Sjednica GSV-a Karlovačke županije: Kampanjama podizati svijest o zaštiti na radu, a djelovanjem učinke

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) Karlovačke županije o značaju socijalnog dijaloga u području zaštite na radu, kao i statističkim pokazateljima, uzrocima i posljedicama ozljeda na radu, govorio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite, dok je Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu, predstavio dvogodišnju europsku kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, naglasio je da je potrebno implementirati i osnažiti na svima razinama socijalni dijalog u području zaštite na radu, odnosno da bi kvalitetan institucionalni okvir i uspostavljene strukture, uz adekvatnu stručnu potporu trebali omogućiti svim partnerima izravan utjecaj na unapređivanje zaštite na radu uz primjenu inovativnih rješenja. Praksa pokazuje da su poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji i održiviji, te da u unapređivanju zaštite na radu interes mogu pronaći i poslodavci, sindikati, radnici i država, a socijalni dijalog to može omogućiti.

Poslodavac je obvezan savjetovati se i obavješćivati radnike, te njihove predstavnike o pitanjima vezanim uz zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o radu.

Socijalni dijalog i partnerstvo u području zaštite na radu, od mikro do nacionalne razine, može pridonijeti stalnom poboljšanju i unapređivanju mjera i aktivnosti kojima se pozitivno utječe na sprečavanje nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti povezanih s radom, a time i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Za učinkovite aktivnosti važno je uspostaviti „mrežu“, pa je tako i u području unapređivanja zaštite na radu to moguće učiniti putem različitih organizacijskih formi. Radi uspostave institucionalnog okvira Zavod je inicirao osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu pri Gospodarsko-socijalnim vijećima županija, te na sektorskoj razini. Takva radna tijela, sastavljena od predstavnika poslodavaca i radnika koji zastupaju njihove interese u području zaštite na radu, mogu biti od značajne koristi i potpore kontinuiranim aktivnostima na teritorijalnoj i sektorskoj razini.

Članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavljeni su podaci o ozljedama na radu u prošloj godini na nacionalnoj, sektorskoj i teritorijalnoj razini. Ključni čimbenik koji utječe na stanje u području sigurnosti na radu u svakoj tvrtki i ustanovi je čovjek, svojim činjenjem ili nečinjenjem, poštivanjem propisanih mjera u području zaštite na radu. Zato je potrebno stalno informirati, educirati i praktično postupati na svakom mjestu rada s najvišom razinom odgovornosti, od organizacije do provedbe mjera zaštite na radu.

Predstavljajući pokazatelje o ozljedama na radu, ravnatelj Zavoda Begović,  ukazao je da u 2017. godini ukupan broj prijavljenih ozljeda na radu iznosi 17.768, od čega je na mjestu rada prijavljeno 14.431 ozljeda, a na putu 3.337 ozljeda. U 2017.g. ukupna prosječna stopa ozljeda na radu u RH bila je 13,01, a u Karlovačkoj županiji prosječna je stopa bila 11,54.

U Karlovačkoj županiji, od nešto više od 400 prijavljenih, najviše ozljeda na radu zabilježeno je u prerađivačkoj industriji, a slijede djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje i trgovina na veliko i malo.

Dosljedno poštivanje propisanih mjera zaštite na radu, kvalitetno osposobljavanje radnika za rad na siguran način, redoviti pregled ispravnosti opreme, strojeva i uređaja, provođenje mjera prevencije i unutarnjeg nadzora, osnova su sprječavanja nezgoda, ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom u svakoj radnoj sredini.

Zato je za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno da svi dionici, od uprava i rukovoditelja do svakog pojedinog radnika, praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, polazeći pri tome od činjenice da je preduvjet učinkovitog gospodarstva, učinkovita zaštita na radu, naglasio je ravnatelj Begović.

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula je dvogodišnju kampanju “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“,  budući su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU, te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s izloženošću ovim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve, uvodno je rekao Antonio Jaić,  viši stručni savjetnik u Zavodu.

Kampanja je usmjerena na opasne tvari s ciljem podizanja svijesti o rizicima povezanim s izlaganjem karcinogenim tvarima i promicanja kulture prevencije na radnim mjestima diljem EU-a, te pružanje informacija o procjeni rizika praktičnim alatima i razmjenom primjera dobre prakse. Opasna tvar na mjestu rada je svaka tvar u plinovitom, tekućem ili krutom stanju, uključujući aerosole, dim i paru, koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika.

Glavni cilj kampanje je podizati razinu svijesti o ovom problemu, jer tijekom kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja opasne tvari mogu uzrokovati razne bolesti od iritacije kože, očiju i dišnog sustava pa sve do raka. Antonio Jaić upoznao je nazočne članove GSV-a s materijalima koje mogu koristiti u informiranju i edukaciji ključnih dionika kako bi uspješno upravljali rizicima i provodili preventivne mjere.

Prilika je i potreba da se svi poslodavci, njihovi ovlaštenici, sindikati, radnička vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici i stručnjaci za zaštitu na radu u Republici Hrvatskoj, a time i u Karlovačkoj županiji, aktivno uključe u ovu kampanju, analizirajući opasne tvari, rizike i potrebne mjere prevencije, u svakoj radnoj sredini, kako bi spriječili nastanak profesionalnih i drugih bolesti ili ozljeda na radu, zaključeno je na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije.

Susret sa socijalnim partnerima i predstavnicima područne odnosno regionalne samouprave u Karlovačkoj županiji bio je i prilika za osvrt na rezultate prve dvogodišnje Nacionalne kampanje u RH „STOP ozljedama na radu“,  kao i za najavu nove kampanje „Zaštita na radu je prva!“.