Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ne može utjecati na donošenje odluke o izboru kandidata za pojedino radno mjesto niti je nadležno za pojašnjenje kriterija o potrebnoj stručnoj spremi, ali skrećemo pozornost na odredbu članka 23. stavka 1. Zakona o radu kojom je propisano da ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima.
Sukladno navedenom, ukoliko kod poslodavca postoji pravilnik kojim je detaljnije uređena sistematizacija radnih mjesta, u konkretnom slučaju radnog mjesta pomoćnog, odnosno glavnog kuhara, mišljenje o primjeni odredbi glede zaposlenja osoba koje udovoljavaju posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, ovlašten je dati donositelj akta.