Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta

Temeljem članka 26.st.1.toč.5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu ravnatelj Vitomir Begović donio je sljedeće odluke o odabiru kandidata za radna mjesta:

Služba za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu

Služba za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju

TEKST NATJEČAJA

KLASA: 112-02/15-01/43
URBROJ: 425-01/1-15-1

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj: 22/15 i 73/15) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kojega je donijelo Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u

Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu za radno mjesto broj:

8. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti (statistika i analitika, izrada izvješća, razvoj baze podataka informacijskog sustava),
 • napredno znanje rada na računalu.

9. stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima,
 • položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada s bazama podataka, napredno korištenje SQL-a
 • znanje programskih jezika: Java, JavaScript, C++ ; Web: HTML, CSS, XML
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Služba za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju za radno mjesto broj:

14. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili humanističkih znanosti,
 • položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
 • dokaz o andragoškim znanjima,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj (vlastoručno potpisanoj) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te obvezno redni broj i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

 • životopis,
 • diplomu o završenom studiju,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu (uvjerenje),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika – preslika indeksa ili potvrde škole stranih jezika o  aktivnom znanju stranih jezika (za kandidate/kinje koji se prijavljuju za radno mjesto kod kojeg je aktivno znanje engleskog jezika uvjet za prijavu na natječaj),
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata),
 • dokaz o radnom iskustvu ili stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ili stažu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la ili radi, vrsta potrebne stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojima je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 • identifikacijski dokument (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave koje se prilažu u prijavi podnose se u neovjerenoj preslici.

Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit ili ispit stručnjaka zaštite na radu, pod uvjetom da ako zadovolje na probnom radu, ispit polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka roka probnog rada.

Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužna/a je dostaviti originale dokumenata na uvid.

Nepravovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave u kojima nije jasno naznačeno za koje se poslove kandidat/kinja prijavljuje neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opisi poslova radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem objavljeni su na internetskoj stranici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (www.zuznr.hr). Naziv, stručni uvjeti i opis poslova radnih mjesta propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, i 60/15).

Stručna i radna iskustva kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se prilikom razgovora s kandidatima/kinjama i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima/njima i vremenu i sadržaju testiranja, ako ga bude te Odluka o izboru kandidata, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava (www.zuznr.hr).

Za kandidate/kinje koji ne pristupe razgovoru/testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Prilaz Ivana Visina br. 1-3, 10020 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu