Raspored rada i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta je pravo koje radnik po posebnom propisu, odnosno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ostvaruje iz razloga što je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zbog njegovog zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

Raspored radnog vremena utvrđuje se propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako isti nije utvrđen na jedan od navedenih načina, o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom.

Roditelju koji je korisnik predmetnog prava, takvim propisivanjem prava omogućava se da umjesto rada u punom radnom vremenu, radi s polovicom punog radnog vremena te djetetu pruži potrebnu pojačanu brigu i njegu, pri čemu rad kod poslodavca može biti organiziran kao tjedan sa pet ili šest radnih dana.

Budući da je navedeno pravo propisano u cilju zaštite djeteta, mišljenja smo da bi u ostvarivanju prava utvrđenih rješenjem nadležnog tijela, poslodavac u dogovoru s radnikom, trebao prilagoditi raspored radnog vremena na način najbolji za dobrobit djeteta kojem je potrebna posebna ili pojačana njega.