Djelovanje predstavnika radnika u nadzornom odboru

Odredbom članka 164. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)  propisana je obveza da predstavnik radnika bude jedan član organa društva, zatim je predviđeno radničko vijeće kao ovlaštenik imenovanja i opoziva navedenog predstavnika, odnosno način izbora ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće te je propisan pravni položaj predstavnika radnika u odnosu na druge članove organa društva.  Ako poslodavac ne omogući imenovanom, odnosno izabranom predstavniku radnika članstvo u organu poslodavca, odnosno drugom odgovarajućem tijelu trgovačkog društva, čini prekršaj propisan i kažnjiv odredbom članka 228. Zakona o radu.

U slučaju teške povrede obveze iz Zakona o radu o provođenju izbora za radničko vijeće, koja je utjecala na rezultate izbora, poslodavac može zahtijevati poništenje provedenih izbora. To je zakonom propisani način za osporavanje rezultata provedenih izbora.

Posebnim propisom, odnosno Zakonom o trgovačkim društvima, uređeno je pitanje početka mandata članova nadzornog odbora na način da, ako u odluci o izboru odnosno izjavi o imenovanju nije što drugo rečeno, mandat članu nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru. Na odgovarajući način bi se navedena odredba mogla primijeniti i na člana iz odredbe članka 164. stavka 1. Zakona o radu, odnosno člana nadzornog odbora poslodavca koji je predstavnik radnika.

Sudski postupak provodi se primjenom odredaba propisa kojim se uređuje parnični postupak. Mišljenja smo da bi za postupanje opisano u Vašem upitu, dakle osporavanje rezultata provedenih izbora i onemogućavanje izabranom predstavniku radnika djelovanje u nadzornom odboru, trebala postojati pravna osnova (pravomoćna sudska presuda kojom se poništavaju provedeni izbori), odnosno da bi bez postojanja/do postojanja takve osnove, odnosno ovlaštenja za takvo postupanje, poslodavac ipak morao omogućiti izabranom predstavniku radnika članstvo u nadzornom odboru poslodavca.

Međutim, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelo nadležno za tumačenje odredaba pozitivnih propisa kojima se uređuju radnopravni odnosi, može dati tumačenje samo iz svoga djelokruga. Primjenom ustavnog načela trodiobe vlasti, ovo Ministarstvo nije nadležno komentirati sudske odluke niti s tim u vezi davati mišljenja, niti davati mišljenja vezano za postupanja suda u postupku koji je u tijeku.