ZDRAVA MJESTA RADA SMANJUJU OPTEREĆENJA 2020-22

Kampanja ZDRAVA MJESTA RADA SMANJUJU OPTEREĆENJA usmjerena je na sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom, a koordinira ju Europska agencija za za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) kojom je obuhvaćeno je više od 30 zemalja.

Kampanje za zdrava mjesta rada ključne su za podizanje razine svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Riječ je o najvećim kampanjama takve vrste u svijetu od kojih svaka ima jasno definiranu temu.

Prethodne kampanje bile su posvećene brojnim temama, od promicanja procjene i sprječavanja rizika do podizanja svijesti o održivim radnim uvjetima i zaštiti radnika od opasnih tvari. Poseban se naglasak u kampanjama stavlja na mala i srednja poduzeća te ranjive skupine radnika kako bi se pružila podrška onima kojima je to najpotrebnije.

Svaka kampanja je popraćena nizom promotivnih i informativnih materijala, a u okviru kampanja se organiziraju događanja i inicijative posvećene podizanju  razine svijesti.

Kampanja „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja 2020-22“ pokrenuta je jer se poremećaji mišićno-koštanog sustava mogu spriječiti, ali i dalje predstavljaju najčešći zdravstveni problem povezan s radom u Europi. Oni predstavljaju razlog za zabrinutost, ne samo zbog učinaka na zdravlje radnika kao pojedinaca, već i zbog njihova štetnog utjecaja na poduzeća i nacionalna gospodarstva.

Kampanje za zdrava mjesta rada ključan su dio naših napora da povećamo osviještenost o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Njihova je poruka jasna: „Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.”

 

CILJEVI KAMPANJE

Ciljevi kampanje “Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja” su:

  • Podizanje razine svijesti o poremećajima mišićno-koštanog sustava povezanih s radom (MKO)
  • Promicati procjenu rizika i upravljanje mišićno-koštanim poremećajima
  • Ukazati na problem mišićno-koštanih poremećaja (na svim mjestima rada, u svim sektorima)
  • Poboljšati znanje o novim rizicima i rizicima u nastajanju, te ostalim rizicima koji su u vezi s mišićno-koštanim poremećajima
  • Naglasiti važnost reintegracije i zadržavanja radnika s kroničnim mišićno-koštanim oboljenjima
  • Potaknuti razmjenu informacija i dobru praksu između različitih dionika

 

NAJVAŽNIJI DATUMI KAMPANJE

  • Pokretanje kampanje: listopad 2020.
  • Europski tjedan zaštite na radu: listopad 2021. i 2022.
  • Svečana dodjela nagrada za dobru praksu za zdrava mjesta rada: travanj 2022.
  • Konferencija na visokoj razini za zdrava mjesta rada: studeni 2022.

 

NAGRADE ZA DOBRU PRAKSU U STVARANJU ZDRAVIH MJESTA RADA

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada pružaju idealnu priliku za sudjelovanje u kampanji te organizacijama omogućuju promicanje i širenje dobre prakse u cijeloj Europi.

Natječaj za dodjelu nagrada organiziraju EU-OSHA i njezine nacionalne središnjice kako bi se odalo priznanje organizacijama s izuzetnim i inovativnim pristupom sigurnosti i zdravlju radi sprječavanja i kontrole poremećaja mišićno-koštanog sustava na radu.

EU-OSHA prima prijave svih zainteresiranih organizacija i pojedinaca u Europi. Sve se prijave najprije ocjenjuju na nacionalnoj razini. Pobjednici na nacionalnoj razini zatim sudjeluju na paneuropskom natječaju u kojem tročlani europski ocjenjivački odbor odabire ukupne pobjednike. EU-OSHA i njezina mreža partnera promiču postignuća svih nagrađenih i pohvaljenih primjera dobre prakse.

Više informacija dostupno je na: https://healthy-workplaces.eu/hr/get-involved/good-practice-awards

 

NAPO

Napo je junak crtanih filmova, tipičan radnik koji se susreće s opasnostima i rizicima na mjestu rada, ali se aktivno uključuje u identificiranje tih rizika i pronalazak rješenja. Napo je postao ambasador EU-OSHA kampanja Zdrava mjesta rada, te ga možemo pratiti i u epizodama – na temu mišićno-koštanih poremećaja:

https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-lighten-load

https://www.napofilm.net/hr/napos-films/napo-teleworking-stop-pandemic

https://www.napofilm.net/hr/napos-films/napo-stop-pandemic

 

VIŠE O KAMPANJI NA MREŽNOJ STRANICI EU-OSHA

https://healthy-workplaces.eu/hr

Edukacijsko-informativne materijale kampanje „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja 2020.-2022.“ možete preuzeti na ovoj poveznici:

https://healthy-workplaces.eu/hr/tools-and-publications/campaign-materials