Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I i status koordinatora II

Za sve osobe koje su prije 2. listopada 2014. (tj. dana stupanja na snagu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14 – u daljnjem tekstu: Pravilnik)) položile stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), kojom prilikom im je ministarstvo nadležno za rad izdalo Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I, te uzimajući u obzir odredbe članka 101. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), vrijedi sljedeće tumačenje:

„Prema odredbama članka 5. stavka 2. tada važećeg Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 101/09 i 40/10) je bilo propisano da koordinator I može obavljati poslove koordinatora II. To znači da sve one osobe koje su dobile Uvjerenje od ministarstva nadležnog za rad o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I) mogu bez ikakvih zapreka i odgode obavljati i poslove koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova odnosno to znači da navedene osobe imaju automatski status koordinatora II. Stoga nije potrebno izdati novo Uvjerenje odnosno posebno Rješenje o priznatom statusu koordinatora I i II prema članku 23. stavku 3. i 4. važećeg Pravilnika, tim više jer je i odredbom članka 23. stavka 1. istog Pravilnika propisano da osoba koja ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita za koordinatora I, istovremeno ispunjava i uvjete za polaganje stručnog ispita za koordinatora II.“