Utvrđivanje rezultata izbora

Izbor predstavnika radnika u radničkom vijeću – članova i zamjenika članova uređen je odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 03/16 i 52/17).

Člankom 147. Zakona o radu propisan je način utvrđivanja rezultata izbora, tako da se nakon utvrđenog broja predstavničkih mjesta koje je pojedina lista dobila, sa svake od tih lista također utvrde imena i prezimena onih predstavnika radnika – članova i njihovih zamjenika koji su sukladno osvojenim predstavničkim mjestima izabrani u radničko vijeće.

Konačni rezultati izbora utvrđuju se zapisnikom, tako da sukladno članku 20. citiranog Pravilnika, zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće pored ostalih propisanih podataka, sadrži i podatke o imenu i prezimenu izabranih članova radničkog vijeća i zamjenika članova radničkog vijeća s lista kandidata koje su dobile predstavnička mjesta.

Slijedom navedenog, sastav izabranog i utemeljenog radničkog vijeća za vrijeme trajanja njegova izbornog razdoblja (mandata), čine samo oni članovi i zamjenici članova koji su, kao izabrani, upisani u zapisnik o konačnim rezultatima izbora.

Dakle, ostali kandidati koji nisu izabrani i upisani zapisnik o konačnim rezultatima izbora, jer su bili upisani na listi, ali preko onog broja koliko je ta lista na izborima dobila predstavničkih mjesta, ne mogu više po toj osnovi ući u sastav radničkog vijeća, osim ako se na izvanrednim ili kasnijim redovitim izborima ponovno kandidiraju i budu izabrani za radničkog predstavnika.