Ovlaštene osobe trebaju biti centri izvrsnosti u zaštiti na radu

Jubilarna 20. Stručna konferencija i skup zaštite na radu s međunarodnim sudjelovanjem održana je u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu predstavio je kampanju „STOP ozljedama na radu“, a ravnatelj Vitomir Begović održao je predavanje pod nazivom „Nadzor nad radom ovlaštenih osoba za zaštitu na radu – Provedba i dosadašnja iskustva“ te je sudjelovao u radu okruglog stola „Stanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj od donošenja novog Zakona do danas“. Ovaj tradicionalni godišnji skup organizirala je tvrtka ZIRS d.o.o., a program je i ove godine privukao više stotina sudionika, među kojima su bili brojni stručnjaci zaštite na radu, poslodavci, predstavnici sindikata, državnih i javnih institucija i drugi dionici zaštite na radu.

Stručna izlaganja i međunarodna konferencija bili su posvećeni temeljnim područjima zaštite na radu kao što su osposobljavanje, ispitivanje radne opreme, vođenje poslova zaštite na radu, propisi i praksa u Hrvatskoj, Rumunjskoj, Sloveniji, Austriji i Srbiji, a posebna tema bilo je i osposobljavanje iz zaštite na radu za visokorizične radove na gradilištima prema Occupational Health and Safety Canade.

Aktivnosti u 2017. godini Ministarstva rada i mirovinskog sustava u području zaštite na radu

O aktivnostima resornog ministarstva koje se pripremaju u području zaštite na radu u 2017. godini govorio je Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Aktivnosti koje se planiraju odnose se prije svega na donošenje preostalih pravilnika proizašlih iz odredbi Zakona o zaštiti na radu: Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima i Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama i biološkim graničnim vrijednostima i Pravilnika vezanog za uspostavu informacijskog sustava ZNR ZUZNR. Isto tako, ministarstvo će sudjelovati u usklađivanju niza Pravilnika iz nadležnosti Ministarstva zdravstva koji se donose uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

Vrlo značajna aktivnost bit će i konačno oblikovanje Nacionalnog programa zaštite na radu do 2020.godine, kako bi isti donijela Vlada Republike Hrvatske.

Načelnik Gašperov podsjetio je da je u institucijama Europske unije započela rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu. Izmjenama se predlaže značajno proširenje broja opasnih tvari u radnom okolišu za koje postoje znanstvene spoznaje o mogućem karcinogenom odnosno mutagenom utjecaju na zdravlje radnika.

Nadzor nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Vitomir Begović ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na početku izlaganja podsjetio je kako je ovaj Zavod nadležan je za provođenja postupka izdavanja i oduzimanja te reviziju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, stručni nadzor nad obavljanjem poslova, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja i rješenja o prestanku ovlaštenja, objavu navedenih akata u službenom glasilu RH te uspostavu i vođenje informacijskog sustava zaštite na radu.

Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu određen je pojam ovlaštene osobe tj. pravne ili fizičke osobe, koja ispunjava propisane uvjete i koja je nakon provedenog upravnog postupka od strane Zavoda dobila odgovarajuće ovlasti za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, za osposobljavanje za zaštitu na radu, izradu procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Od stupanja na snagu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu izdano je ukupno 145 ovlaštenja, od čega su 103 ovlaštenja izdana pravnim osobama te 42 ovlaštenja fizičkim osobama. U međuvremenu zbog nastalih promjena u poslovanju (kadrovskih i tehničkih uvjeta) pet ovlaštenih osoba prestalo je s radom, pa je trenutno u evidenciji registrirano 140 ovlaštenih osoba (99 pravnih i 41 fizička osoba). Najveći broj ovlaštenja izdan je pravnim i fizičkim osobama u Gradu Zagrebu, zatim u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Osječko-baranjska i Zagrebačka županija.

U dosadašnjim nadzorima ovlaštenih osoba utvrđeno je da su najčešći propusti: neažurirani poslovnici, neažurirani propisi u izrađenoj dokumentaciji, nekorištenje ispravne terminologije, zapisnici koji ne sadrže sve propisane elemente ili su neusklađeni sa zakonom, zatim, neusklađeni ugovori o obavljanju poslova zaštite na radu za korisnike, izrađena procjena rizika bez propisanih priloga te izostanak vlasništva mjerne i ispitne opreme.

Nalazi nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuju na to da postoji potreba i prostor za određene neodložne korekcije, poboljšanja i unapređenja. Poslodavci ne smiju zanemariti da su osobno odgovorni za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome jesu li u tu svrhu zaposlili jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili su obavljanje poslova zaštite na radu ugovorili s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova.

Tržišna utakmica ne smije prevladati nad savjesnošću, odgovornošću i profesionalnošću u obavljanju poslova zaštite na radu. Dobri uvjeti rada, učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu nemaju alternative u očuvanju života, zdravlja i radne sposobnosti radnika, a ovlaštene osobe u tome imaju posebnu ulogu i odgovornost, naglasio je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pružat će stručnu pomoć te redovito nadzirati rad ovlaštenih osoba potičući stručnost u radu i visoku razinu kvalitete s elementima jačanja prevencije i smanjenja nesreća, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a namjera je uvesti registar, te obvezno stalno stručno usavršavanje te izdavanje odobrenja za samostalni rad stručnjacima za zaštitu na radu zaposlenim u ovlaštenim osobama.

Ovlaštene osobe jedan su od ključnih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštivanje propisa i procedura u zaštiti na radu te promicanju društvene odgovornosti u poslovanju. Od ovlaštenih osoba očekuje se da budu centri izvrsnosti u zaštiti na radu. Neki od njih postići će to samostalno, podizanjem kvalitete rada, kadrovskim ekipiranjem i tehničkom opremljenošću, neki udruživanjem i na takav način stručnim jačanjem, a vjerojatno će biti onih koji će dobru praksu, iskustvo i reference izvrsnosti donijeti iz drugih sredina u RH i primijeniti ih u zaštiti na radu, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i dodao kako Zavod kao javna ustanova djeluje kreativno, inovativno i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim dionicima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika, i u ulozi ostvarivanja javnog interesa.

Vitomir Begović na Stručnoj konferenciji i skup zaštite na radu (Foto: ZUZNR)

Naš rad zasniva se na otvorenosti i partnerstvu jer svatko može učiniti puno u okviru svojeg djelokruga, ali svi zajedno možemo postići daleko više. Time štedimo sredstva i resurse, a postižemo cjelovite ciljeve, zaključio je ravnatelj Begović i podsjetio na dostupnost Savjetovališta ZNR 3u1 (informiranje, savjetovanje, edukacija) namijenjeno poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima i drugim zainteresiranima, kao i Otvorena vrata Zavoda u različitim sredinama u Hrvatskoj kojom prilikom se kroz neposredne susrete stručnjaka i različitih dionika razmjenjuju informacije, iskustva, dobra praksa i savjeti za učinkovitiju organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu.

Zaštita na radu nema alternative, zato što je dobra za radnike, dobra je za poslodavce i društvenu zajednicu, jer doprinosi radnoj učinkovitosti, produktivnosti i konkurentnosti, a time i gospodarskom rastu i razvoju, zaključio je ravnatelj Begović.

Razlozi primjene propisanih mjera Inspektorata rada u 2016. godini

Krešimir Kaćunko, voditelj Područnog ureda Zagreb Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava osvrnuo se na razloge kažnjavanja poslodavaca u 2016. godini te je ukazao na osnovne propuste kojima poslodavci moraju udovoljiti jer će u suprotnom biti kažnjeni. Tri najčešće odredbe Zakona o zaštiti na radu kojih se poslodavci nisu pridržavali tijekom ove godine zbog kojih su ih inspektori bili primorani prekršajno kažnjavati jesu: procjena rizika, obavljanje poslova zaštite na radu i prijava ozljede na radu.

Obavljajući nadzore na mjestima rada inspektori imaju moraju utvrditi je li poslodavac izradio procjenu rizika za poslove na nadziranim mjestima rada, odgovara li ista postojećim rizicima na mjestu rada i je li dostupna radniku na mjestu rada. Za nepoštivanje ove odredbe predviđena je prekršajna kazna. Drugi razlog je što svaki poslodavac mora organizirati obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s člankom 20. Zakona jer se u suprotnom također prekršajno kažnjava. U svim redovnim nadzorima inspektori obvezno moraju nadzirati ove dvije odredbe. Uz redovite nadzore, Inspektorat provodi i interne kampanja usmjerene na primjenu propisa o procjeni rizika i na primjenu propisa o obavljanju poslova zaštite na radu.

Kao treći razlog značajnog broja prekršaja u ovoj godini je i obavljanje velikog broja nadzora u povodu ozljeda na radu, a u svojem nadzoru inspektor rada obvezno utvrđuje i činjenicu da li je izvršena pravodobna prijava ozljede na radu.

Prema riječima Krešimira Kaćunka, voditelja Područnog ureda Zagreb Inspektorata rada povećan je i broj zahtjeva iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojima se traži od Inspektorata rada informacija o izostanku prijava ozljeda na radu od strane poslodavaca. I na osnovu takvih pismena inspektori rada provode nadzore i poduzimaju odgovarajuće mjere.

Okrugli stol i nova izdanja ZIRS-a

Skup je završio okruglim stolom na temu „Stanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj od donošenja novog Zakona do danas“ u kojemu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog sabora, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektorata rada, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, udruga poslodavaca i sindikata. Moderator ovog dijela programa bio je Željko Sven Bukovski, predsjednik Uprave ZIRS d.o.o.

U popratnom programu Stručne konferencije i skupa zaštite na radu, u predvorju Kongresnog centra, predstavljene su Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. koju organizira Zavod za unapređivanje zaštite na radu te kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. Osim materijala navedenih kampanja sudionici skupa na štandu Zavoda mogli su dobiti i dodatne informacije o načinu sudjelovanja.

Organizator ZIRS d.o.o. predstavio je na skupu najnoviju stručnu literaturu. U suradnji s Veleučilištem u Karlovcu tiskana je knjiga Nikole Trbojevića: Zaštitni uređaji na strojevima, a sudionicima skupa uz zbornik radova svih sudionika, uručen je i priručnik Zakon o zaštiti na radu s komentarom i povezivanje na pripadajuće propise, autora Jere Gašperova, dipl. ing. strojarstva i načelnika Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Nakon 17 godina od prvog izdanja u nakladi ZIRS-a predstavljena je i knjiga Protueksplozijska zaštita električnih uređaja, Miroslava Matasovića, Rade Marijana i Ibrahima Zulfikarpašića.

Prezentacija Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda .pdf