Radna posjeta tekstilnoj industriji: VISOKI STANDARDI ZAŠTITE NA RADU SU OPĆI INTERES

Tekstilnu tvrtku Kotka d.d. u Krapini osnovanu prije 64 godine, renomiranog proizvođača muške konfekcije koja zapošljava oko 580 radnica i radnika posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik. U razgovoru s direktorom Josipom Pelinom, članom Uprave Brankom Leškom, referenticom kadrovskih i općih poslova Đurđom Konjić i Davorkom Kiseljak, glavnom sindikalnom povjerenicom upoznali su se s organizacijom i uvjetima rada te provedbom mjera zaštite na radu.

Predstavljajući tvrtku direktor Josip Pelin rekao je da se više od 97 posto ukupne proizvodnje plasira u zemlje EU. O složenosti izrade odijela govori i podatak, da je potrebno učiniti cca. 168 operacija uz neophodan ručni rad, kojim se iz 176 dijelova izradi muško odijelo iz visoko kvalitetnih tkanina. Vrijednost Kotke d.d. stvarala se kroz dugogodišnji kontinuirani rad, permanentnim školovanjem i prikupljanjem iskustava od najboljih, da bi radili za najbolje. Unatoč sve većoj konkurenciji iz Kine i istočnoeuropskih zemalja, naša tvrtka danas radi isključivo muška odijela, uspješno se prilagođava zapadnoeuropskom tržištu. Kotka proizvodi godišnje oko 190 tisuća muških odijela od kojih 186 tisuća izvozimo u Njemačku. Radimo za Pierre Cardin, Dressler, Windsor. Ulaganjem u novu opremu i strojeve više od 800.000 Eura značajno su poboljšani uvjeti rada, instalirana je nova suvremena rasvjeta, prostori su klimatizirani, radnicima je osiguran organizirani prijevoz te omogućen topli obrok. Predviđena su i daljnja ulaganja u osuvremenjivanje proizvodnje, a uz sve navedeno redovita i ljudska komunikacija rezultira zadovoljstvom radnika, a to je preduvjet učinkovitosti i produktivnosti, zaključio je direktor Pelin.

Suradnjom poslodavca i njegovih ovlaštenika s predstavnicima sindikata i radnika te stručnjacima za zaštitu na radu provode se odgovarajuće preventivne mjere sukladno procjeni rizika za 250 različitih mjesta rada, organizira se redovito osposobljavanje za rad na siguran način, provodi unutarnji nadzor što rezultira sprječavanjem ozljeda na mjestima radu, pa je i broj ozljeda tijekom godine u tom dijelu vrlo mali a određeni broj prijavljenih ozljeda vezan je za događaje izvan mjesta rada tj. na putu na posao i s posla, istaknuli su Branko Leško, član Uprave i Davorka Kiseljak, glavna sindikalna povjerenica u Kotki d.d.

Rad u tekstilnoj industriji je s ergonomskog gledišta rizičan, a s obzirom na visoki udio žena među zaposlenima posebnu skrb potrebno je usmjeriti na njihovu zaštitu, odgovarajuće uvjete i organizaciju rada te medicinski programirane vježbe i odmore tijekom radnog vremena koje omogućuju promjenu položaja tijela i više kretanja, kao i o osmišljenim dodatnim odmorima u određenim vremenskim razdobljima, budući da takav pristup naglašava preventivu u funkciji učinkovite zaštite zdravlja i zaštite na radu, istaknuo je ravnatelj Begović. Kvaliteta života i rada i duljina radnog vijeka najuže su povezani s fizičkim zdravljem, pa skrb o tome znači i ulaganje u radnu sposobnost pri čemu je potrebna suradnja i sudjelovanje stručnjaka iz vanjskih institucija koje mogu i trebaju pružiti potporu poslodavcima i radnicima.

Predstavnici Kotke d.d. ukazali su na probleme prilikom prijave ozljeda na radu u HZZO i postupak utvrđivanja okolnosti, dugotrajno čekanje na usluge fizikalne medicine i za to vrijeme izostanak radnika s rada, dugotrajna bolovanja i neriješen status pojedinih radnika kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost, te dislocirana zdravstvena skrb radnika u 36 ordinacija obiteljske medicine.

Razgovor predstavnika Zavoda sa socijalnim partnerima u Kotka d.d. bila je prilika za upoznavanje s Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“. Praktični materijali dostupni na internetskim stranicama Zavoda: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te predložak Akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu, poziv je ključnim dionicima u svakoj radnoj sredini; poslodavcima, sindikatima, stručnjacima i radnicima da se aktivno i dodatno angažiraju na području koje je njihov zajednički ali i opće društveni interes, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu putem analize te donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti, s konkretnim nositeljima i rokovima provedbe, na razini svake tvrtke i ustanove otvara prostor za uvid u ostvarene mjerljive rezultate. Za mobilizaciju svih resursa potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine, uz utvrđivanje određenih natjecateljskih kriterija, stimulativnih mjera, odnosno dodjelu pojedinačnih i kolektivnih priznanja za postignuća u ostvarivanju i unapređivanju zaštite na radu unutar svake pojedine tvrtke ili ustanove.

Cilj je ove kampanje poboljšati i unaprijediti zaštitu na radu, prevenirati i smanjiti broj ozljeda na radu i dana bolovanja, informirati, educirati i motivirati sve dionike za sudjelovanje u aktivnostima, polazeći od osnovnog koncepta da je zaštita na radu prije svega zadaća i odgovornost svakog pojedinca.

Budući da podaci pokazuju da je od ukupnog broja ozljeda na radu u RH njih gotovo 17 posto vezano za ozljede prilikom dolaska i odlaska s posla, stajalište je Zavoda za unapređivanje zaštite na radu da je prijeko potreban angažman drugih nadležnih dionika zaduženih za promicanje prometne kulture i sigurnosti na cestama, imajući u vidu da tu vrstu nesreća uzrokuju vozači, često puta tehnički neispravna vozila i izostanak uređenih biciklističkih staza. Istovremeno je nužno djelovati u okviru zdravstvenog sustava na očuvanje zdravlja u radnoj ali i životnoj sredini, jer je oboje usko povezano te je potrebno sinergijsko djelovanje.

Nacionalna kampanja dopunjuje se s predstojećom kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) ˝Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima.” Osnovni ciljevi europske kampanje je podizanje svijesti o opasnim tvarima te promicanje kulture prevencije na radnim mjestima šorom Europe.

Prerani odlasci u invalidske mirovine i dugotrajna bolovanja ukazuju na značaj prevencije i važnost zaštite na radu u najširem smislu. U slučajevima smanjene i preostale radne sposobnosti radnika ili radnika kojima prijeti taj rizik važno je prilagoditi radne uvjete i organizaciju rada kako bi mogli obavljati druge odgovarajuće poslove i time ostati aktivni u svijetu rada. Naravno pri tome je moguće koristiti i usluge Centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i različite poticajne mjere namijenjene za prilagodbu mjesta rada takvim radnicima, ukazali su predstavnici Zavoda.

Radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji što zahtijeva holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere motivacije i razvoj karijera, složili su se sudionici radnog sastanka.

Javnost treba osvješćivati da ulaganje u odgovarajuće uvjete rada i dobru zaštitu na radu nije nepotreban trošak, već dugoročno isplativa investicija. Naime, u zaštiti na radu manje znači više, odnosno manje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izostanaka s rada znači i više sredstava i mogućnosti za zadovoljavanje drugih potreba radnika o razvoj. Kako bi se navedeno ostvarilo važno je da je u svakom poslovnom subjektu djelatno angažirana prva linija menadžmenta, a područje zaštite na radu uključeno u razvojne i poslovne planove, te da u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavci, sindikati, radnici i njihovi predstavnici aktivno doprinose ostvarivanju svih sigurnosnih vrijednosti, zaključio je ravnatelj Begović.

U dokumentu Europske komisije „Sigurniji i zdraviji rad za sve – Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu“ između ostalog se navodi da se moderna politika sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu oslanja na suradnju mnogih sudionika uz uporabu zdravog razuma i zajedničkog uvjerenja da su visoki standardi zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi na radnom mjestu svačija stvar. Nadalje se u dokumentu ističe da je u kontekstu novog svijeta rada jako važno da pojedinci već imaju razumijevanje za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu prilikom ulaska na tržište rada. Zato je potrebno cjeloživotno učenje stručnjaka zaštite na radu i drugih te integracija sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu u sve sektore obrazovanja. Aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javne ustanove upravo su usmjerene i na ostvarivanje navedenih smjernica.

Predstavnici Kotka d.d. pokazali su interes te podržali brojne druge ideje, projekte, prijedloge, planove i aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu usmjerene na strateško pozicioniranje zaštite na radu, jer takav pristup ima izravan i mjerljiv pozitivan učinak na produktivnost i pridonosi poboljšanju održivosti cijelog sustava socijalne sigurnosti.

U tom kontekstu zaključeno je da bi bilo korisno otvoriti raspravu, te pristupiti analizi i primjeni novog stimulativnijeg modela osiguranja pri HZZO od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kao i uvesti porezne olakšice u slučaju investiranja poslodavaca u novu opremu s višom razinom zaštite i sigurnosti na radu jer se na takav način doprinosi smanjenju troškova za posljedice ozljeda na radu i preveniraju bolesti povezane s radom.

Tijekom boravka u Kotka d.d. predstavnici Zavoda obišli su u pratnji direktora Josipa Pelina proizvodne pogone tvrtke, razgovarali s rukovoditeljima i radnicima o organizaciji, uvjetima rada i provedbi mjera zaštite na radu te proizvodnom procesu.