Prava članova radničkog vijeća

Pravo članova radničkog vijeća, odnosno uvjeti za rad radničkog vijeća, uređeni su odredbom članka 156. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), na način da je za rad u radničkom vijeću, svakom članu radničkog vijeća propisano pravo na naknadu plaće, i to za šest radnih sati tjedno. Članovi radničkog vijeća mogu radne sate ustupati jedan drugome, a ako broj raspoloživih radnih sati to dopušta, poslovi predsjednika ili člana radničkog vijeća mogu se obavljati u punom radnom vremenu.

Poslodavac koji ne osigura propisane uvjete za rad radničkog vijeća, čini jedan od prekršaja propisanih člankom 228. stavkom 1. točkom 25. Zakona o radu, za koje se može kazniti novčanom kaznom.

Radnik koji kao član radničkog vijeća ili povjerenik radnika za zaštitu na radu koristi pravo na naknadu plaće, tu naknadu ostvaruje za one sate koje je za trajanja svoga ugovorenog radnog vremena, koristio za obavljanje poslova člana radničkog vijeća ili povjerenika, umjesto za obavljanje poslova ugovorenih ugovorom o radu.

Poslodavac je dužan osigurati radniku korištenje stanke i godišnjeg odmora na način da tijekom istih, radnik nije dužan obavljati ugovorene poslove, pa tako nije dužan obavljati niti poslove člana radničkog vijeća ili povjerenika, s time da se sukladno članku 73. i 81. Zakona o radu, stanka ubraja u radno vrijeme i plaćena je radniku, kao što mu je plaćen i godišnji odmor.