Radni posjet Metalnoj industriji Varaždin d.d.: U zaštiti na radu važno je djelovati odgovorno i učinkovito

 Izvor: MIV d.d.

Tijekom jednodnevnog boravka u Varaždinskoj županiji o organizaciji i upravljanju zaštitom na radu u tvrtki Metalna industrija Varaždin d.d. (MIV d.d.), prevenciji i promicanju kulture sigurnosti na radu, upravljanju opasnim tvarima, značaju djelatnog sudjelovanja u kampanjama osvješćivanja, socijalnom dijalogu, dualnom strukovnom obrazovanju, uvjetima za veću mobilnost radne snage, kao i drugim pitanjima unapređivanja zaštite na radu, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu razgovarao je s Davorom Križaićem, rukovoditeljem Sektora logistike i voditeljem Službe za zaštitu na radu i Snježanom Šimunec, rukovoditeljicom Ureda Uprave MIV d.d. Sastanku su bile nazočne i Sanja Ostroški, direktorica Regionalnog ureda HUP-a u Varaždinu i Renata Valentić, viša stručna savjetnica u Zavodu.

Davor Križaić uvodno je, predstavljajući tvrtku, istaknuo da je MIV d.d. renomirani svjetski proizvođač ventila i fazona koji se ugrađuju u vodovodne sustave, sustave za odvodnju, energetske sustave, sustave za desalinizaciju, pumpne stanice te procesnu industriju diljem svijeta. MIV d.d. prodaje svoje proizvode u više od 40 zemalja svijeta, 70 posto svoje proizvodnje izvozi, a tradicija tvrtke seže u davnu 1939. godinu. Danas je MIV dioničko društvo koje zapošljava oko 600 radnika. Razvojnu karakteristiku tvrtke čine stalna proširivanja i modernizacija proizvodnih pogona, rast kvalitete proizvoda i širenje proizvodnog programa, sve veće sudjelovanje u poslovima međunarodne suradnje, te sve veći udio inozemnog tržišta u ukupnoj prodaji. Dobro razvijena poslovna i tehnička suradnja s partnerima u zemlji te širom Europe i svijeta daju tvrtki dodatnu kvalitetu, te ju čine pouzdanim i prepoznatljivim poslovnim partnerom. Rijetko se koja tvrtka može pohvaliti činjenicom da zastupa sve segmente proizvodnje od projektiranja, izrade prototipa, lijevanja, obrade odvajanjem čestica, zavarivanja, do površinske zaštite, montaže i ispitivanjem proizvedenih dijelova, te je važno naglasiti kako se cijeli proces proizvodnje od ljevaonice do strojne obrade nalazi na istom mjestu. Taj proces proizvodnje nazvan je od ideje do gotovog proizvoda.

MIV d.d. je prepoznatljiv po širokom rasponu svih vrsta ventila (zasuna, leptirastih zatvarača, zračnih ventila, protupovratnih ventila, žabljih zaklopki, hidranata, montažno-demontažnih komada) i fazona proizvedenih od nodularnog lijeva i zavarenih čeličnih konstrukcija.

Uprava postavlja ciljeve i nadzire njihovu realizaciju uz stalno poboljšavanje integriranih sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću na radu sukladno zahtjevima međunarodnih normi. Poslovna politika tvrtke MIV d.d. kao i cilj integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću na radu, usmjerena je na postizanje vrhunske kvalitete proizvoda uz društveno odgovorno i prihvatljivo ponašanje na zadovoljstvo svih u to uključenih strana. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću na radu provodi se na svim razinama počevši od kontrole sirovina i materijala na ulazu u kompaniju, kontrole svih procesa u proizvodnji, kao i svih procesa koji se odvijaju unutar MIV-a te kontrolom gotovih proizvoda.

Zaštita na radu u našoj tvrtki sastavni je dio svih poslovnih procesa pri čemu su zdravlje i sigurnost naših radnika i drugih osoba na radu na prvom mjestu, a sjednice Odbora za zaštitu na radu održavamo redovito, odnosno prema ukazanoj potrebi, svjesni da putem tog tijela svi zajedno unutar naše tvrtke utvrđujemo stanje i preuzimamo obveze. Osigurali smo radnicima svakog dana izbor između dva menija za topli obrok. Na žalost, sve se više susrećemo s problemom nedostatka radne snage. Problem nam predstavlja već četvrtu godinu izostanak donošenja novog Pravilnika s posebnim uvjetima rada koji je u djelokrugu ministra nadležnog za zdravstvo, nemogućnost provedbe zdravstvenih pregleda radnika u poliklinikama, precizno definiranje što je to teža ozljeda na radu i postupak prijave. Nama je važno da smo uključeni u konzultacije u fazi pripreme propisa, i podržavamo rad Zavoda, jer osjećamo pomoć i praktične koristi, naglasili su Davor Križaić i Snježana Šimunec.

Govoreći o programskim aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ravnatelj Vitomir Begović rekao je da se iste zasnivaju na očekivanjima i potrebama ključnih dionika sustava zaštite na radu – poslodavaca, sindikata, radnika, ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, stručnjaka za zaštitu na radu i opće javnosti, te Strateškom okviru EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.- 2020. i drugim dokumentima na razini EU. Osigurana je besplatna stručna pomoć svim dionicima, različiti edukativni programi, u području javnih ovlasti uspostavljen je proces izdavanja ovlaštenja i nadzor obavljanja poslova od strane ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, ostvarena je suradnja i pomoć od strane Europske agencije za zaštitu na radu u organizaciji radionica i razvoju OiRA interaktivnog online alata za procjenu rizika, stvoreni su preduvjeti za razvoj informacijskog sustava zaštite na radu i objedinjavanje svih podataka kroz budući Data Collector zaštite na radu, uspostavljena je suradnja sa sindikatima u realizaciji europskih projekta jačanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu, a sam Zavod je izradio i prijavio projekte za financiranje putem Europskog socijalnog fonda. Zavod za unapređivanje zaštite na radu u proteklom kratkom razdoblju po mišljenju stručne javnosti i zainteresiranih dionika, djelujući brzo, učinkovito, inovativno, poduzetno i profesionalno potvrdio se kao nezaobilazni čimbenik jačanja, razvoja i unapređivanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, i dostignute standarde treba dalje razvijati.

Aktualna europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ prilika je za promicanje kulture prevencije i podizanje razine svijesti o opasnim tvarima na mjestima rada. Svaka tvrtka poboljšanjem uvjeta rada, edukacijom, svakodnevnim unutarnjim nadzorom i dosljednom primjenom svih mjera zaštite na radu može ostvariti neposrednu korist kroz povećanje produktivnosti, smanjenje bolovanja i kvalitete života radnika. Ova kampanja pokrenuta je iz razloga što su na mnogim mjestima rada u Europi radnici izloženi opasnim tvarima koje predstavljaju značajan problem za zdravlje i sigurnost, kao i očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Poduzimanje mjera za uklanjanje ili smanjenje izloženosti opasnim tvarima pomaže u zaštiti radnika od niza nezgoda, kao što su požar, eksplozija, gušenje, kao i od zdravstvenih problema kao što su kožne bolesti, alergije, bolesti dišnih organa i rak. Dakle, posljedice izloženosti opasnim tvarima mogu imati negativan učinak na kvalitetu života, a mogu biti i smrtonosne. Zato je ključno poduzeti mjere na sprečavanju takvih rizika na svim mjestima rada.

U našoj zemlji godišnje bilježimo oko 18.000 ozljeda na radu, više od 2.000 s teškim posljedicama, a više od 20 sa smrtnim ishodom. Ključni uzrok nezgoda i nesreća na radu su propusti ljudskog faktora. Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“. Pojačanim djelovanjem, provedbom kampanje i akcijskih planova moguće je spriječiti i smanjiti broj ozljeda na radu, očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti gospodarske gubitke i odlaske u prijevremene i invalidske mirovine, te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Za poduzetnike je zaštita na radu alat za sigurna i zdrava radna mjesta, a to je i jedna od bitnih pretpostavki postizanja produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta i razvoja. Humani, socijalni i gospodarski razlozi zahtijevaju da se provodi što bolja i sigurnija zaštita čovjeka na radu. Upravo iz tih razloga ulaganje u primjerene uvjete rada ne smije se smatrati nepotrebnim troškom, već naprotiv opravdanom i nužnom investicijom. Zato je potrebno jačati svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu, te s državne razine uvoditi i određene stimulativne poticajne mjere poslodavcima koji uvode i primjenjuju više sigurnosne standarde na radu, i primjenjuju međunarodne norme, istaknuo je ravnatelj Begović.

Primjeri dobre prakse u MIV Varaždin d.d., kao i u promicanju zaštite na radu i društvene odgovornosti ukazuju da naše tvrtke sve više kod izbora poslovnih partnera i kooperanata, između ostaloga, zahtijevaju i ocjenjuju kao ključan kriterij i kompetencije u području zaštite na radu te raspolaganje odgovarajućom opremom i osposobljenim radnicima, pa je takvu praksu potrebno u potpunosti primjenjivati. Istovremeno uz dobar i konkurentan proizvod i uslugu, sigurna ulaznica naših tvrtki na strana tržišta su i odgovarajuće reference u području zaštite na radu.

Osvrćući se na značaj prevencije, predstavnici Zavoda i tvrtke MIV d.d., na sastanku su istaknuli da je od izuzetne važnosti redovito provođenje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu od strane stručnjaka zaštite na radu. Nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu uključuje ispravnost sredstava za rad, objekata za rad, električnih instalacija i uređaja koji pripadaju objektima za rad, te, utvrđivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, kemijske štetnosti, štetna zračenja). Ukoliko nastanu promjene koje nepovoljno utječu na zdravlje i sigurnost radnika potrebno je odrediti i poduzeti odgovarajuće mjere. Prilikom obavljanja nadzora ispravnosti radne opreme potrebno je utvrditi imaju li strojevi i uređaji sve potrebne zaštitne naprave i uređaje, da li su vidljivo postavljene, u blizini strojeva i uređaja, odgovarajuće upute za siguran rad i odgovarajući znakovi sigurnosti, te da li se provode redovita i periodična ispitivanja i pregled radne opreme.

Provedba unutarnjeg nadzora obuhvaća i uvid u stanje zaštite od požara u radnim i pomoćnim prostorijama objekata namijenjenih za rad, pregled instalacija i uređaja za zaštitu od požara, instalacija i uređaja za dojavu požara, za automatsko gašenje požara te propisane periodične preglede i servise aparata za početno gašenje požara.

Izuzetno važan dio internog nadzora je i da li radnik obavlja svoje poslove sukladno pravilima zaštite na radu, dužnom pozornošću i u skladu s pravilima i uputama poslodavca i proizvođača radne opreme, te da li radnik koristi propisana osobna zaštitnu sredstva, zatim, se provjerava ispunjavanje zahtjeva za radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, poštivanje zabrane pušenja na radu te konzumiranja i donošenja u radne i pomoćne prostorije, alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava. Cilj je utvrditi činjenice u postupku unutarnjeg nadzora potrebno, evidentirati ih, te odmah utvrditi i poduzeti konkretne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Potrebno je razumijevati da se najveće uštede mogu ostvariti prevencijom, sprječavanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, smanjenjem izostanaka s rada zbog bolovanja, smanjenjem izdataka za troškove liječenja i prijevremene odlaske iz svijeta rada, zaključio je ravnatelj Zavoda Begović.

 Izvor: MIV d.d.