Socijalnim partnerstvom unapređivati zaštitu na radu

Na 4. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovale su Ana Akrap i Sanja Sambol, više stručne savjetnice u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu. Nazočne članove tripartitnog Vijeća  – predstavnike poslodavaca, sindikata i županije upoznale su s brojnim aktivnostima i radom Zavoda kao javne ustanove, naglašavajući otvorenost za suradnju i pružanje pomoći poslodavcima, sindikatima, stručnjacima za zaštitu na radu, tijelima državne uprave i drugim dionicima.

Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije sa zanimanjem su pratili predstavljanje prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ i kampanje Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“.

Naglašena je namjera da se Nacionalnom  kampanjom „STOP ozljedama na radu“ unaprijedi prevencija rizika na radu, razvija kultura zaštite na radu, informira, educira i motivira sve ključne dionike u svakoj radnoj sredini za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, te za razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata, radničkih predstavnika u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite na radu. Upućena je poruka svim tvrtkama i ustanovama u županiji za sudjelovanje u ovoj aktivnosti te korištenje interaktivnih vodiča i  praktičnih primjera koji su dostupni na internetskim stranicama Zavoda.

Kampanja EU OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, za očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika, rečeno je na skupu.

Na sjednicu su predstavljeni i pokazatelji o stanju zaštite na radu na nacionalnoj i teritorijalnoj razini.

Članovi Gospodarskog – socijalnog vijeća pokazali su zanimanje za unapređivanje zaštite na radu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te su prihvaćajući inicijativu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu donijeli odluku o osnivanju povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu, kao stalnog stručnog radnog tijela. U radu povjerenstva sudjelovat će imenovani predstavnici poslodavaca, sindikata i županije koji će redovito pratiti stanje zaštite na radu na razini županije, surađivati s tvrtkama i ustanovama uz stručnu potporu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, te promicati ciljeve kampanja i kulturu zaštite na radu.

Samo poduzimanjem odgovarajućih mjera i aktivnosti te kvalitetnom suradnjom socijalnih partnera i drugih ključnih dionika možemo zajedno unaprijediti zaštitu na radu, istaknuli su članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije.