Nadzor rada ovlaštenih osoba za ZNR: Cilj stručan i profesionalan rad

Nakon početka rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, po prvi puta na sustavan i stručan način pristupilo se organizaciji i provedbi nadzora i revizije poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

U okviru redovitih aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata, Zavod za unapređivanje zaštite na radu nastavio je i tijekom cijele 2018. godine provoditi  intenzivne nadzore nad radom ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima su u upravnom postupku izdana rješenja o ovlaštenjima za obavljanje, poslova zaštite na radu kod poslodavaca, osposobljavanje za zaštitu na radu (radnika za rad na siguran način, poslodavaca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), za izradu procjene rizika, za ispitivanje radne opreme, te za ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

U proteklom razdoblju ukupno je izdano 168 ovlaštenja, a oduzeto je njih 24, pa trenutno u Republici Hrvatskoj ovlaštenja za poslove zaštite na radu posjeduje 144 pravna i fizička osoba s kojima poslodavci mogu sklapati ugovore o obavljanju pojedinih poslova.

Temeljem ovlasti i odgovarajućih akata Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, za pojedine nadzore rada ovlaštenih osoba imenovao je članove komisija, a nakon uvida i provjere obavljanja određenih poslova u pojedinim slučajevima naložena je u primjerenom roku provedba odgovarajućih dopunskih aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka, te su predložene druge potrebne mjere s ciljem podizanja razine kvalitete u obavljanju poslova zaštite na radu.

Istovremeno, Zavod je poduzimao mjere na otkrivanju i sprječavanju nelegalnog obavljanja poslova zaštite na radu pri čemu je ostvarena suradnja s drugim nadležnim institucijama.

S ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, Zavod je redovito organizirao radne sastanke na kojima su prezentirani rezultati provedenih nadzora, te ukazano na uočene nedostatke i potrebne korekcije radi zakonitog, odgovornog i učinkovitog obavljanja povjerenih poslova u području zaštite na radu.

Zavod je uz stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, provodio i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba, a pripremljen je i Informacijski sustav zaštite na radu Zavoda, kako bi se nakon njegove implementacije osigurala kvalitetnija kontrola i nadzor u području zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu je polazeći od svoje uloge, programskih ciljeva i nadležnosti pružao stručnu pomoć, te poticao zajedničku suradnju, profesionalnost, stručnost i izvrsnost, te sinergijsko djelovanje stručnjaka za zaštitu na radu i ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, kako bi unaprijedili prevenciju rizika na radu, razvijali kulturu zaštite na radu, informirali, educirali i motivirali sve ključne dionike na učinkovitiju provedbu aktivnosti, kojima je cilj spriječiti nesreće i ozljede na radu, profesionalne i bolesti povezane s radom, te gospodarske gubitke.

Stručan i profesionalan rad u obavljanju poslova zaštite na radu, u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa zaštite na radu od strane ovlaštenih osoba, od izuzetnog je značaja za unapređivanje područja, zaštitu života, zdravlja i očuvanja radne sposobnosti radnika, a to podrazumijeva postavljanje i primjenu standarda izvrsnosti u zaštiti na radu. Ulaganjem u dobre uvjete i primjerenu organizaciju rada uz angažirano i djelatno sudjelovanje menadžmenta, sindikata i radnika, kvalitetnu stručnu pomoć stručnjaka za zaštitu na radu i ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, moguće je uspostaviti učinkovito upravljanje zaštitom na radu i ostvariti mjerljive rezultate u svakoj radnoj sredini. Koristi od preventivnih mjera zaštite na radu nadmašuju troškove i potvrđuju činjenicu da nema uspješnog gospodarstva bez učinkovite zaštite na radu, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.