PRESUMPCIJA TRAJANJA RADNOG ODNOSA

Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (Narodne novine, broj 151/22, dalje: Zakon)  u članku 6. propisuje da se presumpcija od 6 mjeseci unatrag primjenjuje ako iz okolnosti „…nedvojbeno proizlazi da je prethodno trajanje radnog odnosa bilo kraće ili duže.“

Mišljenja smo da je u provođenju upravnog postupka inspektor dužan utvrditi činjenice na temelju dokaza koje ocjenjuje te, ukoliko poslodavac ne može ponuditi konkretan dokaz o početku rada, bez obzira na suglasne izjave radnika i poslodavca o početku takvog rada, a pogotovo kada su izjave kontradiktorne, treba  primijeniti presumpciju.