Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

U skladu s propisima radnog zakonodavstva, poslodavac je u radnom odnosu obvezan za obavljeni rad radniku isplatiti plaću. Iznos plaće utvrđen je ugovorom o radu odnosno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje može upućivati ugovor o radu.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID – 19), mjere su Vlade RH kojima je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca čije djelatnosti su pogođene epidemijom bolesti COVID-19, dok je plaća radnika jedan od obveznih podataka iz ugovora o radu. Dakle, i u ovim posebnim okolnostima radnik ostvaruje pravo na plaću u visini i na način kako to propisuju odredbe Zakona o radu, neovisno o činjenici da li njegov poslodavac koristi ili ne predmetne potpore.

Cilj potpora je očuvanje radnih mjesta, dok pravo na plaću radnik ostvaruje onako kako to propisuju odredbe općeg propisa o radu, a preduvjet za ostvarivanje tih prava je postojanje radnog odnosa.

Potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćuju se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poslodavcima koji ispunjavaju uvjete i kriterije za isplatu istih, i to u utvrđenim mjesečnim iznosima. Za mjesec ožujak 2020. utvrđen je iznos potpore od 3.250,00 kuna, a za mjesece travanj i svibanj 2020. godine mjesečni iznos potpore iznosit će 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Osim navedenoga, sukladno odredbi članka 71.j. ​Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne  novine, br. 45/19, 35/20 i 43/20) porezni obveznici (poslodavci) iz članka 107.a stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) bit će oslobođeni obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pod doprinosima se smatra obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa isplaćene sufinacirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće.

Predmetno oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

Provođenje oslobođenje od plaćanja doprinosa vršiti će se umanjenjem obveze („storno obveze“) na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja. Potrebno je naglasiti da radniku se neće umanjivati prava zbog umanjenja obveze, već će se na teret Državnog proračuna preuzeti sve obveze doprinosa za koje će porezni obveznici ostvariti oslobođenje na temelju ovoga poglavlja. Uz navedeno, Hrvatski zavod za zapošljavanje će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na propisane uplate račune, razmjerno visini isplaćene potpore i to:

– iznos do 203,12 kn za mjesec ožujak po radniku koji je ostavio potporu,

– iznos do 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku koji je ostvario potporu.

Osim navedenoga, Hrvatski zavod za zapošljavanje će uplatiti, razmjerno visini isplaćene potpore, iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

– kao 14 mjeseci – po stopi od 1,25%

– kao 15 mjeseci – po stopi od 2,01%

– kao 16 mjeseci – po stopi od 2,89%

– kao 18 mjeseci – po stopi od 4,51%.

Obzirom da predmetna potpora služi poslodavcu za očuvanje radnog mjesta, u djelatnostima za koje je isplaćena potpora poslodavac je u obvezi isplatiti ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću sukladno ugovoru o radu.

Slijedom navedenog, proizlazi da korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta ne zahtijeva obveznu izmjenu ugovora o radu na način da visina plaće bude ista kao i visina potpore. Potpora je namijenjena za očuvanje radnih mjesta koje poslodavac, osim dijela za plaću, može koristiti i za druge poslovne aktivnosti vezane za očuvanje radnih mjesta.