Način izmjene ugovora o radu

Ugovor o radu može se promijeniti na način na koji je sklopljen, odnosno suglasnošću njegovih ugovornih strana (poslodavca i radnika), sklapanjem novog ugovora o radu ili aneksom postojećeg ugovora. Pri tome je važno napomenuti da izmjena mora biti rezultat suglasnosti samo onih ugovornih strana koje su sklopile i osnovni ugovor, u kojem ga smislu potpisuju isključivo radnik i poslodavac.

Promjena bilo kojeg sastojka ugovora može biti ugovorena kao stalna ili kao privremena, odnosno može se ugovoriti na određeno i na neodređeno vrijeme.