U zaštiti na radu manje je više

U tvrtki Varteks d.d. u Varaždinu Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu u pratnji suradnika Muhidina Omerdića, voditelja Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analizu i Antonia Jaića, stručnog savjetnika  razgovarao je o organizaciji i uvjetima rada te drugim aktualnim temama iz područja  zaštite na radu s Miljenkom Vidačekom, članom  Uprave za proizvodnju, Dušankom Brlenić, izvršnom direktoricom proizvodnje,  Anitom  Pedišić, direktoricom kadrovske službe, Božicom Čiček Mutavdžić, predsjednicom Radničkog vijeća te   Snježanom Žganec, voditeljicom Službe zaštite na radu.

Tekstilna tvrtka Varteks d.d. jedna je od najvećih tvrtki u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a za dvije godine obilježit će stoljeće postojanja. Kroz to dugo razdoblje tvrtka se suočavala s različitim izazovima. Većinu  od 1307 zaposlenih u Varteksu čine žene čiji je udio u pogonima preko 90 posto, a prosječna starost zaposlenika je 45 godina, rekla je Anita Pedišić, direktorica kadrovske službe.

Miljenko Vidaček, član Uprave za proizvodnju  govorio je o poslovnim planovima Varteks d.d. koji uključuju u preseljenje na drugu lokaciju čime će se unaprijediti uvjeti rada, te je posebno naglasio značaj preventivnih aktivnosti u zaštiti na radu. Na osnovu određenih prijedloga iskazao je interes za daljnju suradnju i pomoć Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Služba zaštite na radu u kojoj su zaposlena četiri stručnjaka  redovito analizira uzroke ozljeđivanja, provodi unutarnje nadzore i poduzima aktivnosti kako bi se broj ozljeda na radu  smanjio, istaknula  je Snježana Žganec, voditeljica Službe za zaštitu na radu. Prezentirala je pokazatelje o kretanju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti za razdoblje od 2013.- 2016. godine. Međutim, još uvijek ima prostora za dodatne i šire preventivne i edukativne aktivnosti kako bi se poboljšali uvjeti rada i utjecalo na daljnje smanjivanje ozljeda na radu.

Božica Čiček Mutavdžić, predsjednica Radničkog vijeća, a ujedno i predstavnica sindikata te članica Nadzornog odbora Varteks d.d. informirala je o načinu provedenih izbora  za povjerenike radnika za zaštitu na radu, ukazala je na vrlo dobru suradnju Radničkog vijeća s poslodavcem u vezi svih pitanja koja se odnose na područje zaštite na radu, kao i redovitu aktivnost Odbora za zaštitu na radu koji se sastaje svaka tri mjeseca i razmatra sva pitanja iz svoje nadležnosti.

Na sastanku je naglašena i obveza poslodavaca da stručnjacima zaštite na radu osiguraju vrijeme, opremu, pomoć drugih stručnih osoba, potrebne uvjete rada, profesionalnu neovisnost i stalno stručno usavršavanje kako bi oni mogli učinkovito obavljati svoje zakonom i drugim propisima utvrđene obveze prema pravilima struke. Pri tome je posebno važna suradnja stručnjaka zaštite na radu s  najodgovornijim osobama u okviru poslovne organizacije te s organizacijskim jedinicama nadležnima za upravljanje ljudskim resursima.

Rad u tekstilnoj industriji je s ergonomskog gledišta rizičan, a s obzirom na visoki udio žena među zaposlenima posebnu skrb potrebno je usmjeriti na njihovu zaštitu, odgovarajuće uvjete i organizaciju rada te medicinski programirane vježbe i odmore tijekom radnog vremena koje omogućuju promjenu položaja tijela i više kretanja, kao i o osmišljenim dodatnim odmorima u određenim vremenskim intervalima, budući da takav pristup naglašava preventivu u funkciji učinkovite zaštite zdravlja i zaštite na radu, istaknuo je ravnatelj Begović. Kvaliteta života i rada i duljina radnog vijeka najuže su povezani s fizičkim zdravljem, pa skrb o tome znači i ulaganje u radnu sposobnost.

Predstavnici Varteksa sa zanimanjem su saslušali ovaj prijedlog te će ga nastojati i praktično primijeniti u svojoj sredini.

Prijeko je potrebno podići svijest radnika da rizici  postoje na svakom mjestu rada te da iste čine zdravstveni i sigurnosti rizici. Budućnost  svijeta rada i radnih mjesta već je ovdje, a prisutna je kroz automatizaciju i digitalizaciju, nove nanomaterijale, a sve to utječe na zdravlje i sigurnost radnika, zahtijeva odgovarajuću pažnju i praktične odgovore u procjeni rizika te primjeni mjera zaštite na radu.

Predstojeća Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ uz primjenu praktičnih materijala: Vodiča za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodiča za izradu procjene rizika, Vodiča za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodiča za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodiča za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te Akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu, prilika je da se u svakoj radnoj sredini ključni dionici aktivno i dodatno angažiraju na području koje je njihov zajednički, ali i opći društveni interes, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu putem analize te donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti, s konkretnim nositeljima i rokovima provedbe, na razini svake tvrtke i ustanove otvara prostor za uvid u ostvarene mjerljive rezultate. Za mobilizaciju svih resursa potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine, uz  utvrđivanje određenih natjecateljskih kriterija, stimulativnih mjera, odnosno dodjelu pojedinačnih i kolektivnih priznanja za postignuća u ostvarivanju i unapređivanju zaštite na radu unutar svake pojedine tvrtke ili ustanove.

Cilj je ove kampanje poboljšati i unaprijediti zaštitu na radu, prevenirati i smanjiti broj ozljeda na radu i dana bolovanja ,informirati, educirati i motivirati sve dionike za sudjelovanje u aktivnostima, polazeći od osnovnog koncepta da je zaštita na radu prije svega zadaća i odgovornost svakog pojedinca.

Budući da podaci pokazuju da je od ukupnog broja  ozljeda na radu u RH njih gotovo 17 posto  vezano za ozljede prilikom dolaska i odlaska s posla, stajalište je Zavoda za unapređivanje zaštite na radu da je prijeko potreban angažman drugih nadležnih dionika zaduženih za promicanje prometne kulture i sigurnosti na cestama, imajući u vidu da tu vrstu nesreća uzrokuju vozači, često tehnički neispravna vozila i izostanak uređenih biciklističkih staza. Istovremeno  je nužno djelovati u okviru zdravstvenog sustava na očuvanje zdravlja u radnoj ali i životnoj sredini, jer je oboje usko povezano te je potrebno sinergijsko djelovanje.

Nacionalna kampanja  dopunjuje se s kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste 2016-2017”. Osnovni ciljevi  europske kampanje su promicanje održivog rada, zdravog starenja i važnosti prevencije tijekom cijeloga radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima informacijama i alatima za upravljanje zaštitom na radu.

Varteks (Foto: ZUZNR)

Određena istraživanja  ukazala su na znatnu povezanost između stresa i depresije te muskuloskeletnih i srčanih tegoba, pa je upravo zbog toga važno u okviru procjene rizika za pojedina mjesta rada utvrditi te provoditi mjere prevencije stresa vezane za sadržaj rada, organizaciju rada, radno okruženje, komunikaciju i međuljudske odnose. U jednom ovogodišnjem  istraživanju  u RH čak 86 posto ispitanika izjavilo je da su na poslu pod stresom. Tri četvrtine ispitanika izjavilo je da su izvor stresa nadređene osobe. Kao moguće rješenje za smanjenje stresa ispitanici  su naveli potrebu veće usmjerenosti poslodavca na razvoj zaposlenika, smanjenje prekovremenog rada, potrebu usklađivanja poslovnih i  privatnih obveza, uvođenje standarda tj. kodeksa ponašanja u radnu sredinu te potrebu slušanja i razgovora sa  zaposlenicima. Među uzročnicima stresa i obolijevanja navode se i neizvjesnost očuvanja posla, redovitog primitka plaće za obavljeni  rad, odnosno životna i egzistencijalna pitanja.

U nekim zemljama i kompanijama eksperimentalno se uvodi skraćivanje radnog vremena pa se npr. radi šest sati dnevno umjesto uobičajenih osam sati ili i duže. Studije pokazuju da je kraća satnica dobra ne samo za zdravlje, smanjivanje bolovanja i ozljeda na radu već i da zaposlenike čini produktivnijima. Zato bi o ovome pitanju trebalo početi razmišljati i praktično testirati uspoređujući rezultate ,odnosno učinke u okviru pojedinih mikro organizacijskih jedinica tvrtki, jer bi konačni cilj trebao biti usklađivanje  privatnog i poslovnog života te očuvanje radne sposobnosti radnika, naglašeno je tijekom razgovora.

Prerani odlasci u invalidske mirovine i dugotrajna bolovanja ukazuju na značaj prevencije i važnost zaštite na radu u najširem smislu. U slučajevima  smanjene i preostale  radne sposobnosti   radnika ili radnika  kojima prijeti taj rizik važno je prilagoditi radne uvjete i organizaciju rada kako bi mogli obavljati druge odgovarajuće poslove i time ostati aktivni u svijetu rada. Naravno pri tome je moguće koristiti i usluge Centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i različite  poticajne mjere namijenjene  za prilagodbu mjesta rada takvim radnicima, ukazali su predstavnici Zavoda.

Radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji što zahtijeva holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere  motivacije i razvoj karijera, složili su se sudionici radnog sastanka u Varteksu.

Javnost treba osvješćivati da ulaganje u  odgovarajuće uvjete rada i dobru zaštitu na radu nije nepotreban trošak, već dugoročno isplativa investicija. Naime, u zaštiti na radu manje znači više, odnosno manje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izostanaka s rada znači i više sredstava i mogućnosti za zadovoljavanje drugih potreba radnika. Kako bi se navedeno ostvarilo važno je da je u svakom poslovnom subjektu djelatno angažirana prva linija  managementa, a područje zaštite na radu uključeno u razvojne i poslovne planove, te da u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavci, sindikati, radnici i njihovi predstavnici aktivno doprinose ostvarivanju  svih sigurnosnih vrijednosti, zaključio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Varteksa d.d. pokazali su interes te podržali brojne druge ideje, projekte, prijedloge, planove i aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu usmjerene na strateško pozicioniranje zaštite na radu, jer takav pristup ima izravan i mjerljiv pozitivan učinak na produktivnost i pridonosi poboljšanju održivosti cijelog sustava socijalne sigurnosti.

Tijekom boravka u Varteks d.d. predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone tvrtke, razgovarali s rukovoditeljima i radnicima o organizaciji, uvjetima rada i provedbi mjera zaštite na radu te dogovorili daljnje provedbene aktivnosti.

Varteks (Foto: ZUZNR)