Plaće u javnim službama

Radni odnos za poslove u javnoj službi zasniva se ugovorom o radu, a sastavni dio tog ugovora mora biti i plaća.

Plaću službenika i namještenika sukladno Zakonu o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Spomenutim propisom utvrđena su i radna mjesta ovisno o stručnoj spremi.

Kako ovo Ministarstvo ne tumači Zakon o plaćama u javnim službama, upućujemo Vas da se za detaljno tumačenje istog obratite Ministarstvu pravosuđa i uprave, e-pošta:  pitanja@mpu.hr.