Radni posjet Poreznoj upravi

PROCJENA RIZIKA JE NAJVAŽNIJI ALAT U ZAŠTITI NA RADU

Nastavljajući radne posjete tvrtkama i ustanovama, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik, razgovarali su o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u Poreznoj upravi s Danijelom Šušak, voditeljicom Službe za opće poslove, i Franjom Lešićem, višim upravnim savjetnikom za sigurnost i zaštitu na radu.

Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija, čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. U Središnjem uredu i sedam područnih ureda na 157 lokacija na području Republike Hrvatske zaposleno je oko 4.200 državnih službenika i namještenika.

Poznato je da su neovisno o djelatnosti i mjestu rada, radnici svakodnevno izloženi raznim opasnostima i rizicima prilikom obavljanja radnih zadataka. U provedbi mjera zaštite na radu u okviru Porezne uprave nastoji se osigurati propisane uvjete uz provedbu osposobljavanja za rad na siguran način. Isto tako vodi se računa da mjesta rada, uključujući sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu, u svakom trenutku korištenja budu sigurna, održavana, prilagođena za rad, u ispravnom stanju i u skladu s pravilima zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Porezne uprave.

Uz zakonske i podzakonske propise, te interne akte, i poslodavci i zaposleni moraju se pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te preventivnim aktivnostima raditi na njihovu unapređenju. Aktivnosti je potrebno preusmjeriti s administrativnih na provedbene i praktične aktivnosti. Zato se zalažemo za promoviranje kulture zaštite, odnosno razvoj i unapređivanje sigurnosne kulture i radnog ambijenta u kojem će zaštita na radu biti svakodnevni prioritet, naglasio je ravnatelj Begović. To je važno iz razloga što poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu potpisao je s Europskom agencijom za zaštitu na radu Memorandum o izradi interaktivnog alata OiRA za procjenu rizika, koji će olakšati mikro i malim poslodavcima da primjenjuju postupni proces procjene rizika i istu učine djelotvornom – počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika na mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti. Istovremeno pripremljen je i vodič za procjenu rizika za srednja i velika poduzeća s ciljem unaprjeđenja izrade i primjene ovog najvažnijeg dokumenta u području zaštite na radu.

Osposobljavanje i cjeloživotno učenje u struci ali i zaštiti na radu mora biti neizostavni dio poslovnih aktivnosti, te je oblike izvođenja potrebno uz uobičajene načine provoditi i primjenom inovativnih metoda, neposredno, putem intraneta, on-line alata i dr.

Kvalitetna suradnja poslodavaca i zaposlenika, odnosno njihovih predstavnika u značajnoj mjeri mogu pridonositi podizanju svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu, boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih, smanjivanju izostanaka s rada zbog ozljeda i bolovanja te odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, suglasni su predstavnici Porezne uprave i Zavoda.

Zaštita na radu važna je i u sustavu državne uprave, a kako bi se suradnja predstavnika sindikata i poslodavaca institucionalizirala i intenzivirala u pripremi je inicijativa za osnivanje zajedničkog Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu u državnoj upravi.

Na značajnom broju mjesta rada, osobito u administraciji i državnoj upravi, zaposleni obavljaju poslove na računalu. Zbog toga se pojavljuju zdravstveni problemi zaposlenika vezani za koštano-mišićni sustav. Nakon dugotrajnog rada uz računalo moguća je pojava problema s deformacijom koštano-mišićnog sustava i, ukoliko se ne primjenjuju odgovarajuće preventivne korektivne aktivnosti, posljedice uzrokuju ozljede povezane s radom, dugotrajna bolovanja, izostanke s rada, a time i dodatne troškove. U okviru donošenja akcijskog plana mjera i aktivnosti za poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu u svakoj radnoj sredini, poželjno je osnivanje posebnog tima za ergonomiju s ciljem predlaganja, planiranja i nadziranja primjene pravila ergonomskih načela, obavještavanja zaposlenika te dodatnog obrazovanja uz vođenje politike sprječavanja bolesti u vezi s radom uzrokovanih neprimjenjivanjem adekvatnih načela ergonomije.

Zahtjevi posla svakim danom se povećavaju a s njima se pojavljuju i novi rizici, pa je zakonodavac propisao i obveze vezane uz prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom. Stres se pojavljuje kada zahtjevi posla nadilaze radnikovu sposobnost da se nosi s njima. Ako to traje duže vrijeme, mogu se razviti ozbiljni mentalni i fizički zdravstveni problemi. Značajnu ulogu među čimbenicima koji pridonose mentalnom zdravlju radnika, ima i okruženje na mjestima rada. U dobrom psihosocijalnom okruženju rad može biti vrlo koristan za mentalno zdravlje radnika, pružajući oslonac u životu i dajući im snažniji osjećaj socijalne uključenosti, identiteta i statusa, priliku za razvoj, kao i povećavajući povjerenje. Nasuprot tome, loše psihosocijalno okruženje može imati značajne negativne učinke na zdravlje radnika, njegovu radnu koncentraciju, radni učinak, učestale pogreške u radu, probleme u obitelji, ovisnost, lože fizičko zdravlje, posebice kardiovaskularne bolesti i mišićno-koštane probleme. Zato je važno u okviru svake radne sredine uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranje i rukovođenje, smanjiti rad pod pritiskom te utvrditi rizike stresa, kao i mjere učinkovitog upravljanja, stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje.

Od boljih politika u zaštiti na radu i praksi svi mogu imati koristi. Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja u sprječavanje takvih događaja. Oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Prema podacima Europske agencije za zaštitu na radu procjenjuje se da na svaki euro uložen u zaštitu na radu dolazi povrat od 2,2 eura, te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju zaštite na radu pozitivan. Naravno, u praksi su poželjni i važni, te ih je potrebno razmotriti i uvoditi, i određeni gospodarski poticaji kojima se poslodavci nagrađuju za dobru organizaciju i provedbu mjera kojima se pridonosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima, odnosno smanjenju broja ozljeda na radu.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. koju je pripremio Zavod za unapređivanje zaštite na radu usmjerena je na osiguranje sigurnih i humanih uvjeta rada, smanjivanje ozljeda na radu, izostanaka s rada i bolovanja, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, uspješnijim poslovnim rezultatima u svakoj radnoj sredini te gospodarskom rastu. Zbog očekivanih pozitivnih učinaka očekuje se aktivno sudjelovanje u ovoj kampanji predstavnika poslodavaca, zaposlenika, sindikata, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta i drugih dionika.

Radnici starije životne dobi u Hrvatskoj i EU čine sve veći dio radne snage. Budući da je radni vijek sve dulji, učinkovito upravljanje zaštitom na radu postalo je prioritet u ciljevima nacionalnih i europskih politika. Kampanja EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., uz primjenu primjera dobre prakse u našim tvrtkama i ustanovama može omogućiti održiv rad, očuvanje radne sposobnosti i zdravo starenje radnika od početka do kraja zakonom utvrđenog radnog vijeka. U suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu Zavod promiče i ovu kampanju koja je za Hrvatsku od izuzetne važnosti zbog starenja stanovništva, demografskih kretanja i stanja na tržištu rada, naglasio je ravnatelj Begović.

Očekuje se da će u obje kampanje „STOP ozljedama na radu“ i „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ djelatno sudjelovati i zaposleni u tijelima državne uprave.

Predstavnici Porezne uprave podržali su brojne aktivnosti, inovativne ideje i planove Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te je dogovorena daljnja zajednička suradnja posebno u području procjene rizika.