Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) uređen je institut ugovora o radu na određeno vrijeme na način da se takav ugovor može iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen, kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Pod objektivnim razlogom koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji se u tom ugovoru mora navesti smatra se zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

Takav ugovor može se sklopiti u najdužem trajanju od tri godine, a s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Navedeno zakonsko uređenje ima za cilj smanjiti broj ugovora na određeno, u onim situacijama kada je moguće radniku ponuditi ugovor na neodređeno, a ostaviti poslodavcu mogućnost ugovaranja na određeno kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Propisano ograničenje obuhvaća sve ugovore o radu na određeno vrijeme, uz iznimku trajanja ugovora (ne i broja uzastopnih ugovora), i to samo u situacijama navedenim u stavku 7. članka 12. Zakona.

Uzastopno sklopljeni ugovori su oni ugovori koji su sklopljeni uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca, neovisno o tome jesu li sklopljeni samo s jednim poslodavcem ili s više poslodavaca, ako se ti poslodavci smatraju povezanim poslodavcima.

Istekom roka od tri godine, odnosno prestankom posljednjeg uzastopno sklopljenog ugovora, ako su sklopljeni za razdoblje kraće od tri godine, poslodavac može sklopiti s istim radnikom novi ugovor o radu na određeno vrijeme, samo ako je od prestanka radnog odnosa kod poslodavca do sklapanja novog ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo najmanje šest mjeseci.

S obzirom da je ugovor o radu na neodređeno vrijeme Zakonom o radu predviđen kao pravilo, a ugovor o radu na određeno vrijeme kao iznimka, u onim situacijama kada je to moguće, tako bi trebalo i oblikovati ponudu za sklapanje ugovora o radu.

Međutim, Zakon o radu je opći propis kojim se uređuju radni odnosi te se primjenjuje na sve radne odnose za koje ne postoji posebno uređenje. S obzirom na moguće specifičnosti pojedinih djelatnosti, moguće je posebno uređenje, koje će imati prednost pred odredbama Zakona o radu.