Sadržaj ugovora o radu

Sukladno odredbi članka 15. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17, 98/19 i 151/22, dalje: ZOR) ugovor  o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora obvezno sadržavati podatke: o strankama i njihovom osobnom identifikacijskom broju te prebivalištu, odnosno sjedištu; mjestu rada, a ako zbog prirode posla ne postoji stalno ili glavno mjesto rada ili je ono promjenjivo, podatak o različitim mjestima na kojima se rad obavlja ili bi se mogao obavljati; nazivu radnog mjesta, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova; datumu sklapanja ugovora o radu i datumu početka rada; o tome sklapa li se ugovor na neodređeno ili na određeno vrijeme te o datumu prestanka ili očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme; trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora; postupku u slučaju otkazivanja ugovora o radu te o otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova; brutoplaći, uključujući brutoiznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka temeljem radnog odnosa na koja radnik ima pravo; trajanju radnog dana ili tjedna u satima, tome ugovara li se puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme; pravu na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje iz članka 54. ovoga Zakona, ako ono postoji, trajanju i uvjetima probnog rada, ako je ugovoren.

ZOR-om se omogućava, u slučaju da su pojedini instituti (godišnji odmor, postupak otkazivanja i otkazni rokovi, brutoplaća, dodaci na plaću te razdoblje isplate plaće i trajanje redovitog radnog dana ili tjedna, pravo na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, probni rad) uređeni drugim izvorima prava odnosno zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu koji uređuju ta pitanja, da ugovor o radu odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, može pri uređenju tih instituta uputiti na te izvore prava.

Nadalje, u smislu odredbe članka 90. stavka 7. ZOR-a pojam plaće obuhvaća plaću u brutoiznosu, koji se sastoji od iznosa za isplatu radniku i javnih davanja iz plaće u skladu s posebnim propisima.