Prenošenje ugovora na novog poslodavca –dokumentacija o radnicima

Odredbom članka 137. stavka 13. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) određeno je da ako se poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti prenosi na novog poslodavca, novi poslodavac solidarno s poslodavcem koji prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti (dalje, stari poslodavac), odgovara za obveze prema radnicima nastale do dana prenošenja.

Nadalje, poslodavac bi trebao čuvati dokumentaciju o radnicima koju je prikupio za trajanja radnikova ugovora o radu kod njega sukladno posebnom propisu.

Napominjemo da se, na postupanje sa dokumentacijom, primjenjuje poseban propis odnosno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/19) koji je nadležno tumačiti Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb, tel: 01/4866-200, e-mail: pisarnica@min-kulture.hr.

Imajući u vidu naprijed navedeno, mišljenja smo da solidarna odgovornost postoji i vezano za postupanje sa dokumentacijom koju je do trenutka preuzimanja prikupio stari poslodavac, a odnosi se na osobne podatke radnika čiji ugovori o radu se prenose na novog poslodavca.

Međutim, neovisno kod kojeg poslodavca se nalazila naprijed navedena dokumentacija, isti su dužni poštivati odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (SL EU L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe (Narodne novine, broj 42/18).

Skrećemo Vam pažnju da, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, putem poveznice:  https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/.