Usklađivanje ugovora o radu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije propisana obveza usklađivanja prethodno sklopljenih i važećih ugovora o radu.

Međutim, ukoliko bi nastupila potreba izmjene bilo kojeg bitnog sastojka ugovora o radu, mišljenja smo da bi ga ugovorne strane, u okviru takve izmjene ugovora, trebale sadržajno uskladiti s odredbama Zakona o radu.