Rad na izdvojenom mjestu rada

Zakon o radu kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi i na rad na izdvojenom mjestu izvan države registracije poslodavca. Konkretno, članak 17.a uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o radu za obavljanje poslova od kuće radnika ili u drugom prostora slične namjene koji je određen temeljem dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Predmetno obuhvaća osim obveznih sastojaka (redovitog) ugovora o radu popisanih u članku 15. istog Zakona, ugovaranje sljedećih podataka o:

  1. organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu
  2. načinu evidentiranja radnog vremena
  3. sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi te naknadi troškova u vezi s time
  4. naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku, ako je rad ugovoren kao stalan ili u slučaju kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije
  5. načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca
  6. trajanju rada, odnosno o načinu utvrđivanja trajanja takvog rada.

Pritom ističemo da prilikom pobližeg određivanja načina obavljanja poslova na izdvojenom mjestu rada, poslodavac je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu. Ujedno je poslodavac dužan radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada osigurati zaštitu privatnosti te osigurati rad na siguran način i način koji ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, kada je prema naravi posla i veličini rizika za život i zdravlje radnika procijenjenog u skladu s propisima o zaštiti na radu, na izdvojenom mjestu rada to moguće. Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada, dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima.

Nadalje, u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada upućujemo na primjenu odredbe članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju koja propisuje da se na osobni zahtjev obvezno osiguravaju u sustav mirovinskog osiguranja, osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj i osobe zaposlene kod stranih poslodavaca ako nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ili ako nisu obvezno osigurane prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Završno, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije ovlašteno pružati informacije vezane uz mogućnosti i pravne oblike osnivanja trgovačkih društava. U slučaju daljnje potrebe, informacije koje se odnose na predmetno područje, a uređuje Zakon o trgovačkim društvima, možete potražiti upućivanjem zahtjeva Ministarstvu pravosuđa i uprave, na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, odnosno elektroničkom poštom na: pitanja@mpu.hr.