Rad na izdvojenom mjestu rada

Zakon o radu kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi i na rad na izdvojenom mjestu izvan države registracije poslodavca. Konkretno, članak 17. uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca koji je pravna osoba.

Predmetno obuhvaća osim obveznih sastojaka (redovitog) ugovora o radu popisanih u članku 15. istog Zakona ugovaranje radnog vremena, strojeva, alata i opreme za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, uporabu vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknade troškova u vezi s time, naknade drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova, način osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. Pritom ističemo kako količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju na temelju takvog ugovora ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor. Također, propisana je obveza poslodavaca da radniku osigura sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Nadalje, u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada upućujemo na primjenu odredbe članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju koja propisuje da se na osobni zahtjev obvezno osiguravaju u sustav mirovinskog osiguranja, osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, osobe zaposlene na državnom području Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj i osobe zaposlene kod stranih poslodavaca ako nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ili ako nisu obvezno osigurane prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Međutim, Republika Hrvatska ima sa Švicarskom konfederacijom koja je država registracije i sjedišta Vašeg poslodavaca sklopljen Ugovor o socijalnom osiguranju, (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 14/96) koji pravni izvor pobliže uređuje konkretne bilateralne odnose između dviju država, a ima pravnu snagu iznad spomenutog Zakona o mirovinskom osiguranju.

Završno, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije ovlašteno pružati informacije vezane uz mogućnosti i pravne oblike osnivanja trgovačkih društava. U slučaju daljnje potrebe informacije koje se odnose na predmetno područje, a uređuje Zakon o trgovačkim društvima, možete potražiti upućivanjem zahtjeva Ministarstvu pravosuđa i uprave, na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, odnosno elektroničkom poštom na: pitanja@mpu.hr.