Radna posjeta Podravka d.d.: ULAGANJE U ZAŠTITU NA RADU NAJBOLJA JE INVESTICIJA

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu; Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik boravili su u radnoj posjeti kompaniji Podravka d.d. Koprivnica, jednoj od vodećih prehrambenih tvrtki u jugoistočnoj, srednjoj i istočnoj Europi.

Predstavnik Podravke d.d. Dino Novak, voditelj poslova zaštite na radu upoznao je predstavnike Zavoda s tvrtkom, aktualnim pitanjima uvjeta rada, organizacije i provedbe mjera zaštite na radu.

Podravka d.d. ima bogatu i dugu povijest. Prošle godine kampanjom „Znamo kamo idemo, jer znamo odakle dolazimo“, tvrtka je obilježila 70 godina uspješnog poslovanja. Podravkino temeljno usmjerenje je proizvodnja visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda temeljenih na dobroj proizvođačkoj praksi i na načelima upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane. Kako se kvaliteta i sigurnost hrane u percepciji potrošača značajno preklapaju, posebna pozornost umjerena je na osiguranje njezine najviše razine, od nabave najkvalitetnijih sirovina pa do distribucije gotovog proizvoda potrošaču. Proizvodnja se u potpunosti temelji na normama, propisima i principima sukladno Podravkinom sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane, kao i kontinuiranom profesionalnom usavršavanju svih radnika. U konkurentnom poslovnom okruženju, Podravka teži kontinuiranom unapređenju poslovanja i razvoju asortimana te održavanju pozicije lidera u odabranim kategorijama, uvažavajući pritom različitosti svakog pojedinog tržišta. U kreiranju proizvoda posebna pažnja posvećena je jednostavnosti pripreme i konzumacije, praktičnosti i doprinosu zdravlju potrošača u više od 50 zemalja svijeta. Svojim aktivnostima Podravka pridonosi razvoju društvene zajednice kroz tri ključna područja: promoviranje zdravog načina života, profesionalno usavršavanje zaposlenika i poticanje njihove izvrsnosti i kreativnosti te senzibilitet za potrebe društvene zajednice u kojoj djeluje. Kao generator razvoja domaće poljoprivredne proizvodnje, Podravka kontinuirano jača partnerstvo s domaćim poljoprivrednicima kako bi do 2022. godine ostvarila udio od 100 posto domaće sirovine u svojim gotovim proizvodima. U idućoj godini Podravka planira investirati novih 30 milijuna kuna za poboljšanje standarda zaposlenika. Radnicima sa smanjenom radnom sposobnošću i invaliditetom, prilagođen je i omogućen rad u posebnom pogonu Dorada, te su na takav način i dalje uključeni u poslovanje kompanije.

Prezentirajući područje zaštite na radu, Dino Novak je istaknuo donošenje posebnog Akcijskog plana u kojem su razrađene aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, značaj i ulogu Odbora zaštite na radu, primjenu regionalnog modela u obavljanju poslova zaštite na radu u dislociranim cjelinama, sudjelovanje u nabavci radne opreme i sredstava rada, suradnji i razmjeni iskustava iz područja zaštite na radu te druge tekuće mjere. Uspostavljena je informacijska podrška u području zaštite na radu, Pravilnik o zaštiti na radu usklađen je s propisima iz zaštite na radu, a putem strateškog okvira utvrđeni su precizni i mjerljivi ciljevi za naredno razdoblje na razini kompanije kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unapređivati, uz ulaganje u novu tehnologiju i opremu te kvalitetnije uvjete rada uz optimizaciju troškova koja neće utjecati na razinu kvalitete i učinkovitosti zaštite na radu. Osigurali smo kvalitetno upravljanje dokumentacijom u području zaštite na radu, u okviru intraneta uspostavljen je portal zaštite na radu putem kojeg pravo pristupa određenim podacima imaju ovlaštenici poslodavca kao neposredni rukovoditelji, a ovaj sustav omogućiti će nam realizaciju teoretskog osposobljavanja zaposlenika iz zaštite na radu, zaključio je Dino Novak, voditelj poslova zaštite na radu u Podravka d.d.

Predstavnici Zavoda ocijenili su izuzetno vrijednim napore koji se ulažu u Podravci u organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, jer nema uspješnih poslovnih rezultata bez odgovarajućih i sigurnih radnih uvjeta.

U svojem izlaganju o aktualnim pitanjima zaštite na radu, ravnatelj Zavoda Vitomir Begović naglasio je da su prevencija rizika i primicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni ne samo za poboljšanje kvalitete radnih uvjeta, već i za povećanje produktivnosti i konkurentnosti. Sprječavanje ozbiljnih nesreća ili profesionalnih bolesti radnika te integracija i promicanje zdravlja u radnoj i životnoj sredini tijekom cijelog radnog vijeka, od prvog posla nadalje, ključ je duljeg rada do pune starosne mirovine. Navedeni pristup pri čemu zaštita na radu u Hrvatskoj treba biti sastavni dio poslovne politike i nacionalne strategije pridonosi rješavanju dugoročnih posljedica demografskog starenja, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

Rad treba prilagoditi sposobnostima i potrebama ljudi, a ne obratno, te razvijati radnu okolinu u kojoj će se više uzimati u obzir posebne potrebe osjetljivijih radnika, kao i ravnoteža privatnog i poslovnog života.

Provedena istraživanja u okviru EU pokazuju da radnici smatraju da je stres jedan od glavnih profesionalnih rizika, zatim slijede ergonomski rizici (ponavljajuće kretnje ili zamorni, odnosno bolni položaji) te svakodnevno podizanje, nošenje ili premještanje tereta, što uzrokuje mišićno-koštana oboljenja. Upravo iz navedenih razloga u narednom razdoblju posebnu pozornost nužno je usmjeriti na rješavanje utjecaja promjena u organizaciji posla na fizičko i mentalno zdravlje radnika.

Upoznavanje sa zaštitom pri radu i razvoj kulture postaju imperativ i nužnost od najranije životne dobi, pa je Zavod osmislio i pokrenuo projekt edukacije djece u vrtićima pod nazivom „S osmjehom korak po korak u siguran dan“, predložio odgovarajuće sadržaje u okviru kurikularne reforme, te proveo različite aktivnosti u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, a sve s ciljem da do ulaska u svijet rada budući zaposlenici steknu potrebna osnovna znanja o mjerama prevencije i zaštite na radu, što je preduvjet očuvanja radne sposobnosti od prvog posla do završetka radnog vijeka.

Kampanje na europskoj i nacionalnoj razini mogu značajno pripomoći poboljšanju i unapređivanju provedbe mjera i aktivnosti zaštite na radu.

U listopadu ove godine završili smo našu prvu kampanju od samostalnosti Hrvatske „STOP ozljedama na radu“. U njenu provedbu Zavod za unapređivanje zaštite na radu uložio je maksimalne napore prezentirajući i potičući sve poslovne subjekte, udruženja poslodavaca i udruge, sindikate i ključne dionike na aktivno sudjelovanje. U razdoblju od 2016.-2018., uz brojne druge aktivnosti održan je velik broj radionica, predavanja, radnih susreta u radnim sredinama s brojnim sudionicima kojom prilikom je u fokusu razgovora i interesa bila sigurnost na radu, kako ju poboljšati, i posebno kako djelovati na smanjivanje nesreća, teških i smrtnih ozljeda na radu.

Uključenost i angažiranost u kampanji odvijala se različitim intenzitetom, a time i ostvareni rezultati, ali u cjelini možemo zaključiti da je povećan interes za ovo područje kod onih subjekata koji u ranijem razdoblju nisu provodili posebne aktivnosti. Tijekom kampanje u organizirali smo različite edukativne sadržaje pod prepoznatljivim i prihvaćenim nazivom „Zaštiti se znanjem!“. Potvrdilo se da je to najbolji, najučinkovitiji i najjeftiniji način učenja i primjene znanja a time i poboljšanja stanja u zaštiti na radu.

U protekloj kampanji posebno su se istakle veće tvrtke i ustanove koje imaju tradiciju dobre zaštite na radu, i koje su i ovom prilikom ostvarile zapažene rezultate, primijenile inovativne mjere i stekle uvjete za dugoročna postignuća na unapređivanju zaštite na radu, dajući primjer i motiv i svima drugima. Ti subjekti su na djelu potvrdili da zaštita na radu nije trošak, već investicija, svjesni da im to donosi dodanu vrijednosti i potvrđuje njihovu društvenu odgovornost.

Slijedećom 2. Nacionalnom kampanjom „Zaštita na radu je prva!“, koja treba početi u travnju 2019. godine i odvijati se do kraja 2021. godine, želimo naglasiti da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote od posebnog društvenog interesa, a primjereni uvjeti i zaštita na radu osnovno ljudsko pravo.

Čovjek u kombinaciji s tehnologijom novi je oblik rada i života pa je logično da kampanja bude usmjerena na prevenciju postojećih i novih rizika, učinkovito informiranje, osposobljavanje, edukaciju, motivaciju i sudjelovanje poslodavaca, sindikata i radnika, ali i svih drugih.

Uz aktivno sudjelovanje svakog poslodavca, radnika i njihovih predstavnika nužno je uvažavati značaj i ulogu te osigurati potrebne uvjete za stručni rad stručnjaka zaštite na radu (oni su stručna pomoć poslodavcu i radnicima), dnevnu provedbu unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te njihovu redovitu i neposrednu komunikaciju s najodgovornijim osobama u tvrtki, što prije svega uključuje najvišu razinu menadžmenta.

Određene poslove sukladno ispunjenim uvjetima i ovlastima obavljaju u Hrvatskoj, ovlaštene fizičke i pravne osobe. Njihov stručan i profesionalan rad u obavljanju poslova zaštite na radu, u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa zaštite na radu, od izuzetnog je značaja za unapređivanje ovog područja, zaštitu života, zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika, a to podrazumijeva primjenu standarda izvrsnosti u zaštiti na radu.

U današnje vrijeme dobra zaštita na radu, siguran i zdravstveno sposoban radnik nemaju alternative. Logično je da je prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Međutim, učinkovita zaštita na radu zahtijeva koordinirano i aktivno djelovanje svih dionika sustava na kontinuiranom unapređivanju kako bi se svi rizici od mogućnosti nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te bolesti povezanih s radom uklonili ili smanjili na prihvatljivu razinu.

Značajnu pozornost potrebno je usmjeriti na socijalni dijalog i suradnju poslodavaca s radničkim predstavnicima, polazeći od zakonskog određenja da je poslodavac obvezan redovito obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o nizu pitanja iz područja zaštite na radu.

Dosadašnja praksa pokazuje da sankcije ili apeli nisu dovoljni, već je potrebno uvoditi i različite poticaje i stimulacije. Primjera radi, neprijeporno bi bilo korisno da kolektivnim ugovorima poslodavci i sindikati u okviru povećanog neoporezivog iznosa naknada sa dosadašnjih 2.500 na 7.500 kuna, ugovore i određeni iznos za isplatu radnicima za ostvarene godišnje rezultate na smanjivanju broja i stope ozljeda na radu a time i izostanka s rada. Isto tako držim da je onim poslodavcima koji ulažu u suvremenu tehnologiju s višom razinom sigurnosti logično dati porezne olakšice, jer će se to višestruko pozitivno vratiti kroz smanjivanje ozljeda i bolesti povezanih s radom, a time i troškova koji nastaju po toj osnovi u tvrtkama i zdravstvenom sustavu, zaključio je izlaganje ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović ovom prilikom, na osnovu dosadašnje prakse, predstavio je ideju za suradnju i partnerstvo s Podravkom u organizaciji obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu 2019. godine, kojom prilikom bi se u Koprivnici i ovoj renomiranoj tvrtki održala konferencija „Učinkovita zaštita na radu = učinkovito gospodarstvo“, koje je cilj ukazati na pozitivne učinke dobre zaštite na radu na poslovanje i nacionalnu ekonomiju, te predstavila i započela nova nacionalna kampanja „Zaštita na radu je prva!“.