Stručna konferencija i skup ZNR

DOPRINOS UČINKOVITIJOJ ZAŠTITI NA RADU

U Zagrebu je u organizaciji ZIRS d.o.o. iz Zagreba održana tradicionalna godišnja stručna konferencija i skup zaštite na radu. Program je i ove godine privukao značajan broj sudionika.

Prvi dio ovog skupa bio je prilika za upoznavanje zakonodavnog okvira zaštite na radu u Hrvatskoj i zemljama u njenom okruženju.

O aktualnim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj govorio je Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za ZNR u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Zakon o zaštiti na radu u Republici Austriji, predstavio je dvorski savjetnik Günter Schinkovits, dipl. ing., voditelj Inspektorata rada u Gradišću, a Zakon o zaštiti na radu u Republici Sloveniji, Elvin Beširević, iz Zavoda za varstvo pri delu, Ljubljana. Iskustva iz rada u Republici Srbiji i primjene Zakona o zaštiti na radu u toj zemlji, prezentirao je Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el., iz ovlaštene tvrtke ZANOS.

O učincima prekršajnog kažnjavanja na stanje zaštite na radu kod poslodavaca u Hrvatskoj, govorio je Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor zaštite na radu u Područnom uredu Inspektorat rada Zagreb.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je panel rasprava na temu „Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu u skladu s EU direktivama i Akcijskim planom Vlade RH za rasterećenje gospodarstva“, u kojoj su sudjelovali: Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za zaštitu na radu u MRMS-a; Admira Ribičić, dipl. iur., direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove HUP-a; Boris Antunović, mag. ing. el., predsjednik Koordinacije ovlaštenih tvrtki za zaštitu na radu pri HUP-a; mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu ; Zlatica Štulić, dipl. iur., predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske; Krešimir Telebec, predsjednik NV ZNR, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata i Krešimir Kaćunko, dipl. ing. stroj., voditelj Službe za nadzor zaštite na radu u Područnom uredu Inspektorata rada Zagreb.

U drugom dijelu skupa govorilo se o „Zaštita na radu u praksi“. Provođenje zaštite na radu prema međunarodnim standardima u tvrtki „ Končar energetski transformatori – Siemens“, bila je tema izlaganja Ivice Željkovića, dipl. ing. sig., a Edukaciju iz zaštite na radu prema međunarodnom (nizozemskom) standardu SCC, predstavio je Dušan Bezjak, dipl. ing. sig., CIVIS d.o.o., Maribor. O temi „Uočeni nedostaci u provedenim nadzorima ovlaštenih osoba“ govorio je mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), a o „Sadržaju i način provedbe stručnih nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu“, izlagao je mr. sig. Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analizu u ZUZNR.

Ravnatelj ZUZNR Vitomir Begović ukazao je da su u dosadašnjim nadzorima ovlaštenih osoba utvrđeni kao najčešći propusti: neažurirani poslovnici ili propisi u izrađenoj dokumentaciji, nekorištenje ispravne terminologije, manjkavi zapisnici koji ne sadrže sve propisane elemente ili su neusklađeni sa zakonom, zatim, neusklađeni ugovori o obavljanju poslova zaštite na radu s korisnicima, manjkava procjena rizika bez propisanih priloga za mjesta rada, izostanak primjerenog programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, neposjedovanje mjerne i ispitne opreme i dr.

Nalazi nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuju na to da postoji potreba i prostor za određene neodložne korekcije, poboljšanja i unapređenja. Poslodavci ne smiju zanemariti da su osobno odgovorni za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome jesu li u tu svrhu zaposlili jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili su obavljanje poslova zaštite na radu ugovorili s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Zato poslodavci moraju kontrolirati što se i kako radi i prema ocijeni tražiti kvalitetno obavljanje ugovorenog posla, imajući u vidu da u određenim situacijama mogu pokrenuti i sudski spor protiv pružatelja ugovorene usluge.

Tržišna utakmica ne smije prevladati nad savjesnošću, odgovornošću i profesionalnošću u obavljanju poslova zaštite na radu. Dobri uvjeti rada, učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu nemaju alternative u očuvanju života, zdravlja i radne sposobnosti radnika, a ovlaštene osobe u tome imaju posebnu ulogu i odgovornost, naglasio je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pružat će stručnu pomoć te redovito nadzirati rad ovlaštenih osoba potičući stručnost u radu i visoku razinu kvalitete s elementima jačanja prevencije i smanjenja nesreća, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a ostvarivanju tog cilja treba doprinijeti i obvezno stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i vrednovanje istog.

Ovlaštene osobe jedan su od ključnih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštivanje propisa i procedura u zaštiti na radu te promicanju društvene odgovornosti u poslovanju. Od ovlaštenih osoba očekuje se da budu centri izvrsnosti u zaštiti na radu. Neki od njih postići će to samostalno, podizanjem kvalitete rada, kadrovskim ekipiranjem i tehničkom opremljenošću, neki udruživanjem i na takav način stručnim jačanjem, a vjerojatno će biti onih koji će dobru praksu, iskustvo i reference izvrsnosti donijeti iz drugih sredina u RH i primijeniti ih u zaštiti na radu. Jačanje konkurentnosti, kvalitete i stručnosti u radu ovlaštenih osoba moguće je i prijavom te korištenjem sredstava iz europskih fondova, pa je u daljnjem razdoblju određene aktivnosti poželjno proširiti i usmjeriti u tom pravcu. Zavod kao javna ustanova djeluje kreativno, inovativno i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim dionicima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika, i u ulozi ostvarivanja javnog interesa. Zaštita na radu nema alternative, zato što je dobra za radnike, dobra je za poslodavce i društvenu zajednicu, jer doprinosi radnoj učinkovitosti, produktivnosti i konkurentnosti, a time i gospodarskom rastu i razvoju, zaključio je izlaganje ravnatelj Begović.

mg.sig. Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analizu u ZUZNR na početku izlaganja podsjetio je kako je ovaj Zavod nadležan je za provođenja postupka izdavanja i oduzimanja te reviziju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, stručni nadzor nad obavljanjem poslova, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja i rješenja o prestanku ovlaštenja, objavu navedenih akata u službenom glasilu RH te uspostavu i vođenje informacijskog sustava zaštite na radu.

Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu određen je pojam ovlaštene osobe tj. pravne ili fizičke osobe, koja ispunjava propisane uvjete i koja je nakon provedenog upravnog postupka od strane Zavoda dobila odgovarajuće ovlasti za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, za osposobljavanje za zaštitu na radu, izradu procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu. U ovom trenutku u registru su evidentirane ukupno 140 ovlaštene osobe, od koji su 103 ovlaštenja izdana pravnim osobama a 37 ovlaštenja fizičkim osobama. U proteklom razdoblju zbog nastalih promjena u poslovanju (kadrovskih i tehničkih uvjeta) određeni broj ovlaštenih osoba izgubio je ovlaštenje i time je prestao s radom. Najveći broj ovlaštenja izdan je pravnim i fizičkim osobama u Gradu Zagrebu, zatim u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Osječko-baranjska i Zagrebačka županija. Sve pravne i fizičke ovlaštene osobe kroz redoviti grupnu i individualnu komunikaciju upoznate su s načinom i sadržajem provedbe nadzora uz nastojanje da se djeluje suradno, odgovorno i zakonito u odnosu na ovlaštenja i izvršenje određenih poslova. Preuzimanjem poslova nadzora ovlaštenih osoba od strane Zavoda za unapređivanje zaštite na radu stvoreni su preduvjeti za unapređivanje njihovog rada a time i podizanje razine sigurnosti u radnom okružju, rekao je voditelj Muhidin Omerdić.

Treći dio stručne konferencije i skupa zaštite na radu bio je posvećen problematici Akreditacije u zaštiti na radu – jučer, danas, sutra. O postupcima akreditacije u graditeljstvu i prednostima akreditiranja, govorio je Vladimir Mucko, dipl. ing., zamjenik ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije, a zatim je o temi „Akreditacije u graditeljstvu – prednosti akreditiranih postupaka za investitore i vlasnike građevina“, izlaganje održala Emilija Barišić, dipl. ing. građ., Ascon institut d.o.o. O razlozima za i protiv akreditacija sa stajališta Hrvatske obrtničke komore, dok je o temi „Akreditacija u zaštiti na radu – jučer, danas, sutra“ govorio Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el., predsjednik Udruge akreditiranih tvrtki za zaštitu na radu za tehnička ispitivanja.

Moderator konferencije bio je Mile Žunić, predstavnik ZIRS d.o.o., a sudionici skupa iskazali su očekivanja da će naredna 2018.godina na području zaštite na radu biti uspješna.