Prava radnika koji štrajkaju

Odredbom članka 216. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) propisano je da se radniku koji je sudjelovao u štrajku  plaća i dodaci na plaću, mogu umanjiti razmjerno vremenu, o čemu odlučuje poslodavac. Pri tom se može otvoriti  pitanje  o pravima radnika koji ne sudjeluju u štrajku već i tijekom štrajka obavljaju ugovorene poslove, u kom smislu  je jasno da radnici koji nisu sudjelovali u štrajku neće imati tzv. „manjak“  radnih sati koje će morati odraditi jer su u svom rasporedu radnog vremena ostvarili punu satnicu. Ukoliko poslodavac ocijeni da i ti radnici koji nisu sudjelovali u štrajku moraju raditi tijekom perioda eventualnog nadoknađivanja sati štrajka tada će im sukladno odredbi članka 65. Zakona o radu morati pisano naložiti prekovremeni rad.

Međutim, ukoliko poslodavac iskoristi svoje pravo da,  kao odgovor na štrajk, s rada isključi i radnike koji nisu u štrajku (lockout), propisano odredbom članka 213. Zakona o radu, tada i tim radnicima može umanjiti plaću i dodatke na plaću razmjerno vremenu isključenja, ali je tim radnicima dužan uplatiti doprinose na najnižu osnovicu utvrđenu posebnim propisom.