Agencije za zapošljavanje pomoraca, ugovori o djelu, zaštita na radu

Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti regulirano je odredbama Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) i njegovim provedbenim propisima, stoga Vas upućujemo da se o obavljanju takve djelatnosti informirate kod stručnog nositelja pripreme propisa odnosno kod Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

S aspekta radnog zakonodavstava navodimo, kako građani mogu sklapati ugovore obveznog prava (npr. ugovor o djelu), neovisno o tome nalaze li se već u radnom odnosu, u statusu studenta, u mirovini, da li su korisnici rodiljnih/roditeljskih potpora i drugo, uz uvjet da se obavljanjem takvih poslova ne izvršava sadržaj radnog odnosa te da ti poslovi nemaju obilježja poslova za koje se zasniva radni odnos.

Obveza sklapanja ugovora o radu postoji kada radnik radi nesamostalno, isključivo osobno te po uputama i pod nadzorom poslodavca, prema određenom radnom vremenu i u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje odredi poslodavac. Poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima (najmanje jednom mjesečno) uz uručenje obračuna plaće.

Kod ugovora o djelu izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi i u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji. Izvođač odgovara za mane svoga djela po načelima građanskog, a ne radnog prava, a za posao (djelo) prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno predaji djela ili u nekoliko dijelova, ali ne obvezno najmanje jednom mjesečno.

Narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca koji imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos su faktična pitanja koja sukladno izloženom utvrđuje poslodavac, odnosno nadležna inspekcija ili sud u svakom konkretnom slučaju i nije ih moguće taksativno propisivati zakonom.

Vezano uz propise zaštite na radu ističemo kako će se tvrtka koju navodite u Vašem upitu smatrati poslodavcem u smislu odredbe članka 3. stavka 1. podstavka 15. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te će kao poslodavac biti obvezna organizirati i provoditi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega uz napomenu da je prilikom obavljanja poslova izvan granica Republike Hrvatske poslodavac također obvezan primjenjivati i propise države na čijem će teritoriju obavljati poslove, o čemu Vam informacije mogu dati nadležne institucije te države.

Završno, informacije o tome koji se zakoni primjenjuju na brodove ovisno o tome pod zastavom koje zemlje plove odnosno u kojoj zemlji se nalaze, može Vam dati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.