Uloga stručnjaka zaštite na radu ključna je u svakoj radnoj sredini

HT Grupu vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj telefoniji, veleprodajnim, internetskim i podatkovnim uslugama, posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik. O organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu te suradnji sindikata i predstavnika radnika s poslodavcem, predstavnici Zavoda razgovarali su s Ivonom Ostojić, voditeljicom grupe, Anitom Svetličić i Hrvojem Šestakom, stručnjacima za zaštitu na radu, Markom Paladom, glavnim koordinatorom i Darkom Šutićem, koordinatorom povjerenikom radnika za zaštitu na radu u HT-u.

Osnovne djelatnosti Hrvatskog Telekoma d.d. i o njemu ovisnih društava su: pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te projektiranje i izgradnja elektroničkih komunikacijskih mreža na području Republike Hrvatske. Uz usluge nepokretne telefonije (pristup i promet usluga nepokretne telefonije te dodatne usluge nepokretne mreže), HT Grupa također pruža internetske, IPTV i ICT usluge, usluge prijenosa podataka te usluge pokretnih telefonskih mreža.

Organizacijska struktura Hrvatskog Telekoma dizajnirana je na način koji kompaniji omogućuje fleksibilnost i efikasnost te potpunu posvećenost korisnicima. Kompanija je organizirana u nekoliko funkcionalnih segmenata ili funkcionalnih jedinica: poslovne jedinice, funkcije podrške i upravljanja, tehničke funkcije i funkcije za korisničko iskustvo.

Predstavnici radnika u HT-u Marko Palada i Darko Šutić istaknuli su da sindikati konstruktivno surađuju u području zaštite na radu, da je suradnja s predstavnicima poslodavca korektna, ali su iskazali nezadovoljstvo postignutim učincima, odnosno provedbom određenih prijedloga i preporuka utvrđenih od strane Odbora za zaštitu na radu. U tvrtki su provedeni izbori za povjerenike radnika za zaštitu na radu pa su se založili za veću ulogu povjerenika radnika za zaštitu na radu, i njihovu neposredniju suradnju sa stručnjacima za zaštitu na radu u provedbi unutarnjeg nadzora kao i prilikom izrade procjene rizika. Smatraju da bi bilo korisno uvesti preventivne rekreativne mjere, organizirati edukaciju vezano za prevenciju stresa, ojačati tim stručnjaka za zaštitu na radu kako bi se uskladio s regionalnim i središnjim ustrojem Odbora za zaštitu na radu.

Stručnjaci za zaštitu na radu Hrvoje Šestak i Anita Svetličić, osvrnuli su se su na pokazatelje temeljem kojih proizlazi mali broj ozljeda na mjestima rada kao i određeni broj ozljeda prilikom dolaska i odlaska s posla i na posao, odnosno na putu. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci HT-a, dok se osposobljavanje radnika za rad na visini provodi putem vanjske ustanove.

Predstavnica poslodavca Ivona Ostojić ukazala je na veliku fluktuaciju radnika i osoba na radu, posebno studenata i ugovornih radnika putem agencija, što postavlja dodatne zahtjeve u provedbi mjera zaštite na radu. Polazeći od organizacijskih promjena najavila je izradu nove procjene rizika kako bi se temeljem tog akta poduzimale potrebne preventivne mjere. Iskazala je očekivanja da će suradnja sa sindikatima i radničkim predstavnicima u narednom razdoblju u području zaštite na radu doprinijeti pozitivnim trendovima.

Hrvatski Telekom, sastanak (Foto: ZUZNR)

U nastavku su predstavnici Zavoda upozorili da je u 2016.godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno ukupno 16.529 ozljeda na radu od čega je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do kraja ožujka ove godine priznao 13.700 ozljeda. Od 197 prijavljenih profesionalnih bolesti priznato je njih 146. Stopa prijavljenih ozljeda na radu (broj ozljeda na 1000 radnika) na razini Hrvatske u prošloj godini bila je 11,5 pa je zadržan trend iz 2015. godine. Ukupna stopa bolovanja u prošloj godini iznosila je 3,06, broj dana bolovanja u odnosu na 2015. godinu bio je veći za 497.324 dana, a broj dnevno bolesnih porastao je za 1442 radnika što upućuje na zaključak da je potrebno intenzivirati aktivnosti započete u prošloj godini angažiranjem svih ključnih dionika u radnim sredinama.

Ističući važnu ulogu stručnjaka zaštite na radu, potrebu njihovog odgovarajućeg statusa, razvoja karijera i stvaranja uvjeta za njihov kvalitetniji rad kod poslodavaca i u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, Zavod je na osnovu provedenih anketa i stalnog dijaloga sa strukom pripremio adekvatno reguliranje njihovih prava i obveza na cjeloživotno stručno usavršavanje i učenje. U okviru informacijskog sustava zaštite na radu Zavod će uspostaviti registar svih stručnjaka zaštite na radu, planirati i organizirati programe njihovog stalnog stručnog usavršavanja te vođenje evidencija o ispunjavanju određenih obveza. Osnovi cilj ovog projekta je osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu, a time i daljnje unapređivanje zaštite na radu, rekao je ravnatelj Begović. Ovisno o stupnju rizika, broju zaposlenih, organizaciji rada, dislokaciji poslovnih funkcija i drugim bitnim elementima, svaki poslodavac treba osigurati potrebno vrijeme i odgovarajući broj stručnjaka zaštite na radu kako bi se učinkovito upravljalo i provodilo sve potrebne mjere zaštite na radu. Osvrćući se na neke pokušaje plasiranja pogrešnih informacija o ovom pitanju, predstavnici Zavoda su iste opovrgnuli kao neutemeljene, budući da su strateška opredjeljenja u području zaštite na radu a u okviru toga i razvoj stručnjaka zaštite na radu jasno određena u predloženom Nacionalnom programu zaštite na radu za razdoblje 2016.-2020. kao i Strateškom planu Zavoda i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 2017.-2019. Slijedom toga, Zavod je izradio odgovarajuće prijedloge kao bi nadležno ministarstvo moglo provesti daljnji propisani postupak, a Zavod će uz nastavak dnevne kontinuirane suradnje sa stručnjacima za zaštitu na radu na ovu temu organizirati i širi skup sa strukom, najavili su predstavnici Zavoda.

Osposobljavanje i cjeloživotno učenje u struci ali i zaštiti na radu mora biti neizostavni dio poslovnih aktivnosti i u te oblike izvođenja potrebno je umjesto uobičajenih uvoditi inovativne metode, neposredno i putem intraneta. Jedna od važnih aktivnosti svakog rukovoditelja je održavati sigurnosne sastanke zaposlenika, koji trebaju biti sadržajni, poučni, kreativni i zabavni kako bi bili zanimljivi i interaktivni. Zanimljivi kratki edukativni filmovi, posteri, fotografije i poruke također mogu biti dobar podsjetnik na važnost provedbe mjera zaštite na mjestima rada. Jedan od učinkovitih načina procjene i poboljšanja sigurnosti u radnim sredinama su redovite simulacije i vježbe koje omogućavaju suočavanje s mogućim stvarnim situacijama kao i pravodobno učenje, ali i poduzimanje korektivnih mjera u planiranju i provedbi sigurnosne politike, čime se unapređuje zaštita i razvija timski duh. Stimulativne mjere su uvijek dobro došle pa se najuspješniji pojedinci i timovi mogu simbolično nagraditi za inovativnost i postignuća u promicanju zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda.

-Uz zakonske i podzakonske propise te interne akte, i poslodavci i zaposleni moraju se pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te preventivnim aktivnostima raditi na njihovom unapređenju. Zato se zalažemo za promoviranje kulture zaštite, odnosno razvoj i unapređivanje sigurnosne kulture i radnog ambijenta u kojem će zaštita na radu biti svakodnevni prioritet, naglasio je ravnatelj Begović pojašnjavajući kako je to je važno zato što poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Kvalitetna suradnja poslodavaca i zaposlenika, odnosno njihovih predstavnika te učinkovit rad Odbora za zaštitu na radu u značajnoj mjeri mogu doprinositi podizanju svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu, boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih, smanjivanju izostanaka s rada zbog ozljeda i bolovanja te odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, suglasni su predstavnici HT-a i Zavoda.

Na značajnom broju mjesta rada zaposleni obavljaju poslove na računalu. Zbog toga se pojavljuju zdravstveni problemi zaposlenika vezani za koštano mišićni sustav. Nakon dugotrajnog rada uz računalo moguća je pojava problema s deformacijom koštano mišićnog sustava , i ukoliko se ne primjenjuju odgovarajuće preventivne korektivne aktivnosti posljedice uzrokuju ozljede povezane s radom , dugotrajna bolovanja, izostanke s rada a time i dodatne troškove. U okviru akcijskog plana mjera i aktivnosti za poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu poželjno je osnivanje posebnog tima za ergonomiju s ciljem predlaganja, planiranja i nadziranja primjene pravila ergonomskih načela, obavještavanja zaposlenika te dodatnog obrazovanja uz vođenje politike sprječavanja bolesti u vezi s radom uzrokovanih neprimjenjivanjem adekvatnih načela ergonomije. U tim za ergonomiju treba uključiti stručnjake za zaštitu na radu, stručnjake kineziologije, specijaliste medicine rada , stručnjake za informatiku, stručnjake za opremanje radnih prostora te rukovoditelje ljudskih resursa. Polazeći od činjenice da je zdrav i zadovoljan zaposlenik najbolji radnik, u okviru procjene rizika uz mjere prevencije potrebno je planirati i odgovarajuće korektivne akcije putem fizikalnih vježbi i programiranih odmora, predložili su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Zahtjevi posla svakim danom se povećavaju a s njima se pojavljuju i novi rizici, pa je zakonodavac propisao i nove obveze poslodavaca kada je u pitanju prevencija stresa na radu ili u vezi s radom. Stres se pojavljuje kada zahtjevi posla nadilaze radnikovu sposobnost da se nosi s njima. Ako to traje duže vrijeme mogu se razviti ozbiljni mentalni i fizički zdravstveni problemi. Značajnu ulogu među čimbenicima koji pridonose mentalnom zdravlju radnika, ima i okruženje na mjestima rada. U dobrom psihosocijalnom okruženju rad može biti vrlo koristan za mentalno zdravlje radnika, pružajući mu oslonac u životu i dajući im snažniji osjećaj socijalne uključenosti, identiteta i statusa, priliku za razvoj te povećavajući povjerenje. Nasuprot tome, loše psihosocijalno okruženje može imati značajne negativne učinke na zdravlje radnika, njegovu radnu koncentraciju, radni učinak, učestale greške u radu, probleme u obitelji, ovisnost, fizičko zdravlje, posebice kardiovaskularne bolesti i mišićno -koštane probleme. Zato je važno u okviru svake radne sredine uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranje i rukovođenje, smanjiti rad pod pritiskom te utvrditi rizike stresa i mjere učinkovitog upravljanja stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje, rečeno je tijekom sastanka.

Ravnatelj Begović je rekao da se ponekad u određenim situacijama zbog nedovoljne upućenosti pojedinaca postavlja pitanje zašto je u području zaštite na radu i zaštite zdravlja potrebno provoditi neke aktivnosti. Primjeri poslodavaca koji su svjesni važnosti ovog područja i primjenjuju višu razinu mjera zaštite na radu od minimalno propisanih potvrđuju osvještenost i društvenu odgovornost. U suprotnim slučajevima neprimjereni odnos prema sigurnosti predstavlja dodatni trošak, a u takvoj situaciji gubitnici su brojni. Od boljih politika u zaštiti na radu svi mogu imati koristi. Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja u sprječavanje takvih događaja. Oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Potrebno je razmotriti i uvoditi i određene gospodarske poticaje kojima se poslodavci nagrađuju za dobru organizaciju i provedbu mjera kojima se doprinosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima, odnosno smanjenju broja ozljeda na radu .

Prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ usmjerena je na osiguranje sigurnih i humanih uvjeta rada, smanjivanje ozljeda na radu, izostanaka s rada i bolovanja, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, ostvarivanje uspješnijih poslovnih rezultata u svakoj radnoj sredini te gospodarski rast.

Budući da se prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosna na putu dogodi oko 17 posto od ukupnog broja ozljeda na radu u Hrvatskoj , Zavod je u suradnji s drugim nadležnim čimbenicima inicirao zajedničke aktivnosti na razvoju prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila u prometu, uređenju biciklističkih staza i dr., kako bi se i u tom dijelu provodila prevencija i doprinosilo ukupnom smanjenju broja ozljeda na radu u narednim godinama.

Pored zaštite zdravlja u radnoj sredini isto tako je važna i zaštita zdravlja u životnoj sredini kroz promicanje zdravog načina života i pružanje potpore aktivnostima kojima se sprječava smanjenje tjelesnih i radnih sposobnosti. Zato Zavod promiče kampanju EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i Nacionalni program Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Živjeti zdravo“ jer je očuvanje radne aktivnosti populacije za Hrvatsku od izuzetne važnosti zbog starenja stanovništva, demografskih kretanja i stanja na tržištu rada.

Uz naglasak na potrebu žurnog ažuriranja procjene rizika sukladno uvjetima na mjestima rada, kao i učinkovitiju implementaciju internih prijedloga i preporuka za unapređenje zaštite na radu, predstavnici svih dionika u HT-u pozvani su na djelatno sudjelovanje u provedbi europske i nacionalne kampanje te na informiranje, edukaciju i osvješćivanje zaposlenih o značaju odgovornog pristupa provedbi mjera zaštite na radu.

Predstavnici HT-a podržali su brojne aktivnosti, inovativne ideje i planove Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te je dogovorena daljnja zajednička suradnja.