Prava člana radničkog vijeća

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), niti podzakonskim propisom, nije propisana zapreka za obavljanje dužnosti člana radničkog vijeća radniku koji je privremeno spriječen za rad i/ili koristi roditeljski dopust.

Izborno pravo i djelovanje radničkih predstavnika, u okviru radno-pravnog instituta sudjelovanja radnika u odlučivanju, je jedno od prava radnika propisanih Zakonom o radu.

U pogledu načina zaštite takvog prava pojedinog radnika, uslijed mogućeg nezakonitog postupanja poslodavca, mjerodavna je odredba članka 133. Zakona o radu, kojom je propisana mogućnost sudske zaštite prava iz radnog odnosa. Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika, poslodavac ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.