Unapređivanje zaštite na radu – poseban društveni interes u RH

U časopisu Radno pravo objavljen je članak Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u kojemu predstavlja Zavod. U ovom radu autor uz viziju, misiju i osnovne ciljeve predstavlja osnovne smjernice rada i djelovanja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na pojedinim područjima unapređivanja zaštite na radu polazeći od stanja i potreba Hrvatske, kao i Strateškog okvira EU o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Sadržaj

SAŽETAK

Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Zaštita na radu kao organizirano sustavno djelovanje od javnog je interesa.

Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14., 154/14.) određeno je osnivanje i nadležnost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje tijelo javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske nadležne za područje zaštite na radu.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu podršku, analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad  te javne ovlasti, ovlaštenja i nadzor čime se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Ključne riječi: zaštita na radu, zdravlje na radu, socijalni dijalog, kultura prevencije rizika, poboljšanje i unapređivanje  radnih uvjeta

1. UVOD

Unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj moguće je postići stalnim stručnim praćenjem, djelovanjem, pružanjem stručne podrške, edukacijom, podizanjem svijesti, odgovornosti i jačanjem kulture sprječavanja rizika na  mjestima rada.

Navedeno određenje sadržano je i u viziji, misiji  i ciljevima Zavoda  za unapređivanje  zaštite na radu kao središnje nacionalne javne ustanove u području zaštite na radu.

2. VIZIJA  I MISIJA  ZAVODA

Vizija

Osigurati razvoj kulture prevencije i unapređivanja  zaštite na radu radi osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada koja doprinose dobrobiti radnika i  poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti  i gospodarskom razvoju.

Misija

Postavljanje  i primjena  standarda izvrsnosti  u zaštiti na radu, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse, informiranje i  unapređivanje znanja u području zaštite na radu.

3. OSNOVNI CILJEVI

Osnovi ciljevi koji će ostvariti aktivnostima Zavoda u suradnji s drugim čimbenicima na ovom području su:

 • jačanje politike koja se bavi zaštitom na radu, uključujući integriranje zaštite na radu i zdravlja zaposlenih u druge sektorske politike i iznalaženje novih sinergija,
 • smanjenje broja ozljeda u odnosu na rad i radni okoliš,
 • smanjenje broja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom,
 • smanjenje broja nezgoda koje su uzročno vezane uz ispunjavanje radnih obveza,
 • poboljšanje zdravstvenog stanja radnika (prevencija),
 • smanjenje gospodarskih gubitaka zbog ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine).

Navedene ciljeve moguće je ostvariti zajedničkim djelovanjem Zavoda i svih nadležnih subjekata zaduženih za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja radnika, kako bi se:

 •  spriječili, odnosno smanjili brojni i različiti rizici na radu i u vezi s radom,
 •  spriječili rizici koji proizlaze iz novih tehnologija,
 •  podizala razina zaštite na radu u svim djelatnostima, a posebno onima koje prema pokazateljima ukazuju na potrebu poduzimanja dodatnih aktivnosti,
 •  pružila zaštita posebnim kategorijama (žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom, smanjenom radnom sposobnošću).

Provedbom odgovarajućih aktivnosti moguće je ostvariti:

 • uspostaviti sistem za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti,
 • temeljni strateški cilj “sigurna i zdrava radna mjesta”,
 • kontinuirano unapređivanje cjelovitog područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

4. USTROJ  ZAVODA

U rujnu 2015. godine stvoreni su uvjeti za početak rada Zavoda. Na osnovu Statuta Zavoda i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, rad je organiziran kroz tri  organizacijske cjeline: Ravnateljstvo, Službu za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize te Službu za edukaciju, informiranje i međunarodnu  suradnju. Navedena organizacijska struktura omogućit će ostvarenje temeljnih ciljeva i etičkih načela Zavoda kao javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, što uključuje; učinkovito i profesionalno obavljanje propisanih zadaća i usluga uz primjerenu organizaciju rada, kontinuirani razvoj ljudskih resursa uz stalno poboljšanje osobnih kompetencija i osnaživanje stručnih potencijala, razvoj informacijske tehnologije, određivanje konkretnih ciljeva i zadaća, primjenu jasnih procedura, individualnu odgovornosti, timski rad, ocjenu radnog učinka svakog izvršitelja i stalno unapređivanje organizacije s usmjerenošću na ostvarivanje rezultata.

U okviru raspoloživog proračuna Zavoda organizirani su poslovni procesi usmjereni na ostvarivanje zadaća Zavoda, uz optimizaciju organizacije i izvršitelja.

Uz organizacijska pitanja donijeti su svi akti potrebni za zakonito i nesmetano poslovanje Zavoda.

Radi redovnog usklađivanja i ostvarivanja zadaća iz nadležnosti Zavoda, te stručnog rada i učinkovite koordinacije svih poslova uspostavljena  je  koordinacija rada putem Kolegija Zavoda,  i Stručnog vijeća u čijem radu uz ravnatelja sudjeluju voditelji Službi, a po potrebi i drugi zaposlenici Zavoda.

Nakon unutarnjeg ustroja u suradnji svih organizacijskih dijelova Zavoda, utvrđen je Plan rada Zavoda kojim je planirano ostvarenje određenih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

Zavod polazeći od Zakona i drugih akata ostvaruje kvalitetnu suradnju s Upravnim vijećem Zavoda, u čijem radu sudjeluju predstavnici poslodavaca i sindikata te resornog ministarstva, kako bi se u potpunosti i nesmetano ostvarivali zadaci Zavoda.

5.  PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZAVODA

5.1. Praćenje stanja na području zaštite na radu

Prikupljeni i obrađeni podaci, koji se zasnivaju na preciznim pokazateljima od neprocjenjivog su značaja za sve daljnje mjere i aktivnosti kako interne tako i eksterne.

Unapređivanje sustava zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu postići će se planiranjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti koje će se zasnivati na pouzdanim, pravovremenim i usporedivim podacima o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i drugim relevantnim podacima koji će jasno ukazivati na pojavne oblike po pojedinim djelatnostima, poslovnim subjektima, zanimanjima, teritorijalnim područjima i drugim obilježjima.

Ostvarivanju tog zadatka pripomoći će razvoj informacijskog sustava zaštite na radu “OSH DATA COLLECTOR” putem kojeg će se osigurati da se u navedenu bazu podataka dostavljaju svi relevantni podaci na osnovu odgovarajućeg Pravilnika.

Prikupljeni podaci će se obrađivati i na temelju činjenica poduzimati mjere za daljnje unapređivanje stanja zaštite na radu.

Na osnovu praćenja stanja na području zaštite na radu, objektivno će se moći izvršiti i analiza učinaka novog Zakona o zaštiti na radu i drugih podzakonskih propisa.

Osnovni cilj praćenja stanja na području zaštite na radu treba biti stvaranje učinkovitog i optimalnog sustava zaštite na radu u partnerstvu ključnih aktera i svih drugih neposredno zainteresiranih i nadležnih dionika.

5.2. Izrada programa, vodiča, metoda, modela za zaštitu na radu

Na osnovu provedenih analiza i istraživanja izrađivat će se programi, praktični vodiči i primjenjivat će se različite praktične metode (npr. studija pojedinih karakterističnih slučajeva, primjeri dobre prakse) namijenjeni informiranju i educiranju svih dionika u sustavu zaštite na radu.

Tečajevi, seminari, radionice, okrugli stolovi i savjetovanja namijenjeni pojedinim korisnicima biti će osnova za osmišljavanje preventivnih mjera u zaštiti na radu i njihovo provođenje.

Cjeloživotno učenje u području zaštite na radu podrazumijeva učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starije dobi), i u svim oblicima u kojima se takav vid učenja ostvaruje (formalno, neformalno, informalno).

Posebne programe izobrazbe i osposobljavanja potrebno je pripremati i provoditi za stručnjake zaštite na radu, kako bi se kroz njihovo cjeloživotno učenje uspostavio odgovarajući sustav vrednovanja, kao osnova za izdavanje dopusnica; licenci za rad  i njihovu obnovu.

Za usavršavanje za specijalistu/icu zaštite na radu, Zavod je izradio jedinstveni nastavni plan i program koji je prihvaćen od strane Agencije za strukovno obrazovanje  i obrazovanje odraslih, pa će sve ustanove za obrazovanje odraslih ovo stručno usavršavanje izvoditi na osnovu tog novog programa.

5.3. Utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima

Pogoršano zdravstveno stanje radnika povezano poslom, što obuhvaća bolesti uzrokovane ili pogoršane uslijed nepovoljnih radnih uvjeta, znatno opterećuje radnike, poduzeća i sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Iako su mnogim novim tehnologijama i inovacijama u području organizacije rada znatno poboljšani radni uvjeti, za uspješnu prevenciju profesionalnih bolesti nužno je utvrditi potencijalne negativne učinke novih tehnologija na zaštitu na radu i zdravlje radnika. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti rješavanju utjecaja promjena u organizaciji posla na fizičko i mentalno zdravlje radnika.

Stanovništvo RH sve je starije, pri čemu se broj osoba u dobi od 60 i više godina svake godine povećava. Radno stanovništvo također stari jer se udio starijih zaposlenih radnika povećava u odnosu na udio mlađih radnika. U predstojećim godinama i u RH zakonskim rješenjima provodit će se produljenje radnog vijeka, a što istovremeno upućuje na potrebu osiguranja primjerenih radnih uvjeta.

Zdravlje i zaštita na radu nužni su za održiv radni vijek te aktivno i zdravo starenje, a to zahtjeva stvaranje sigurnog i zdravog okružja tijekom cijelog radnog vijeka.

Uspješno produljenje karijera u velikoj mjeri ovisi o primjerenoj prilagodbi radnih mjesta i organizacije rada, što uključuje potrebu provođenja odgovarajućih analiza, te utvrđivanje kriterija i postupaka kako bi se organizacija rada prilagodila radnicima te smanjili ili otklonili rizici koji utječu na njihovu cjeloživotnu zapošljivost, reintegraciju i rehabilitaciju nakon provedbe odgovarajućeg postupka kako bi se izbjeglo njihovo trajno isključivanje iz radnog procesa i tržišta rada. Težište je potrebno usmjeriti na zaštitu od štetnosti psihosocijalnih rizika, stresa, nasilja i uznemiravanja, jednoličnog rada, statodinamičkog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad i sl.

5.4. Provođenje statističkih istraživanja iz područja zaštite na radu

Utvrditi istraživačke prioritete u području zaštite na radu i zdravlja na radu s naglaskom na utjecaj starenja, globalizacije, novih tehnologija i profesionalnih bolesti, bolesti povezanih s radom i invaliditeta kao osnovom za donošenje odgovarajućih strateških i operativnih mjera i aktivnosti.

Na ovom području ostvarit će se odgovarajuća suradnja s Visokom školom za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu, Veleučilištem u Karlovcu i Rijeci, Inspektoratom rada, Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, HZMO, HZZO i drugim subjektima.

5.5. Suradnja s međunarodnim i nacionalnim organizacijama te stručnim i znanstvenim ustanovama

Ulaganje u razvijanje kulture prevencije rizika i promicanje boljih radnih uvjeta donosi gospodarske i socijalne koristi, osobito u kontekstu aktualne gospodarske krize, kao što su manji broj nezgoda na radu, dobrobit radnika i njihovo zadovoljstvo poslom. Postojanjem sličnih propisa širom EU-a također se osiguravaju ravnopravni uvjeti za sve poslovne subjekte koji djeluju na jedinstvenom tržištu i pridonosi sprječavanju socijalnog dampinga.

Različiti oblici suradnje na bilateralnom planu, kao i s odgovarajućim institucijama, te različitim strukovnim udrugama i organizacijama, stručnim i znanstvenim ustanovama u značajnoj mjeri doprinijet će razmjeni teorijske i praktične misli, te na toj osnovi oblikovanju razvoja zaštite na radu u RH.

Pored toga, na ovom području otvorena je mogućnost korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) za poboljšanje nacionalnih politika sigurnosti i zdravlja na radu. U tom dijelu već je pokrenuta određena  aktivnost a tako će se i nastaviti, radi korištenja sredstava ESF-a i ostalih Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) za financiranje aktivnosti poveznih sa sigurnošću i zdravljem na radu. U programskom razdoblju 2014.-2020. financiranje iz ESF-a bit će dostupno za aktivnosti usmjerene, među ostalim, na promicanje održivog, kvalitetnog zaposlenja i socijalne uključenosti, kroz niz aktivnosti kao što su: prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, aktivno i zdravo starenje, podupiranje zapošljavanja i povratka na posao osobama s kroničnim bolestima i invaliditetom, promicanje zdravih životnih stilova, suzbijanje profesionalnih bolesti, podupiranje obuke za mala i srednja poduzeća, i dr.

Nadalje, operativni program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI) pružat će potporu aktivnostima promicanja suradnje, komunikacije i prikupljanja znanja u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Dakle, na ovom području osigurano je više mogućnosti financiranja i poboljšanja politika zaštite na radu i zdravlja na radu, što upućuje i na naše prilike ali i potrebe.

5.6. Izrada stručnih mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte

Zavod će svojim aktivnostima utjecati na učinkovitu provedbu važećih propisa iz zaštite na radu.

Donošenje novih propisa; Zakona i podzakonskih akata, kao i različita razina znanja onih koji su u obvezi primjenjivati propise ili za iste imaju neposredni interes dovodi do dvojbi prilikom primjene pojedinih propisa, namjernih ili nenamjernih postupanja koja mogu uzrokovati i određene negativne posljedice.

Iz tog razloga u suradnji s drugim nadležnim subjektima bit će potrebno analizirati konkretne situacije i putem stručnih mišljenja uspostavljati sustav sigurnog i pravilnog postupanja, bez dvojbi i nesigurnosti, čime će se jačati praktična primjena propisa a prema potrebi inicirati i odgovarajuće izmjene ili dopune pojedinih propisa.

Objavom stručnih mišljenja na web stranici Zavoda omogućit će se svima zainteresiranima da se neposredno i brzo informiraju o određenom pitanju ukoliko je isto već bilo predmet traženog stručnog mišljenja, čime će se osigurati racionalno korištenje svih resursa i primjena tumačenja u najkraćem roku.

Zavod će pratiti tehničko-tehnološki razvoj, i sve promjene na području rada te će predlagati prilagođavanje propisa i prakse kako bi područje zaštite na radu doprinosilo zdravlju radnika i gospodarskom napretku.

5.7. Pružanje stručne pomoći udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave na temelju podataka iz svog djelokruga

Otvorenost Zavoda prema svim akterima koji su prema Zakonu o zaštiti na radu zainteresirani i odgovorni za učinkovitu primjenu propisa i razvoj zaštite na radu bit će jedna od temeljnih odrednica rada.

Na tom planu Zavod će biti inicijativan, poduzetan, usmjeravajući, kreativan i napose suradan.

Socijalni dijalog ključnih aktera sindikata i poslodavaca treba se odvijati na mikro razini u okviru suradnje poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, u okviru rada Odbora za zaštitu na radu i Radničkog vijeća.

Pri tome, treba težiti da se razina osnovnih mjera zaštite na radu propisana zakonom i pod zakonskim aktima podiže na višu razinu i da to područje postane sastavni dio ukupne poslovne politike (dodatna regulativa u okviru kolektivnih ugovora, pravilnika, akcijskih planova, uvođenjem međunarodnih normi; ISO 8001, 14001, OHSAS 18001 i dr.).

Drugo područje, u kojem postoji širok prostor međusobne suradnje poslodavaca i sindikata su Sektorska vijeća u okviru kojih je moguće pratiti specifična kretanja, predlagati i provoditi mjere za unapređivanje zaštite na radu u okviru pojedine grane/djelatnosti. Taj oblik aktivnosti potrebno je značajno ojačati kroz aktivnost postojećih Vijeća ali i proširiti prilikom osnivanja novih Vijeća, osnivanjem Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu na razini pojedinih sektora, u čijem će radu sudjelovati stručne osobe kao predstavnici poslodavaca i sindikata.

Treće područje, odnosi se na lokalnu, odnosno regionalnu/područnu samoupravu na kojoj razini je  također pokrenuta aktivnost za osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu, kako bi specifični problemi na toj i sektorskoj  razini  postali sastavni dio sustavnog pristupa analiziranju stanja i pojavnih oblika a zatim i poduzimanja praktičnih mjera na poboljšanju ukupnog stanja zaštite na radu.

Podršku ovoj inicijativi pružili su Nacionalno vijeće za zaštitu na radu i nacionalno Gospodarsko-socijalno vijeće.

Neposredna suradnja bit će ostvarena i s predstavnicima sindikata i udruga poslodavaca, i to na razini pojedinih poduzeća, sektora, kao i na razini središnjica.

Za učinkovitu provedbu propisa, preventivne aktivnosti kao i za unapređivanje cjelokupnog područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu, od osobitog je značaja svakodnevna, profesionalna i stručna suradnja Zavoda s osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu. Suradnja s tim osobama treba omogućiti stalni napredak na ovom području.

Na istovjetan način osigurat će se suradni odnosi s tijelima uprave kao i sa svim drugim čimbenicima na ovom području.

Dakle, Zavod će biti u jednom dijelu „servis“ i dobar partner kroz svekoliku potporu svima koji obavljaju ili izvršavaju određene poslove i obveze u području zaštite na radu.

U sporovima zbog ozljeda na radu Zavod će poticati provođenje postupaka mirnog rješavanja sporova uz sporazumno korištenje medijacije od strane stranaka u sporu.

U suradnji s poslodavačkim udrugama Zavod će u suradnji s udrugom poslodavaca pripremiti poseban program namijenjen osposobljavanju najviše razine managementa iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja, kako bi ključni nositelji obveza doprinosili smanjivanju sigurnosnih rizika u svojim radnim sredinama i upravljali s ovim područjem na učinkovitiji način, kao sastavnim i ravnopravnim  i jednako važnim dijelom ukupne poslovne politike.

5.8. Provedba akcija s pojedinih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i priprema promidžbenih materijala

Zavod će poticati i organizirati razmjenu dobre prakse (izuzetno kvalitetnih primjera u području ZNR) i razvoj različitih kampanja na podizanju svijesti o značaju zaštite na radu (npr. godina unapređenja zaštite na radu, akcija Zaštita na radu – plus, Čuvajte svoja leđa, Bez ozljeda i bolesti  kroz čitav radni vijek, Zaštita na radu za sve uzraste, Zajedno za zaštitu na radu, zdravlje i produktivnost i dr.), zatim, organizacija takmičenja uz poticanje kreativnosti i interesa za zaštitu na radu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima i fakultetima (učenje i primjena mjera zaštite na radu npr. za djecu predškolske dobi, zatim, za ostale kategorije pisani radovi na pojedine teme, rješavanje praktičnih zadataka, simulacija pojedinih slučajeva i demonstriranje rješenja i sl.).

Mediji poput interneta, internetskih aplikacija i društvenih mreža pružaju niz mogućih alata koje je potrebno praktično primjenjivati i poticati najširu uključenost različitih dionika u promicanje kulture prevencije na području zaštite na radu.

Tiskanje letaka i drugih promidžbenih materijala, organizacija izložbi, prezentacija, odlasci i neposredna komunikacija u radnim sredinama kroz neposredno upoznavanje sa stanjem, problemima i praksom provedbe zaštite na radu, te stalna prisutnost u javnosti mogu također značajno doprinijeti senzibilizaciji najšire javnosti za područje prevencije u području zaštite na radu.

Web stranica Zavoda s odgovarajućim sadržajima otvara velike mogućnosti informiranja, savjetovanja i učenja u svrhu promicanja i unapređenja zaštite na radu te je uz to moguće razvijati i programe e-učenja kako bi se na taj način obuhvatio što širi krug korisnika, uz ostvarivanje određenih ušteda vremena i financijskih sredstva .

U okviru Zavoda moguće  je ustrojiti i  e- stručnu knjižnicu i dokumentacijsko središte otvoreno za struku i javnost, te u suradnji s pojedincima, ustanovama i institucijama prikupljati stručne i znanstvene radove iz područja zaštite na radu, kako bi sve to koristili u funkciji unapređenja ovog područja.

Dani otvorenih vrata Zavoda, Inspektorata rada, ovlaštenih osoba, HZZZSNR, ZOSI i drugih čimbenika mogu također doprinijeti razvoju kulture prevencije u zaštiti na radu.

Virtualni muzej zaštite na radu koji je u planu također može doprinositi edukaciji i unapređivanju ovog područja.

6. POSTUPANJE I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA U PRVOSTUPANJSKOM POSTUPKU U VEZI S DAVANJEM OVLAŠTENJA OSOBAMA ZA ZAŠTITU NA RADU I DAVANJEM ODOBRENJA STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU

Sukladno Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu Zavod  provodi postupke za izdavanje , kao  i prestanak ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu rješavajući u I. stupnju na stručan i visoko profesionalan način, te vodi evidenciju izdanih ovlaštenja.

7. OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA I REVIZIJE POSLOVANJA OVLAŠTENIH OSOBA U ODNOSU NA OVLAŠTENJA DOBIVENA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Na osnovu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, Zavod će obavljati stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba i reviziju izdanih rješenja putem odgovarajuće Komisije, a u slučaju zapisnikom utvrđenih propisanih nepravilnosti donijeti će se rješenje o prestanku ovlaštenja.

Ključno je jačati profesionalnost i stručnost u radu ovlaštenih osoba, redovito vršiti provjeravanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta, način rada i primjenu poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu prema izdanom ovlaštenju, te analizirati i uspoređivati podatke o stanju zaštite na radu u pojedinim poslovnim subjektima i subjekte koji obavljaju poslove zaštite na radu čime je moguće dobiti i podatke o kvaliteti rada istih.

8. SURADNJA S OSTALIM ČIMBENICIMA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Radi koordiniranog, usklađenog i sinergijskog djelovanja Zavod će ostvariti redovitu suradnju s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Inspektoratom rada, Zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, HZZO, HZMO, HZZ te Nacionalnim vijećem za zaštitu na radu.

9. STRATEŠKI OKVIR EU O ZAŠTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

U cilju bolje zaštite radnika u EU od nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja Europska komisija predstavila je Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. godine u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje.

U navedenom strateškom okviru prepoznata su tri najveća izazova u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:

 • Poboljšanje provedbe postojećih propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, posebice osnaživanjem kapaciteta malih i srednjih poduzeća kako bi se uspostavile uspješne i učinkovite mjere sprječavanja rizika,
 • Unaprjeđenje prevencije profesionalnih oboljenja suzbijanjem novih rizika te rizika u nastajanju bez zanemarivanja postojećih rizika,
 • Uzimanje u obzir starenja radne snage u EU.

U strateškom okviru se za svladavanje tih izazova predlaže širok raspon mjera podijeljenih prema sedam glavnih strateških ciljeva:

 • Daljnja konsolidacija nacionalnih strategija u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, primjerice koordinacijom politika i uzajamnim učenjem,
 • Pružanje praktične potpore malim i mikro poduzećima u ispunjavanju propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • Poboljšanje provedbe u državama članicama, primjerice evaluacijom rezultata nacionalnih inspektorata rada,
 • Pojednostavljivanje postojećeg zakonodavstva tamo gdje je prikladno radi uklanjanja nepotrebnih administrativnih opterećenja uz očuvanje visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • Rješavanje pitanja povezanih sa starenjem europske radne snage i unapređenje prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika koji primjerice prijete od nanomaterijala, zelene tehnologije i biotehnologija,
 • Unapređenja prikupljanja statističkih podataka radi osiguranja kvalitetnijih dokaza i razvijanje alata za praćenje,
 • Jačanje koordinacije s međunarodnim organizacijama (kao što su MOR, SZO, OECD) i partnerima u cilju smanjenja učestalosti nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja te poboljšanja radnih uvjeta u cijelom svijetu.

Nadalje, u strateškom okviru navode se instrumenti za provedbu tih mjera: socijalni dijalog, jačanje svijesti, provođenje zakonodavstva EU, sinergija s drugim područjima politika (npr. javno zdravstvo, obrazovanje), uz dostupnost sredstava iz fondova EU, kao što su ESF i EaSI, za podršku provedbi propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

I ovaj dokument upućuje na aktivnosti Zavoda i drugih dionika koje trebaju biti usmjerene poboljšanju i unapređenju radnih uvjeta, na rad bez rizika za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu.

10. ZAKLJUČNO

Zavod će kao javna ustanova zadužena za unapređivanje zaštite na radu djelovati na:

 • Sudjelovanju u donošenju strateškog dokumenta RH u području zaštite na radu  do 2020.g.
 • Sustavnom informiranju, povezivanju i suradnji svih čimbenika u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu,
 • Osnaživanju svih izvršitelja u području zaštite na radu te izgrađivanju sustava kvalitete u području zaštite na radu,
 • Poticanju što boljeg provođenja Zakona i pod zakonskih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu,
 • Prepoznavanju, praćenju i nadzoru svih procesa i problema vezanih za zaštitu na radu i poduzimanju potrebnih mjera i aktivnosti,
 • Registriranju svih relevantnih podataka, njihovoj obradi, analizi i učinkovitom korištenju u funkciji poboljšanja i unapređenja zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika,
 • Sustavnim aktivnostima na prevenciji, i promicanju kulture zaštite na radu,
 • Trajnoj izobrazbi i obrazovanju svih dionika na području zaštite na radu,
 • Promicanju istraživanja kao ključne podloge za unapređenje zaštite na radu,
 • Izradi stručnih mišljenja s ciljem ujednačavanja postupanja u primjeni propisa,
 • Podizanju razine kvalitete rada stručnjaka zašite na radu i pružanja usluga ovlaštenih osoba,
 • Kontinuiranim nadzorom nad radom ovlaštenih osoba u cilju ispunjavanja obveza utvrđenih odgovarajućim propisima i protokolima,
 • Izradi smjernica za pojedina područja zaštite na radu kao alatima za praktičnu primjenu dobre prakse,
 • Suradnji prilikom zakonodavnih aktivnosti iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu,
 • Svakodnevnoj suradnji sa socijalnim partnerima na svim razinama kako bi se u potpunosti koristila prava i obveze, ali i dodatne mogućnosti na području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu, i na takav neposredan način najučinkovitije djelovalo na prevenciju i unapređenje stanja u svakom poduzeću, ustanovi, poslovnom subjektu, te sektoru, grani, djelatnosti,
 • Suradnji s domaćim i međunarodnim organizacijama i partnerima kako bi se primjenjivala najbolja iskustva i aktivno sudjelovalo u implementaciji usvojenih  dokumenata na razini EU.

Pravo na zaštitu na radu je osnovno ljudsko pravo, a Zavod će svojim aktivnostima pozitivno djelovati na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, u kojoj će radnici biti zadovoljni i produktivni, poslodavci uspješni, konkurentni i odgovorni, i u kojem ozračju će se ostvarivati gospodarski rast i razvoj naše zemlje na dobrobit svih njenih građana.

Zato zaštita na radu mora postati sastavni dio svake poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja pri čemu se posebno vrednuje: odnos prema zaštiti na radu, zaštiti okoliša, društvenoj zajednici, poslovnim partnerima i zaposlenicima.

Zavod će svim dionicima u tom smislu biti aktivna potpora i partner koji pomaže da svi budemo bolji i uspješniji u zaštiti na radu i njenom stalnom unapređivanju.

Literatura

 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14., 154/14.)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 112/14.)

Summary

Life, health and preservation of work capacity are values of particular public interest in the Republic of Croatia.

Safety at work as organized systematic activity is of public interest.

The Occupational Safety and Health Act (Official Gazette no. 71/14., 118/14., 154/14.) stipulates the establishment and jurisdiction of the Institute for the Advancement of occupational health and safety, as the central public institution body owned by the Republic of Croatia and competent in the field of occupational health and safety.

The fundamental task of the Institute is the systematic monitoring of health and safety and its improvement through professional support, analytical, researchful, informative, educational, advisory and preventional work as well and public authority, authorization and supervision which affects the creation of safe, healthy and stimulating work environment.