GSV Primorsko-goranske županije o ozljedama na radu

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije, koja je održana 24. svibnja 2016. u Rijeci, o ozljedama na radu govorili su Josip Škreblin, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

Prema podacima za 2014. godinu, s obzirom na ukupan broj ozljeda u Republici Hrvatskoj Primorsko-goranska županija je s 1307 ozljeda na drugome mjestu među hrvatskim županijama, odmah iza Grada Zagreba, gdje je bilo 3.469 ozljeda. Svaka četvrta ozljeda dogodila se u prerađivačkoj industriji (318), potom slijede trgovina na veliko i malo (178) i djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (132).

Radni proces u kojemu ozljede najčešće nastaju je kretanje, uključujući kretanje transportnim sredstvima (347). Iako je u 1050 slučajeva riječ o lakšim ozljedama, zabrinjava što se u 2014. godini dogodilo smrtno stradanje radnika te je također zabilježena jedna skupna ozljeda.

Teška ozljeđivanja na radu, uključujući smrtne ishode ukazuju na važnost promjene ponašanja prema zaštiti na radu u svakoj radnoj sredini. Okolnosti koje dovode do najtežih stradavanja, bez obzira na to o kojoj je županiji riječ, samo su posljedica svega što je prethodilo, a moglo bi svesti pod zajednički nazivnik – zanemarivanje zaštite na radu i uloga ljudskog faktora.

 

GSV Primorsko-goranske županije

Josip Škreblin i Antonio Jaić istaknuli su izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kao važnu poveznicu u komunikaciji poslodavca i radnika. Povjerenik radnika za zaštitu na radu potiče poslodavca i njegove ovlaštenike na provedbu odgovarajućih mjera zaštite na radu i njegov je izbor od zajedničkog  interesa poslodavca, sindikata i radnika. Kako bi olakšao provođenje procedure Zavod za unapređivanje zaštite na radu napravio je upute o provedbi izbora te obrasce koji se mogu preuzeti s na internetskim stranicama Zavoda.

Djelatnici Zavoda predstavili su novu EU-OSHA kampanju 2016. – 2017. ˝Zdrava mjesta rada za sve uzraste” i pozvali članove GSV-a Primorsko-goranske županije da sudjeluju u promociji te kampanje.

U području zaštite na radu izuzetno je važno razvijati socijalno partnerstvo i Zavod za unapređivanje zaštite na radu potiče osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu pri županijskim Gospodarsko-socijalnim vijećima, kao i na razini pojedinih sektora. Razlog tome je što jedna od ključnih tema u okviru socijalnog dijaloga treba biti kako osigurati uvjete za sigurna i zdrava mjesta rada, istaknuto je na sastanku GSV-a Primorsko-goranske županije.