Radni sastanak u Hrvatskoj pošti d.d.

Aktualno stanje te mjere i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s ciljem prevencije i smanjivanja broja ozljeda na radu te projekti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu bile su teme radnog sastanka ravnatelja Zavoda Vitomira Begovića i njegovih suradnika s predstavnicima Hrvatske pošte d.d.. U sastavu Hrvatske pošte d.d. poslovanje se odvija u okviru divizija: Pošta, Mreža, Ekspres i Podrška. Zapošljava gotovo deset tisuća radnika, a u okviru Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije radi 27 zaposlenika od kojih su 23 stručnjaka zaštite na radu.

Sastanku su bili nazočni: Josip Udiljak, član Uprave Hrvatske pošte d.d., Ivan Mance, voditelj Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, Cvetan Kovač, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu, Željko Ivanković, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu, Milan Vugdelija, koordinator Odjela zaštite na radu i Vladimir Huzak, koordinator Odjela zaštite na radu. Iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu uz ravnatelja Begovića bili su nazočni: Muhidin Omerdić, voditelj  Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analizu, Neven Obradović i Jasminka Kovačević, viši stručni savjetnici i Antonio Jaić, stručni savjetnik.

Provedbom edukativnih aktivnosti, informiranjem i suradnjom ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora, suradnjom radničkog vijeća i stručnjaka zaštite na radu u posljednjih nekoliko godina ostvareni su zapaženi rezultati koji su vidljivi kroz smanjenje broja ozljeda na radu, istaknuo je Josip Udiljak, član Uprave Hrvatske pošte d.d.. Govoreći o postupcima javne nabave, ukazao je na sadašnje zakonske teškoće u njenoj provedbi te se složio s predstavnicima Zavoda da je nužno prilikom utvrđivanja uvjeta natječaja i izbora ponuđača unijeti i kriterije koji uključuju dokaze o primjeni visokih standarda u području zaštite na radu.

Josip Udiljak (Foto: ZUZNR)

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu istaknuo je da Zakon o zaštiti na radu propisuju minimalne zahtjeve zaštite na radu što znači da ne isključuje primjenu viših standarda, što je naravno moguće, ovisno o konkretnim uvjetima i rizicima, regulirati internim aktima u pojedinoj tvrtki. Zakon je načelno propisao i obvezu stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, međutim da bi se to u praksi i ostvarilo nužno je institucionalno urediti ovo pitanje kako bi se u programima cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja uspostavio sustav licenciranja stručnjaka zaštite na radu kao ključna pretpostavka povećanja razine stručnosti, izvrsnosti i kvalitete u multidisciplinarnom području zaštite na radu.

Sudionici sastanka suglasni su da će sustavnim praćenjem stanja te poduzimanjem odgovarajućih aktivnosti pridonijeti kvalitetnom projektu uspostave informacijskog sustava Zavoda. Nakon toga slijedi objedinjavanje podataka svih drugih institucija u Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu.

Željko Ivanković, koordinator Središnjeg povjereništva radnika za zaštitu na radu predložio je  suradnju sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu u realizaciji različitih edukativnih programa za zaposlenike Hrvatske pošte d.d..

Radnici Hrvatske pošte izloženi su ozljedama na radu vrlo često zbog ugroza od strane trećih osoba putem razbojničkih prepada, fizičkog i verbalnog nasilja, a propisani stupanj zaštite u objektima je manji od realno potrebnog. Radnici su izloženi psihosocijalnim rizicima koji kao posljedicu imaju stres, a mogli bi se i trebali izbjeći, rekao je Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Procjenom rizika moraju se predvidjeti mjere kako bi se rizici za zdravlje i sigurnost radnika otklonili ili sveli na minimum. Pri tome je važna suradnja svih dionika, od uprave, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika koji trebaju prihvatiti da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija rizika na radu obvezni dio radne kulture.

Stručnjaci Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije Hrvatske pošte d.d. naglasili su problem postupka prijave ozljede na radu u određenim slučajevima kada je teško odrediti stupanj težine ozljede. Mišljenja su da bi bilo korisno od strane specijalista medicine rada izraditi konkretnije upute kako bi se moglo po istima postupati te otkloniti nesporazume koji se pojavljuju, a nisu uvjetovani namjerom već nesigurnošću ocjene u trenutku nastanka određene ozljede.

Predstavnici Hrvatske pošte d.d. upoznati su s ciljevima nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu, a voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize Muhidin Omerdić osvrnuo se detaljnije na praktične vodiče, smjernice i materijale kampanje koji su namijenjeni svim dionicima u području zaštite na radu kako bi učinkovito sudjelovali u provedbi aktivnosti.

Hrvatska pošta (Foto: ZUZNR)

Pozivajući predstavnike Hrvatske pošte d.d. da se aktivno uključe u kampanju Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste 2016-2017“ predstavnici Zavoda ukazali su da su ciljevi ove kampanje prepoznavanje izazova koje donosi starenje radne snage, primjena dobre prakse u učinkovitom upravljanju zaštitom na radu, promicanju zdravih radnih navika i dobrih radnih uvjeta kako bi se osigurala održivost tijekom cijelog radnog vijeka.

Na predstojećem okruglom stolu u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na temu „Mirenje kao učinkovit model rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu“ 23. rujna 2016. godine u Zadru cilj je ukazati na stanje i probleme u području individualnih radnih sporova iz područja zaštite na radu, moguća rješenja putem afirmacije mirenja pri sudovima kao i izvan sudova te prednosti mirenja za poslodavce i radnike.

Predstavnici Hrvatske pošte d.d. iskazali su zadovoljstvo suradnjom sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu te naglasili kako je ovo prvi puta da su ih posjetili predstavnici tijela javne vlasti koji u svojem djelokrugu rada imaju područje zaštite na radu.