Obrazovanje radnika

Odredbama članka 54. Zakona o radu propisana je dužnost poslodavca da omogući radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, odnosno radnik je  dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad. Poslodavac je dužan radniku omogućiti osposobljavanje u skladu s potrebama obavljanja ugovorenih poslova i o svom trošku, pri čemu se vrijeme provedeno na osposobljavanju uračunava u radno vrijeme i po mogućnosti odvija tijekom utvrđenog rasporeda radnog vremena radnika. Također, dužnost omogućavanja osposobljavanja ili usavršavanja za rad osobito dolazi do izražaja prilikom uvođenja novog načina ili organizacije rada.

Nadalje, odredbama članka 86. Zakona o radu propisano je pravo radnika na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Slijedom navedenoga, budući odredbama Zakona o radu ni institut obrazovanja niti institut plaćenog dopusta nisu detaljno razrađeni, mišljenja smo da radnik pravo i dužnost na obrazovanje ostvaruje na način propisan kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.