Sadržaj ugovora o radu

Sukladno odredbi članka 15. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17, nastavno: ZOR) ugovor  o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora obvezno sadržavati podatke o strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu, o mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, o nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova, o danu početka rada, o očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, o trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora, o otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova, o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo te trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

ZOR-om se omogućava, u slučaju da su pojedini instituti (godišnji odmor, otkazni rokovi, osnovna plaća, dodaci na plaću te razdoblje isplate plaće i trajanje redovitog radnog dana ili tjedna) uređeni drugim izvorima prava odnosno zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu koji uređuju ta pitanja, da ugovor o radu odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, može pri uređenju tih instituta uputiti na te izvore prava.

Nadalje, u smislu odredbe članka 92. stavka 4. ZOR-a pojam plaće obuhvaća plaću u njezinom bruto iznosu. Dakle, iznos plaće se u pravilu ugovara u bruto iznosu.