Obrazovanje radnika

Odredbama članka 54. Zakona o radu propisana je dužnost poslodavca da omogući radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, odnosno radnik je  dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad. Dužnost omogućavanja osposobljavanja ili usavršavanja za rad osobito dolazi do izražaja prilikom uvođenja novog načina ili organizacije rada.

Nadalje, odredbama članka 86. Zakona o radu propisano je pravo radnika na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Slijedom navedenoga, budući odredbama Zakona o radu ni institut obrazovanja niti institut plaćenog dopusta nisu detaljno razrađeni, mišljenja smo da radnik pravo i dužnost na obrazovanje ostvaruje na način propisan kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.