Radni posjet Jamnica d.d.: Ulaganje u zaštitu na radu je isplativo

Dioničko društvo Jamnica, najvećeg hrvatskog proizvođača mineralnih voda i izvorske vode s tradicijom duljom od 180 godina, posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Sanjom Sambol i Antoniom Jaićem, višim stručnim savjetnicima.

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu te suradnja Jamnice d.d. sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu bila je središnja tema razgovora s predstavnicima tvrtke Katarinom Fratrić, direktoricom Sektora, Petrom Bilokapićem, rukovoditeljem Službe za zaštitu na radu, Bernardom Puštinom, stručnim suradnikom za zaštitu na radu, Josipom Jurmanovićem, predsjednikom Radničkog vijeća, Martinom Podrug, stručnom suradnicom za edukaciju, Markom Drobcem, suradnikom za pravne poslove i Ivanom Bojkom, tehnologom u proizvodnji i koordinatorom povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Kontinuiranim ulaganjima i razvojem tvrtka ostvaruje značajnu ulogu na hrvatskom i regionalnim tržištima a sve više i na globalnom svjetskom tržištu.

Katarina Fratrić, direktorica Sektora ljudskih resursa i pravnih poslova Jamnica d.d., osvrnula se na organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, naglašavajući ustroj Službe za zaštitu na radu i suradnju s ljudskim resursima, aktivnosti ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, suradnju sa sindikatom i radničkim vijećem, kao i opredjeljenje poslodavca za primjenu viših standarda u zaštiti na radu od obveznih. U cilju preventivnih mjera i očuvanja radne sposobnosti radnika uz organizirane godišnje sistematske preglede radnika i propisane zdravstvene preglede radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, planira se uvođenje preventivnih zdravstvenih programiranih vježbi te kontinuirana edukacija radnika za rad na siguran način.

Stručni suradnik za zaštitu na radu Bernard Puština prezentirao je pokazatelje o kretanju ozljeda na radu, uzrocima i mjerama koje se poduzimaju na njihovu sprječavanju i smanjivanju provedbom unutarnjeg nadzora i suradnjom stručnjaka za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Petar Bilokapić, rukovoditelj Službe za zaštitu na radu, istaknuo je da uvođenje nove suvremene tehnologije u proizvodni proces osigurava visoku razinu prevencije u provedbi mjera zaštite na radu, a veći rizici prisutni su na poslovima logistike i transporta. Uz redovite uvest će se i dodatne svakodnevne aktivnosti na pripremi za siguran rad.

U svojem izlaganju ravnatelj Begović je naglasio da je zaštita na radu dio strateških dokumenata i ciljeva na nacionalnom nivou kako bi se dosljednom provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom smanjili gospodarski gubici i drugi troškovi.

Podaci iznijeti na jednoj konferenciji u organizaciji Europske agencije za zaštitu na radu i partnera potvrđuju da prevencija u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika za poduzeća predstavlja ulaganje,  jer se za svaki uloženi euro uštedi 2,20 eura. Ovo važno područje potrebno je promatrati na način da u središtu budu ljudi, odgovoran pristup životu, zdravlju i očuvanju njihove radne sposobnosti. Pružajući potporu svim poslodavcima i drugim dionicima u području zaštite na radu, Zavod omogućava učinkovitu i odgovornu provedbu mjera zaštite na radu.

U Republici Hrvatskoj se svake godine značajan broj radnika ozlijedi na radu ili oboli zbog štetnih utjecaja određenih čimbenika na zdravlje radnika u radnoj sredini. Materijalne i nematerijalne posljedice nisu zanemarive, a snose ih radnici, poslodavci i država.

Kako bi se na organiziran i stručan način pristupilo provedbi aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu s naglaskom na prevenciju, Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu„ 2016.-2018., koju je potrebno implementirati u svakoj radnoj sredini. Pored samih radnika i države, korist od ove aktivnosti prije svega će imati sami poslodavci, jer će sudjelovanjem potvrditi i iskazati opredjeljenje za društvenu odgovornost u poslovanju, povećat će produktivnost, otkloniti problem traženja zamjenskih radnika za one na bolovanju, isključiti tužbe za naknadu štete i druge troškove.

Predstavnici Zavoda i Jamnice d.d. suglasni su da su za sve građane i državu važni pozitivni efekti manjeg broja ozljeda na radu, jer se na taj način smanjuju rashodi zbog troškova liječenja, rehabilitacije i bolovanja, ranijeg odlaska u mirovinu ili određenih socijalnih naknada osoba koje su stradale na radu.

Procjena rizika na mjestima rada je ključna komponenta kulture sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a prevencija je temeljni element europske i hrvatske legislative na području zaštite na radu. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način, i to za sva mjesta rada na kojima radnik obavlja rad, omogućava da se radnika nauči obvezi pridržavanja svih mjera zaštite i uporabi zaštitnih sredstava pri radu, naglašeno je na sastanku.

Ravnatelj Begović je istaknuo da u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u Hrvatskoj susrećemo kvalitetne primjere dobre prakse pri čemu se primjenjuju viši standardi od onih utvrđenih propisima a sve više poslovnih subjekata uvodi i međunarodnu normu OHSAS 18001:2007 kojom se ispunjavaju zahtjevi za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Takvim pristupom poslovni subjekti postižu uvjerljivost i konkurentsku prednost na domaćem i međunarodnom tržištu, pa je takav pristup potrebno poticati.

U pojedinim tvrtkama se organiziraju i kvartalne radionice na različite teme iz područja zaštite na radu, na kojima sudjeluju rukovoditelji pojedinih organizacijskih jedinica i zaposlenici te se putem edukacije utvrđuju konkretne mjere i zaduženja za unapređivanje zaštite na radu uz redovito praćenje izvršenja obveza. Radnici se potiču na inovativnost, a njihova poduzetnost i kreativnost u području sigurnosti na radu cijeni se kao dodana vrijednost te se nagrađuje od strane poslodavaca kao doprinos uspješnom poslovanju.

Pozitivni primjeri dobre prakse na razini radnih jedinica i odjela su i organiziranje kratkih sastanaka „5 minuta za sigurnost“ prije početka radnog dana na kojima se provodi kontrola opremljenosti odgovarajućom zaštitom opremom, ukazuje na dnevne radne zadatke i daju upute o radu na siguran način.

U jednoj austrijskoj tvrtki u okviru poslovnog planiranja i ciljeva zajedničkom suradnjom je ostvareno: fleksibilno radno vrijeme, posao sa skraćenim radnim vremenom, poboljšanje ravnoteže posla i privatnog života zaposlenika, poboljšanje ergonomije, povećanje unutarnje mobilnosti tj. promjene uloga na poslu i opisa poslova, uveden je program generacijskog mentorstva kojim se omogućuje prijenos znanja i iskustva, te program zdravih životnih navika.

Predstavnici Jamnice d.d. tijekom razgovora iskazali su interes za razmjenu primjera dobre prakse, različite aktivnosti Zavoda kao i određene prijedloge usmjerene na unapređivanje zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika.

Predstavljanje radnika u području zaštite na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije. Takav pristup omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i potrebe radnika na području zaštite na radu. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika. Pored drugih akata i kolektivni ugovor kao dvostrani akt kojim poslodavac i sindikati reguliraju obostrana prava i obveze, prilika je da se naglasak stavi na zdrave i sigurne uvjete rada, zaštitu ranjivih skupina radnika, cjeloživotno učenje, motivaciju i razvoj partnerskih odnosa između poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu, istaknuto je tijekom sastanka.

Potrebno je podignuti i svijest o održivome radnom vijeku i poboljšati razumijevanje njegove važnosti. Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012., koju je organizirala Europska komisija, bila je prvi korak u podizanju razine svijesti o aktivnom starenju te poticanju tvoraca politika da stvore bolje prilike za aktivno starenje. Nastavno na tu aktivnost provodi se kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., kojoj je cilj podignuti svijest o doprinosu koji različite generacije mogu dati radeći zajedno, te potaknuti radnike, predstavnike radnika, poslodavce i druge dionike da zajedničkim snagama podupiru produktivan rad u svakoj životnoj dobi. Prerani odlazak radnika iz svijeta rada nije rješenje kako za pojedinca tako niti za poslodavce i društvo, budući se već sada osjeća nedostatak radne snage a sustavi mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja opterećeni su manjkom prihoda. Prilika je i obveza da se u ovu značajnu kampanju djelatno uključe svi hrvatski poslodavci, sindikati, radnički predstavnici i drugi dionici kako bi izradili vlastite akcijske programe djelovanja na ovom području, koristeći i primjere dobre prakse iz drugih zemalja EU i različitih djelatnosti i tvrtki, istaknuo je ravnatelj Begović.

Prevencija, informiranje, osvješćivanje, edukacija i provedba niza mjera vezanih za unapređivanje organizacije i uvjeta rada radnika, očuvanje i podizanje njegove radne sposobnosti, pridonose povećanju produktivnosti, duljem radnom vijeku, boljem psihofizičkom zdravlju, a smanjuje se stopa bolovanja, izostanci s rada, a time se smanjuju i troškovi zdravstvenog sustava. Stručne analize potvrđuju da se učinkovitim upravljanjem organizacijom rada u psihosocijalnom smislu može utjecati na zdravlje i radni učinak radnika.

Kultura zaštite na radu upućuje na potrebu cjeloživotnog učenja, od najranije životne dobi do završetka radne karijere. Poslovi i područje zaštite na radu su interdisciplinarni, a u praksi se primjenjuju znanja iz različitih područja. Programima edukacije djece vrtićke dobi, učenika i studenata prije njihova ulaska u svijet rada, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika i poslodavaca dugoročno može rezultirati pozitivnim učincima na području prevencije i zaštite na radu, pri čemu sustav osiguranja zaštite zdravlja na radu može biti poticajan i stimulativan, zaključeno je tijekom razgovora.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Jamnice d.d. iskazali su interes za daljnju suradnju na promicanju europske i nacionalne kampanje s ciljem da u središtu proizvodnog i radnog procesa u svakom pogledu bude čovjek kao osoba na radu.