Seminar o zaštiti na radu za metalce

Dvodnevni seminar za radničke predstavnike koji sudjeluju u aktivnostima na području zaštite na radu “Štitimo radnike na radu” održan je u organizaciji Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata (SMH-IS) u Đurđevcu. Teme seminara bile su: Dostojanstven rad – dostojanstven život, Stres i mobbing na radnome mjestu, Uloga inspektora rada u zaštiti na radu, Zaštita žena i mladih u radnom odnosu, Uloga medicine rada u zaštiti na radu, Funkcioniranje povjereništva radnika za zaštitu na radu, Procjena rizika te uloga Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Regionalni povjerenici Antun Štivić i Branko Knez otvorili su seminar i pozdravili 35 sudionika, a predavači su bili Leonid Čimbur, predsjednik Odbora zaštite na radu SMH-IS i Koordinacije za zaštitu na radu SSSH, te Davor Šmuljić, pomoćnik predsjednika SMH-IS za organizacijska i pravna pitanja. Gosti predavači bili su Vesna Hećimović, dr. med. specijalist medicine rada i sporta, te Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Mr. sig. Obradović sudionicima skupa prezentirao je temu “Procjena rizika” u okviru koje je govorio o uvjetima, načinu i metodama izrade procjene rizika, obveznom sadržaju procjene i podacima na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciji opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.

Posebna je pozornost usmjerena na psihosocijalne rizike – stres na radu ili u vezi s radom, obvezu provođenja prevencije stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi kako bi se prevencijom otklonila mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje.

seminar za predstavnike Sindikata metalaca Hrvatske (Foto: Sindikat metalaca Hrvatske)

Naglašena je obveza poslodavca da radnike i njihove predstavnike uključi u postupak izrade procjene rizika, te je skrenuta pozornost na činjenicu da propusti učinjeni u postupku procjene rizika ne oslobađaju poslodavca odgovornosti.

Sudionici seminara upućeni su na socijalni dijalog i partnersku suradnju izabranih povjerenika radnika za zaštitu na radu prije svega s poslodavcima te njihovim ovlaštenicima, kao i sa stručnjacima za zaštitu na radu te specijalistima medicine rada i sporta .

Kod poslodavaca koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezno je osnivanje Odbora za zaštitu na radu kao savjetodavnog tijela za unapređivanje zaštite na radu u okviru kojega sjednice treba održavati najmanje jedanput u tri mjeseca, o radu odbora voditi zapisnik u koji se između ostaloga unose sve promjene vezane za rizike pri obavljanju poslova na mjestima rada kao i primjedbe, prijedlozi, ispravci, izmjene i dopune procjene rizika, istaknuto je.

U završnom dijelu izlaganja Obradović je naglasio važnost osposobljavanja i stalnog stručnog usavršavanja u području zaštite na radu, kao i zalaganje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao središnje javna ustanove za unapređivanje područja zaštite na radu te pružanje stručne pomoći svim ključnim dionicima.

seminar za predstavnike Sindikata metalaca Hrvatske (Foto: Sindikat metalaca Hrvatske)