Podatak u ugovoru o bruto plaći

Sukladno odredbi članka 15. stavka 1. točke 8. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), kojim je propisan obvezni sadržaj ugovora o radu u pisanom obliku, odnosno potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, svaki ugovor o radu mora sadržavati i odredbu o bruto plaći, uključujući i bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad kao i razdobljima isplate tih primanja i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo.

U stavku 3. navedenoga članka ostavljena je mogućnost da se umjesto toga obveznog podatka u ugovoru o radu uputi na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu kojim se uređuju ta pitanja.

Stoga, kao i dosada, plaća radnika u ugovoru o radu mora biti određena (na način da je ugovorom utvrđena u brutoiznos) ili odrediva (na način da je ista utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, tako što je osnovica za izračun plaće izražena u brutoiznosu, a na koje pak upućuje odredba ugovora o radu).