Sklapanje ugovora o radu, stručna sprema

Radno pravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana ugovora o radu kojim ugovaraju prava i obveze sukladno pravnim izvorima radnog prava. Budući je ugovor o radu dvostranoobvezni ugovor za čiji je nastanak potreban pristanak obje ugovorne strane tog ugovornog odnosa, radnik je potpuno samostalan i slobodan u donošenju odluke o tome želi li potpisati ugovor o radu.

Također, Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kao opći propis radnog prava ne propisuje obvezu za postojanjem određene stručne spreme za obavljanje poslova pojedinog zanimanja, već odredbom članka 23. stavka 1. propisuje da ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima. Dakle, nema zapreke da poslodavac na određenom radnom mjestu zaposli osobu koja ima višu stručnu spremu od one koja je propisana za to radno mjesto.