budući je u Hrvatskoj prema strukturi aktivnih pravnih osoba gotovo 98 posto onih koji zapošljavaju od 1 do 49 radnika, mikro i malim poslodavcima osigurati će se mogućnost besplatnog korištenja aplikacije za vođenje propisanih evidencija iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, što je važno s aspekta uštede vremena i urednog ispunjavanja propisanih obveza, informirali su predstavnici Zavoda o tekućim aktivnostima.

Radi unapređivanja zaštite na radu i uvida u relevantne pokazatelje posebno je značajno razvijati informatizaciju. Zavod je izradio osnovu Informacijskog sustava zaštite na radu u koji će u prvoj fazi propisane podatke unositi ovlaštene tvrtke za poslove zaštite na radu, a završetak ovog projekta planiran je sklopu Europskog socijalnog fonda. Istovremeno Zavod priprema putem odobrene Tehničke pomoći razvoj Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava (Data Collectora), koji će povezati sve institucionalne dionike ZNR, a što će se realizirati također kroz novi ESF projekt ovog Zavoda.

Zavod je organizirao rad stalnog besplatnog Savjetovališta ZNR 3u1 (informiranje, savjetovanja, edukacija), u sjedištima županija u suradnji s HUP-om organiziramo Otvorena vrata Zavoda radi neposredne komunikacije s različitim dionicima, u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom u gradovima održavamo Info dane o ZNR za obrtnike, u različitim područjima Hrvatske susrećemo se s poduzetnicima u suradnji s HUP-om, HOK-om, HGK-om, razvijena je suradnja sa socijalnim partnerima u organizaciji edukativnih radionica, sudjelujemo na sjednicama Županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća prezentirajući pokazatelje o stanju zaštite na radu i promičući nacionalnu i europsku kampanju, izrađujemo stručna mišljenja i upute na upite poslodavaca i drugih dionika o načinu učinkovite organizacije i provedbe mjera zaštite na radu u tvrtkama i ustanovama, sve s ciljem unapređivanja ovog važnog područja, zaključio je ravnatelj Begović.

Budući da je prema Zakonu o zaštiti na radu, između ostalog ovaj Zavod nadležan za izradu programa, vodiča, metoda i modela za zaštitu na radu, značajna aktivnost usmjerena je na pružanje stručne potpore poslodavcima i drugim dionicima te su pripremljeni određeni dokumenti kako bi se olakšala provedba mjera zaštite na radu i povećala razina prevencije, a time i ostvarile uštede smanjivanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom, izostanci s rada, dani bolovanja i dr.

Ulaganje u razvoj radnika, razvoj ljudskih potencijala i primjerena zaštita na radu u najširem smislu u sadašnjim okolnostima postaju imperativ, suglasili su se tijekom razgovora predstavnici DM-drogerie markt d.o.o. i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i obvezama poslodavca da provodi mjere prevencije stresa na radu ili u vezi s radom tvrtka je organizirala edukaciju zaposlenih. Posebna pozornost usmjerena je na određene čimbenike : organizaciju rada i radne postupke, radne uvjete i radni okoliš, komunikaciju te subjektivne čimbenike.

Naglašeno je da su redovite praktične radionice iz zaštite na radu uz predavanja, filmove, demonstracije, vježbe i igre uloga, na kojima su akteri neposredni rukovoditelji i radnici u okviru mikro organizacijskih jedinica prilika za osobno i kolektivno učenje i usavršavanje znanja, vještina i ponašanja, pri čemu he poželjno primijeniti i stimulativne mjere kroz takmičenje radnika u provedbi mjera zaštite na radu u okviru ali i između pojedinih organizacijskih dijelova, uz dodjelu simboličnih nagrada i priznanja.

U razgovoru ukazano je i na značaj promicanja europske i nacionalne kampanje u području zaštite na radu. Osiguranjem održivog radnog vijeka za što su preduvjeti sigurni i zdravi radni uvjeti moguće je u kontekstu sve starije radne snage i nepovoljnih demografskih kretanja doskočiti takvim izazovima. Putem kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ namjera je informirati javnost te pružiti pomoć poslodavcima i radnicima kako bi dobre prakse prilagodili svojim uvjetima i potrebama, odnosno pojedinačnim sposobnostima, neovisno o tome da li je radnik na početku ili pri kraju svojeg radnog vijeka.

Prva Nacionalna kampanja koju promiče Zavod za unapređivanje zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ prilika je da se u svakoj radnoj sredini učini dodatni napor na smanjivanju ozljeda na radu i bolovanja provedbom preventivnih aktivnosti i sudjelovanjem svakog pojedinca, uključivo i najviše razine menadžmenta.

U okviru društvenog odgoja važno je s edukacijom o zaštiti i sigurnosti krenuti od predškolskog odgoja nadalje, jer je čitava zajednica odgovorna za razvoj kulture zaštite i sigurnosti. Potrebno je ulagati u njegovanje i razvoj kulture zaštite na radu tijekom cijelog obrazovanja i radne karijere. Kao prvi korak Zavod je pokrenuo projekt „S osmjehom korak po korak u siguran dan“ u okviru kojeg se provodi edukacija djece vrtićke dobi o sigurnosti u domu, vrtiću i javnim prostorima. DM-drogerie markt d.o.o. želi pružiti potporu daljnjoj provedbi ove aktivnosti te će se uključiti kao partner Zavoda, rekao je Branko Zvonarić, član Uprave, upućujući poziv Zavodu na sudjelovanje iduće godine na Obiteljskom danu zaposlenika tvrtke.

Tijekom razgovora predstavnici DM-drogerie markt d.o.o. pokazali su interes i za druge brojne aktivnosti i projekte koje provodi Zavod za unapređivanje zaštite na radu, usmjerene na pružanje stručne pomoći različitim dionicima u području zaštite na radu te je dogovorena daljnja zajednička suradnja.